Nieuwe werkhervattingspremie voor de werkgever bij tewerkstelling van arbeidsongeschikte werknemers

Van 

Werkgevers die sinds 1 april arbeidsongeschikte werknemers tewerkstellen die met toestemming van de adviserend arts gedurende minstens 3 maanden het werk progressief hervatten, kunnen een werkhervattingspremie aanvragen ter waarde van 1.000 euro. Deze maatregel is geldig tot 31 maart 2025 en zal dan eventueel verlengd worden.


Met toestemming van de adviserend arts, mag de arbeidsongeschikte werknemer een activiteit hervatten met gedeeltelijk behoud van zijn uitkeringen voorzien door de voorwaarden in de regelgeving betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. De werkgever die zo’n werknemer tewerkstelt, kan genieten van een financiële steunmaatregel.

1. Context

Deze maatregel wijzigt de regelgeving over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en moedigt de werkgever aan om werknemers in progressieve werkhervatting in dienst te nemen, met oog op het bevorderen van de algemene werkgelegenheid.

Ter herinnering: een progressieve werkhervatting na een periode van arbeidsongeschiktheid veronderstelt dat de werknemer ofwel tijdelijk minder wil werken, ofwel tijdelijk een andere functie wil uitoefenen. Als de werknemer toestemming krijgt van de adviserend arts van de mutualiteit, behoudt hij zijn arbeidsongeschiktheidsuitkeringen als hij beslist het werk in één van die vormen te hervatten.

Het koninklijk besluit dat op 31 juli 2023 in het Belgisch Staatsblad is verschenen, legt de modaliteiten en verdere uitwerking van deze maatregel vast.

2. Welke werkgevers?

2.1 Aanwerving van werknemers  

De werkgevers die tussen 1 april 2023 en 31 maart 2025 een werknemer in progressieve werkhervatting tewerkstellen, kunnen de premie aanvragen.

Opdat de nieuwe maatregel toepassing zou vinden, is het niet vereist dat de werkgever een nieuwe aanwerving doet in het kader van een progressieve werkhervatting vanaf 1 april 2023. Deze maatregel geldt dus ook als de werknemer al voor die datum in dienst was bij de werkgever, maar de werknemer hem vanaf die datum tewerkstelt in het kader van een progressieve werkhervatting.

Het is bovendien niet verplicht dat de progressieve werkhervatting gebeurt bij dezelfde werkgever dan degene waar de werknemer werkte vóór de periode van arbeidsongeschiktheid. De werknemer kan dus perfect het werk progressief hervatten bij een nieuwe werkgever en in aanmerking komen voor de premie.

2.2 Uitsluitingen

De premie voor de werkhervatting mag niet worden toegekend als de werknemer:

 • een tewerkstelling verricht buiten het normale arbeidscircuit in een onderneming die valt onder het paritair comité voor beschutte werkplaatsen (PC 327);
 • een tewerkstelling verricht in het kader van een flexi-job;
 • een tewerkstelling verricht als gelegenheidswerknemer;
 • een tewerkstelling verricht die
  • al bij de aanvang van de periode van primaire ongeschiktheid bedoeld in artikel 87 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 lopende is ; én (cumulatief)
  • waarbij de onderwerping aan de sociale zekerheid beperkt is tot de sector van de geneeskundige verzorging betreffende de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering; 
 • een tewerkstelling verricht als vrijwillig brandweerman, vrijwillig ambulancier of vrijwilliger van de civiele bescherming.

3. Welke werknemers?

3.1 Periode van arbeidsongeschiktheid

De periode van arbeidsongeschiktheid om een toegelaten activiteit  te kunnen starten, moet minstens één jaar hebben geduurd.

Door een toegelaten activiteit te verrichten, valt de werknemer onder het socialezekerheidsstelsel van de werknemers krachtens de regelgeving betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. De werknemer heeft ook de mogelijkheid om een “gelijkaardige” activiteit uit te oefenen en dit in de volgende gevallen:

 • in een land dat valt onder een internationaal of supranationaal instrument voor de coördinatie van de sociale zekerheid en zo België en dit vreemd land verbindt.
 • in dienst van een internationale of supranationale organisatie.

3.2 Soorten tewerkstellingen

De werknemer verricht de arbeid die is toegestaan op basis van:

 • een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur;
 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur die bij de aanvang van de toegestane arbeid minstens zolang duurt als de adviserend arts heeft toegestaan;
 • een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding die bij de aanvang van de toegelaten activiteit minstens zolang duurt als de adviserend arts heeft toegestaan;
 • een tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur die bij de aanvang van de toegelaten activiteit minstens zolang duurt als de adviserend arts heeft toegestaan of een tijdelijke aanstelling van blijvende duur in een onderwijsinstelling van de gemeenschappen, provincies;
 • een vaste benoeming;
 • een stage met het oog op een vaste benoeming in de openbare sector.

4. Bedrag van de premie

De werkhervattingspremie bedraagt 1.000 euro per werknemer in invaliditeit waarbij die werknemer een toegelaten activiteit hervat conform de regelgeving betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en invaliditeit.

Deze premie kan slechts één keer per werknemer worden toegekend.

5. Aanvraagprocedure

5.1 Inleiding

De werkgever dient een ondertekende elektronische aanvraag in via het portaal van het Nationaal Intermutualistisch College (zie de volgende link).

Als de werkgever de aanvraag niet elektronisch kan doen, kan hij ook een papieren formulier met de ondertekende aanvraag versturen (zie hieronder).

De aanvraag wordt behandeld door de mutualiteit waarbij de werknemer is aangesloten of ingeschreven op het moment dat de periode van drie maanden toegelaten activiteit een einde neemt.

5.2 Termijn

a) Wat betreft de periode van toegelaten activiteit

Enkel de initiële toelatingen tot deeltijdse hervatting toegekend na 1 april 2023 kunnen, na verloop van een periode van 3 maanden, leiden tot een premie-aanvraag (punt b.).

Opgelet ! Dit betekent dus dat een verlenging na 1 april 2023 van een eerdere periode van deeltijdse hervatting ontstaan vóór 1 april 2023  geen recht zal kunnen geven op een premie. In dit laatste geval werd namelijk niet voldaan aan de voorwaarden voor de werkhervattingspremie.

b) Wat betreft de indieningsdatum van de premie 

De aanvraag kan ten vroegste worden ingediend na drie maanden toegelaten activiteit door de werknemer. Dat betekent concreet dat er ten vroegste op 1 juli 2023 een premie kan worden aangevraagd.

De aanvraag moet ten laatste worden aangevraagd binnen de twee jaar na de derde maand toegelaten activiteit.

Voorbeeld: Een arbeidsongeschikte werknemer heeft toegelaten activiteit verricht van juni tot oktober 2023. De maand augustus 2023 was de derde maand van toegestane prestaties. De aanvraag kan worden ingediend tot in augustus 2025.

5.3 Verplichte vermeldingen

De aanvraag moet minstens de volgende gegevens bevatten:

 • de identificatiegegevens van de werkgever;
 • de contactgegevens van de werkgever of zijn aangestelde of lasthebber;
 • de identiteitsgegevens van de werknemer;
 • de gegevens over de aard van de arbeidsrelatie, als deze gegevens niet werden gecommuniceerd in het Belgische netwerk van de sociale zekerheid;
 • het bankrekeningnummer van de werkgever die van de werkhervattingspremie gebruik wenst te maken.

Via het centrale online portaal Sigedis (link) heeft u een overzicht over alle gegevens van de werknemer die nuttig zijn voor de verwerking van de aanvraag van de werkgever (arbeidsduur, loongegevens, enz.).

5.4 Uitoefening van een toegelaten activiteit

Belangrijk om te weten is dat zowel de periode toegestaan door de adviserend arts als de progressieve werkhervatting van de werknemer moeten vallen binnen de geldigheidsperiode van deze maatregel.

De werkgever die de werknemer in progressieve werkhervatting heeft aangenomen vóór 31 maart 2025, maar waarvan de werknemer op die datum nog geen drie maanden heeft gewerkt, zal toch nog een aanvraag kunnen indienen tot 1 oktober 2025. De werknemer zal dus ten laatste op die datum een toegelaten activiteit van minstens drie maanden moeten hebben verricht.

Als er voor die datum geen enkel uur werd gepresteerd, wordt de periode van drie maanden verlengd met het aantal maanden waarin geen enkel toegelaten uur gepresteerd kon worden.

Voorbeeld: als de werknemer slechts twee maanden toegelaten activiteit heeft verricht vóór
1 oktober 2025, zal de periode van drie maanden vóór 1 oktober 2025 met een maand verlengd moeten worden.

De uren zonder activiteit waarvoor de werkgever loon, een toeslag of voorschot conform cao nr. 12bis of nr. 13bis moet betalen, worden dan weer gelijkgesteld met toegestane werkuren.

6. Betaling van de premie

De mutualiteit van de werknemer staat, naast zijn opdracht zoals beschreven in punt 2.2.1, in voor de uitbetaling van de werkhervattingspremie aan de werkgever. Het RIZIV betaalt het bedrag dan terug aan de mutualiteit. 

De datum van de aanvraag door de werkgever zal bepalend zijn voor de datum waarop de mutualiteit de premie zal betalen.

6.1 Aanvraag tijdens de periode van toegelaten activiteit

De premie moet ten laatste worden betaald op de laatste dag van de tweede maand die volgt op het einde van de toegelaten activiteit van drie maanden.

Voorbeeld: de periode van toegelaten activiteit van de werknemer situeert zich tussen januari en maart 2024. De premie moet dus tegen 31 mei 2024 betaald zijn.

6.2 Aanvraag na de periode van toegelaten activiteit

Als de aanvraag echter pas werd ingediend na het einde van de drie maanden toegelaten activiteit, moet de betaling ten laatste gebeuren op de laatste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin de werkgever de aanvraag indiende.

7. Wat met zelfstandigen?

Werknemers die zowel uitkeringen in het stelsel van werknemers, als uitkeringen in het stelsel van zelfstandigen combineren, mogen geen dubbele toekenning van premies opeisen als deze beide stelsels op hetzelfde werk betrekking hebben.

In dat geval komt de werkgever enkel in aanmerking voor de werkhervattingspremie in het stelsel van werknemers.

8. Inwerkingtreding

Dit koninklijk besluit dat gepubliceerd werd in het Belgisch staatsblad sinds 31 juli 2023, treedt retroactief in werking vanaf 1 april 2023 voor een bepaalde duur die afloopt op 31 maart 2025. Vóór die datum zal een beoordeling plaatsvinden rond een eventuele verlenging.

 

Bron: Koninklijk besluit van 17 juli 2023 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van de werkhervattingspremie ten laste van de uitkeringsverzekering, B.S. 31 juli 2023.