Nieuw voor seizoenarbeiders

Van 
100411

Een koninklijk besluit bepaalt de modaliteiten voor de tewerkstelling van seizoenarbeiders in België.

Opfrissing van de principes

Zoals aangekondigd in ons artikel van 29 juli 2019 werd op 6 december 2018 een samenwerkingsakkoord gesloten tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Dit akkoord bepaalt in feite de uitvoeringsmodaliteiten van het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 dat de procedure van de single permit heeft ingevoerd. Het doel was de procedure en de toelatingsvoorwaarden te harmoniseren voor buitenlandse onderdanen op wie de Europese richtlijnen van toepassing zijn.

Het akkoord van 6 december 2018 heeft echter enkel betrekking op bepaalde werknemerscategorieën:

  • hooggekwalificeerde werknemers (Europese blauwe kaart);
  • seizoenarbeiders;
  • werknemers die binnen een onderneming tijdelijk worden overgeplaatst en vergunningen voor langetermijnmobiliteit;
  • onderzoekers;
  • stagiairs;
  • vrijwilligers.

De bepalingen van het akkoord die betrekking hebben op seizoenarbeiders en hooggekwalificeerde werknemers zijn op 1 september 2019 in werking getreden.

In lijn met dit akkoord werden de wet van 5 mei 2019 en het koninklijk besluit van 6 juni 2019 aangenomen. Ze stellen de procedure en de toelatingsvoorwaarden voor de aanvraag van de seizoenarbeider vast en dit op basis van de duur van zijn verblijf (korter of langer dan 90 dagen).

U vindt meer informatie hierover in ons vorige artikel.

Op 7 mei 2020 verscheen een nieuw koninklijk besluit van 23 maart 2020 in het Belgisch Staatsblad. Dit gaat nog verder. We lichten het hierna toe.

Wat zijn seizoenarbeiders?

Seizoenarbeiders zijn personen die hun hoofdverblijfplaats in een derde land hebben maar tijdelijk op het Belgische grondgebied verblijven om een seizoenafhankelijke activiteit uit te oefenen. 

Wat bepaalt het koninklijk besluit van 23 maart 2020?

Seizoenarbeiders die voor een kort verblijf (minder dan 90 dagen) naar België komen, moeten noodzakelijkerwijs de arbeidsvergunning bekomen die voor de indiening van een visumaanvraag vereist is. Personen die in het kader van een lang verblijf naar België komen, moeten een single permit aanvragen. Voor deze laatste personen worden de administratieve formaliteiten dan ook vereenvoudigd.

De regering wenst te vermijden dat seizoenarbeiders met een al te grote administratieve last worden geconfronteerd. Het is vanuit deze invalshoek dat het koninklijk besluit van 23 maart 2020 werd aangenomen.

Er werden op verschillende punten wijzigingen aangebracht.

De vergunning voor seizoenarbeiders neemt voortaan de vorm aan van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister waarvan het model hier beschikbaar is. Zoals voor andere categorieën van buitenlandse onderdanen is een bijdrage van 350 EUR verschuldigd voor de aflevering van het bewijs. In geval van gedeeltelijke betaling levert de Dienst Vreemdelingenzaken dit document af en wordt de werkgever gevraagd het verschuldigde bedrag binnen een zekere termijn te betalen. Bij gebrek aan betaling weigert de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag en wordt dit document afgeleverd.

De regering voorziet ook in nieuwe modellen voor wat betreft het attest van toekenning van de vergunning en het einde van het verblijf.

De regering bepaalt dat de mededelingen van de Dienst Vreemdelingenzaken aan de werkgevers bij voorkeur elektronisch moeten plaatshebben.

Inwerkingtreding

Deze maatregelen zijn op 7 mei 2020 in werking getreden.

 

Bron

Koninklijk besluit van 23 maart 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van derde landen in de hoedanigheid van seizoenarbeider betreft, BS, 7 mei 2020.