Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: nieuwe verplichting en nieuwe modellen

Van 

De Nationale Arbeidsraad heeft cao nr. 90/4 afgesloten die nieuwigheden bevat voor werkgevers die doelstellingen vaststellen in verband met het welzijn van de werknemers of mobiliteit. De te gebruiken modellen werden in die zin aangepast.


1. Doelstellingen met betrekking tot het welzijn van de werknemers

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 laat sommige doelstellingen toe mits naleving van bepaalde voorwaarden. Het betreft de doelstellingen met betrekking tot:

  • de vermindering van het aantal arbeidsongevallen of het aantal verloren dagen als gevolg van een arbeidsongeval, die momenteel enkel kunnen worden opgenomen indien er in de onderneming een preventieplan bestaat;
  • de vermindering van absenteïsme, die momenteel toegelaten zijn indien er in de onderneming een preventieplan bestaat. Dat preventieplan moet bovendien de maatregelen inzake stressbeheer bevatten die zijn bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 72.

Tot op heden  moest de collectieve arbeidsovereenkomst of de toetredingsakte met inbegrip van het toekenningsplan voor die twee soorten doelstellingen alleen vermelden dat een dergelijk preventieplan in de onderneming bestaat.

Voortaan zal de werkgever niet langer enkel op eer moeten verklaren dat er wel degelijk een preventieplan in de onderneming bestaat wanneer dergelijke doelstellingen, en in het algemeen doelstellingen in verband met het welzijn van de werknemers op het werk, worden nagestreefd. Zowel het globale preventieplan als het lopende jaaractieplan moeten verplicht worden doorgestuurd naar de FOD WASO, samen met de op ondernemingsniveau gesloten collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen of samen met de toetredingsakte met inbegrip van het toekenningsplan.

Het volstaat dus niet langer om enkel te verklaren dat er een preventieplan in de onderneming bestaat. Het preventieplan en het jaaractieplan moeten samen met het bonusplan neergelegd worden.

2. Doelstellingen in verband met mobiliteit

Wanneer het toekenningsplan mobiliteitsgerelateerde doelstellingen bevat, zijn deze doelstellingen enkel toegestaan indien er fietsvergoedingen worden toegekend aan werknemers die de fiets gebruiken voor hun woon-werkverkeer.

3. Aanpassing van de modellen

Er werd voorzien in nieuwe standaardmodellen van collectieve arbeidsovereenkomst en toetredingsakte waarin het voorafgaande is opgenomen. Ze bevinden zich in bijlage 1 en 2 van de nieuwe cao 90/4 en staan online op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Uitgaande van deze standaardmodellen heeft Group S voor haar klanten volledige modellen uitgewerkt. Voornoemde wijzigingen zijn er uiteraard in opgenomen.

4. Inwerkingtreding

Bovenstaande wijzigingen zijn in werking getreden op 22 februari 2022. De administratie voorziet wel in een overgangsperiode tot 1 juni 2022.

Dit betekent dat de oude modelformulieren (van toetredingsakte en van cao) nog steeds kunnen worden gebruikt en door de griffie zullen worden aanvaard voor alle aktes en cao’s gesloten voor 1 juni 2022.

Sinds de invoering van dit systeem in 2008 heeft Group S een groot aantal van zijn klanten kunnen begeleiden bij de invoering van dit type bonus. Maak gebruik van onze ervaring en aarzel niet om contact op te nemen met uw payroll advisor.

Bronnen: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90/4 van 22 februari 2022 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 van 20 december 2007 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen. Advies van de NAR nr. 2.275 van 22 februari 2022 - Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen - Evaluatie van de cao nr. 90.