Nieuw: overlegprocedure bij tewerkstelling van bekwame helpers die technische prestaties uitvoeren

Van 

Een wet gepubliceerd in Belgisch staatsblad voorziet dat werkgevers die bekwame helpers tewerkstellen die technische prestaties uitvoeren, binnenkort overleg zullen moeten plegen binnen de onderneming om regels en akkoorden vast te leggen betreffende de voorafgaande vorming, de uitvoering van technische prestaties en de impact op de werkorganisatie


In bepaalde omstandigheden, kunnen helpers die beschikken over een erkende kwalificatie ertoe worden gebracht technische handelingen te stellen binnen de medische randvoorwaarden bij de wet gesteld. Deze nieuwe maatregel voert een overlegprocedure voor de werkgevers die bepaalde soorten bekwame helpers tewerkstellen die technische prestaties uitoefenen.

1. Begrip ‘bekwame helper’

Met ‘bekwame helper’ bedoelt de reglementering een persoon die in het kader van een beroep of een vrijwillige activiteit handelt en die cumulatief aan volgende voorwaarden voldoet:

 • de uitgeoefende activiteit bevindt zich buiten de zorginstelling;
 • de activiteit veronderstelt de behandeling van een patiënt die voorafgaandelijk werd goedgekeurd door de verantwoordelijke verpleger van de algemene zorgen of van een assistent van  verpleegkundige zorgen. Deze toelating bestaat eruit technische prestaties op de patiënt in kwestie te kunnen uitoefenen.
 • er bestaat een omkadering voor de bedoelde behandeling d.m.v. een procedure of een zorgplan opgesteld door een arts.

Een ‘technische prestatie’ moet worden verstaan als typisch gelinkt aan:

 • het opstellen van een diagnose door een arts; of
 • het uitvoeren van een voorgeschreven behandeling door een arts; of
 • maatregelen van preventieve geneeskunde.

2. Nieuw: overlegprocedure

2.1 Voor welke ondernemingen?

De nieuwe regeling is van toepassing op ondernemingen die behoren tot de privésector waarop de regeling betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten (‘cao’) eveneens van toepassing is.

Indien een overlegorgaan bestaat binnen de onderneming (een ondernemingsraad, een comité voor preventie en bescherming op het werk ‘CPBW’ of een vakbondsafvaardiging), zal de werkgever de procedure moeten voeren zoals beschreven bij punt 3.

Heeft de onderneming geen overlegorgaan, dan rust op de werkgever een beperktere informatieplicht tegenover het bevoegde sub-comité (zie punt 2.3).

2.2 De onderneming heeft een vakbondsafvaardiging

De werkgever die bekwame helpers tewerkstelt die technische prestaties uitvoeren omwille van hun tewerkstelling in de onderneming, moet bepaalde regels en akkoorden invoeren.

Deze moeten minstens bestaan uit volgende punten:

 • de voorafgaande opleiding die de helpers moeten volgen en/of de instructies die ze moeten ontvangen ;
 • de uitoefening van technische prestaties in de praktijk brengen ;
 • de impact op de werkorganisatie.

Wanneer moet de werkgever deze regels en akkoorden sluiten?

De werkgever is ertoe gehouden de regels en akkoorden te sluiten wanneer zijn onderneming een vakbondsafvaardiging heeft en dat zijn werknemers technische prestaties uitvoeren omwille van hun tewerkstelling in de onderneming

Hoe moet de werkgever de regels en akkoorden sluiten?

De werkgever heeft de keuze tussen het sluiten van of een cao op niveau van de onderneming of een sectorale cao algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit. In dit laatste geval is de werkgever dus vrijgesteld van het sluiten van een ondernemings-cao.

2.3 De onderneming heeft geen vakbondsafvaardiging

Bij gebrek aan een vakbondsafvaardiging, moet de werkgever het voor zijn activiteit bevoegde sub-comité informeren over de tewerkstelling van de bekwame helpers en de ingevoerde regels en akkoorden.

Daartoe deelt de werkgever deze informatie elektronisch mee aan de voorzitter van het sub-comité en dit uiterlijk één maand na de ontvangst van het document betreffende de procedure of het zorgplan.

3. Verplichte informatie en consultatie

3.1 Voorbereidende informatie op de consultatie

Met oog op de consultatie, moet de werkgever informatie afleveren over de uitvoering van de technische prestaties en dit minstens 15 dagen vóór de vergadering.

Deze informatie bevat minstens:

 • het aantal betrokken werknemers
 • het aantal betrokken patiënten
 • de aard van de prestaties
 • de gevolgde opleidingen en/of ontvangen instructies ; en
 • de impact op de werkorganisatie

3.2 Consultatie van het betrokken orgaan

Naargelang het geval, moet de werkgever overleg plegen met de ondernemingsraad, of (bij gebrek) het CPBW of (bij gebrek) de vakbondsafvaardiging.

Hij moet het betrokken overlegorgaan tot twee keer toe raadplegen: eerst voorafgaandelijk aan de tewerkstelling van een nieuwe bekwame helper in de zin van de maatregel hierboven beschreven, maar nadien ook binnen de zes maanden na de start van de tewerkstelling.

Op het niveau van de onderneming wordt de discussie op jaarbasis aan de dagorde toegevoegd, zolang de tewerkstelling duurt. Op het niveau van het paritair comité, moet de vergadering minstens één keer per jaar de aan de dagorde worden toegevoegd.

Het resultaat van deze discussie moet gecommuniceerd worden aan de minister van Volksgezondheid en aan de minister van Werk.

4. Inwerkingtreding

De datum van inwerkintreding werd nog niet vastgelegd, aangezien een koninklijk besluit nog moet worden aangenomen wat dit betreft.

Andere verwante nieuwigheid: een wet van 11 juni 2023 verduidelijkt de voorwaarden rond de uitvoering van de beroepen in de gezondheidszorg.

De wet van 11 juni 2023 en de wet beschreven in dit artikel (van 18 juni 2023) zullen vanaf dezelfde datum in werking treden.

We houden u op de hoogte vanaf het moment dat we meer duidelijkheid hebben rond die datum.

 

Bronnen :

- Wet van 18 juni 2023 tot invoering van een overlegprocedure in het kader van de uitoefening van technische verstrekkingen door bekwame helpers bedoeld in artikel 124, 1°, zesde lid, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, B.S. 27 juli 2023.

- Wet van 11 juni 2023 tot wijziging van artikel 124, 1°, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, teneinde de wetgeving betreffende de uitoefening van technische verpleegkundige verstrekkingen door een mantelzorger of door een bekwame helper, hierin aan te passen, B.S. 14 juli 2023.

- Gecoördineerde wet van 15 mei 2015 betreffende de uitoefening van gezondheidszorgberoepen, B.S. 18 juni 2015.