Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: register niet meer versturen als er geen opmerkingen zijn

Van 

Om de administratieve last te verlichten, moet de werkgever die een niet-recurrent voordeel invoert via toetredingsakte, het register van opmerkingen niet meer opsturen naar de sociale inspectie als het geen opmerkingen bevat.


Het systeem van het niet-recurrent voordeel laat de werkgever toe om op basis van collectieve doelstellingen een gunstige bonus toe te kennen. Deze bonus geniet tot een bepaald bedrag een voordelige sociale en fiscale behandeling.

Een wet van 26 december 2022 brengt twee wijzigingen aan in de te volgen procedure bij invoering van niet-recurrente voordelen gekoppeld aan de resultaten via  toetredingsakte.

Het register van opmerkingen wordt niet meer verstuurd als er geen opmerkingen zijn

Tot nu toe moest de werkgever (die via toetredingsakte een plan invoert) het register van opmerkingen naar de sociale inspectie versturen na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen waarbinnen de betrokken werknemers de mogelijkheid hebben om opmerkingen te maken over het project.

De werkgever moest dit doen, zelfs als het register geen opmerkingen bevatte. Deze “blanco” registers vormden een administratieve overlast zonder toegevoegde waarde.

Als het register geen opmerkingen bevat, moet het voortaan niet meer naar de sociale inspectie worden gestuurd.

De werkgever moet in de toetredingsakte altijd aangeven of er opmerkingen werden geformuleerd of niet.

Lijst van elementen die gecontroleerd zijn in het kader van het neerleggen van de toetredingsakte

De procedure voorziet dat de Griffie de neerlegging onontvankelijk verklaart als zij vaststelt dat de procedure voor de opstelling niet werd gevolgd.

De wet verduidelijkte echter niet op basis van welke elementen deze neerlegging kan worden geweigerd.

Met het oog op de rechtszekerheid worden nu de elementen opgesomd die overeenstemmen met een geldige neerlegging. Indien deze niet worden gerespecteerd, kan de toetredingsakte met daarin het toewijzingsplan niet ontvankelijk worden verklaard.

Deze elementen bestaan uit :

  • termijnen respecteren;
  • minimale referteperiode (3 maanden) respecteren;
  • verplichte vermeldingen respecteren;
  • het bevatten van een globaal preventieplan en een lopend jaarlijks actieplan (indien het plan doelstellingen bevat met betrekking tot het welzijn van de werknemers op het werk).

Deze bepalingen treden in werking op 6 februari 2023.

Sinds de invoering van dit systeem in 2008, hebben wij meerdere van onze klanten mogen begeleiden bij het opzetten van een dergelijke bonus. Maak gebruik van deze ervaring en neem gerust contact op met uw payroll advisor!

Bron: Wet van 26 december 2022 tot wijziging van verschillende bepalingen inzake de collectieve arbeidsbetrekkingen (1), BS 27 januari 2023.