Nieuwe Vlaamse premie kwalificerend werkplekleren voor de onderneming en leerlingenpremie vanaf 1 september 2023

Van 

Een besluit van de Vlaamse regering gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 22 augustus 2023, voorziet dat vanaf 1 september 2023 (en dus vanaf het schooljaar 2023-2024) de nieuwe premie werkplekleren samen met de nieuwe leerlingenpremie de voormalige steunmaatregelen en premies die sinds 1 juli 2023 niet meer geldig zijn, vervangen.


Door de toekenning van deze premies streeft de Vlaamse regering een dubbele doelstelling na: ze wil werkgevers aanmoedigen om voor een kwalificerende opleiding te kiezen en leerlingen aanmoedigen om hun opleiding succesvol af te ronden. Om deze doelstellingen te behalen, zijn de premies gericht tot welbepaalde personen en wordt de toekenning dus onderworpen aan specifieke voorwaarden.

1. Afschaffing van de bestaande steunmaatregelen

De twee nieuwe premies (de premie voor kwalificerend werkplekleren (zie punt 2.) en de premie voor de leerlingen in alternerende opleiding (zie punt 3.)) vervangen sommige tot nu toe bestaande premies. Deze premies die sinds 1 juli 2023 geen toepassing meer vinden, zijn de volgende:

 • de startbonus en de stagebonus;
 • de doelgroepverminderingen;
 • voor de mentor;
 • voor de leerling in een alternerende opleiding; en
 • voor deeltijds werkende jongeren uit het beroepssecundair onderwijs.

2. Nieuw: premie voor kwalificerend werkplekleren

De premie voor kwalificerend werkplekleren heeft tot doel de werkgever ertoe aan te moedigen om aan de deelnemende leerlingen een kwaliteitsvolle leerervaring op de werkplek aan te bieden in het kader van een kwalificerende opleiding.

Opgelet! Deze kwalificerende opleiding moet minstens een zgn. ‘intensieve’ werkplekcomponent bevatten: dat wil zeggen een component ten belope van minstens 50 % tegenover de gehele opleiding (zie punt 2.2.)

2.1 Welke werkgevers

Om in aanmerking te komen, moet de werkgever cumulatief aan volgende voorwaarden voldoen:

 • vesting: de vestiging van de werkgever waar de werkplekcomponent wordt gepresteerd, moet zich bevinden in het Vlaams gewest;
 • vorm: het contract moet vastgelegd worden met de leerling wat betreft de werkplekcomponent van een opleiding zoals hierboven beschreven;
 • begeleiding: de werkgever moet een mentor aanwijzen die de leerling op de werkplek begeleidt. De mentor moet de mentoropleiding gevolgd hebben.

Opgelet ! De onderneming mag op 31 augustus 2023 niet meer dan twee andere premies hebben genoten in het kader van het werkplekleren volgens het voormalige stelsel.

2.2. Bedoelde opleidingen

Opdat de werkgever de premie zou kunnen genieten, moet de leerling een opleiding gevolgd hebben die aan volgende voorwaarden voldoet:

 • de opleiding, die gecoördineerd moet worden op vlak van organisatie en inhoud en die een professionele – of leerkwalificatie tot doel moet hebben, combineert volgende bestanddelen:

  • een opleiding bij een opleidingsverstrekker;
  • een opleiding op de werkplek;
 • een opleiding die het niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur niet overstijgt. Uitzonderingen zijn echter wel mogelijk;
 • Behoudens uitzondering, moet de component werkplekleren minstens de helft van de totale duur van de opleiding bevatten.

Volgende opleidingen worden, mits naleving van de voorwaarden, beschouwd als aan de gestelde voorwaarden te voldoen:

 • de alternerende opleiding, in het kader van een

  • overeenkomst alternerende opleiding (OAO);
  • stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO);
  • deeltijdse arbeidsovereenkomst.
 • de duale opleiding, in het kader van een:
  • overeenkomst van duale opleiding (ODO);
  • overeenkomst van duale opleiding statuut (ODOS);
  • overeenkomst van duale opleiding met de eigen werkgever (ODOW).
 • Opleiding voor graduaten in verpleegkunde

2.3. Toekenning van de premie

De uitvoeringsmodaliteiten, waar van het bedrag van de premie, werden nog niet definitief vastgelegd. Volgens het ontwerpbesluit ze hadden de bedragen neerkomen op:

 •  600 euro indien de leerling van de onderneming nog geen uitkering krijgt;
 • 1.000 euro indien de leerling van de onderneming een uitkering krijgt.

2.4. Aanvraagprocedure

Voor de duale opleidingen of alternerende opleidingen

De werkgever moet de overeenkomst registreren binnen de drie maanden na aanvang via het online loket door zich aan te melden op het platform. De premie zal vervolgens automatisch worden aangevraagd voor de geregistreerde overeenkomsten via het loket.

De werkgever moet geen bijzondere stappen ondernemen buiten de registratie van de overeenkomst, maar hij moet erop toezien dat:

 • hij zich via het loket registreert; en
 • zijn bankrekening nummer vermeldt

Het departement werk en sociale economie (‘departement WSE’) gaat vervolgens na of de voorwaarden vervuld zijn om de premie toe te kennen en informeert hierover aan de betrokken onderneming.

Voor de opleidingen van graduaat in verpleegkunde

Voor de opleidingen van graduaat in de verpleegkunde, moet de werkgever de overeenkomst per leerling via het loket WSE registreren en dit binnen de 6 maanden volgend op het begin van de overeenkomst.

Vervolgens voert het departement WSE, zoals voor de duale opleidingen en alternerende opleidingen, zijn controle uit.

Ter informatie: het online loket op de website van de Vlaamse administratie zal u toelaten om toegang te krijgen tot diverse aanvraagformulieren.

3. Nieuw: leerlingenpremie

Deze premie werd ingevoerd om leerlingen te stimuleren hun alternerende opleiding met succes af en toe ronden. U kan via deze link meer informatie vinden rond formulieren en regelgeving.

3.1. Welke leerlingen

Voortgaand op de voorlopige ontwerptekst, zal de leerling cumulatief aan de volgende voorwaarden moeten voldoen om de premie te kunnen genieten:

 • zijn gewoonlijke verblijfplaats In het Vlaams gewest hebben;
 • een overeenkomst in het kader van alternerende opleiding hebben afgesloten en met name:
  • een overeenkomst van alternerende opleiding of OAO; of
  • een stageovereenkomst alternerende opleiding of SAO; of
  • een deeltijdse arbeidsovereenkomst voorwaarde dat de leerling of wel op de werkplek gedurende minstens 4 maanden werkzaam is. Dit bewijs van tewerkstellen kan worden geleverd op basis van:
   • Dimona-aangifte; of
   • RSZ-aangifte; of
   • Verklaring op erewoord van de onderneming
 • in het verleden maximaal twee keer de leerlingen premie voor alternerende opleiding of een startbonus hebben ontvangen

Het schooljaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus, afwijkingen op deze periode zijn echter mogelijk; 

3.2. Hoogte van de premie

De premie voor leerlingen in de alternerende opleiding bedraagt 500 euro.

De leerling kan deze premie slechts eenmaal per jaar genieten en kan er in totaal maximum driemaal van genieten. De eventueel eerder toegekende bonussen krachtens de oude regelgeving moeten eveneens in rekening gebracht worden om te bepalen of dit plafond werd bereikt.

3.3. Aanvraagprocedure

De aanvraag wordt automatisch gedaan wanneer de onderneming de overeenkomst registreert via het portaal werkplekduaal. Daartoe moet de leerling zijn toestemming verlenen en zijn bankrekeningnummer opgeven bij ondertekening van de overeenkomst.

Indien de registratie niet werd uitgevoerd, dan moet de leerling de overeenkomst ten laatste de laatste dag van het schooljaar aan het departement WSE overmaken via het emailadres premiewerkplekleren@vlaanderen.be en daarbij een kopie van het contract en het bankrekeningnummer bijvoegen.

Het departement beoordeelt vervolgens of de leerling aan de gestelde voorwaarden voldoet en meldt de leerlingen of de premie toegekend wordt of niet en stort in voorkomend geval rechtstreeks de premie op het bankrekeningnummer dat werd opgegeven.

Ter informatie: het online loket op de website van de Vlaamse administratie zal u toelaten om toegang te krijgen tot diverse aanvraagformulieren.

Opgelet! Wie een leervergoeding betaalt: vanaf 1 september 2023 is er een nieuwe DIMONA-code voor de leerlingen: ALT(zie deze link voor meer info rond de toegang tot het WSE-loket).

4. Inwerkingtreding

De tot nu toe toepasselijke steunmaatregelen in het Vlaams gewest voor een leerlingen in duale of alternerende opleiding en voor leerlingen die deeltijds werken, zijn sinds 1 juli 2023 niet meer geldig:

 • de startbonus
 • de stage bonus
 • de doelgroepverminderingen
  • voor de mentor
  • voor de leerling in alternerende opleiding
  • voor de jongeren van het beroepsonderwijs die deeltijds werken.

Vanaf 1 september 2023 (schooljaar 2023-2024) komen de premie werkplekleren voor de ondernemingen alsook de leerlingen premie dus in de plaats van voorgenoemde premies.

Bronnen:

- Decreet van 14 juli 2023 tot wijziging van het decreet van 23 december 2022 over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleiding, B.S. 24 augustus 2023.

- Decreet van 23 december 2022 over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleiding, B.S. 31 januari 2023.

- Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2023 tot uitvoering van het decreet van 23 december 2022 over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleiding en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding en het Kwaliteitstoezichtbesluit voor de Beleidsvelden Werkgelegenheid en Professionele Vorming, B.S. 22 augustus 2023.