Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: nieuwe regel en nieuwe modellen

Van 
92750

De Nationale Arbeidsraad heeft cao nr. 90/3 afgesloten die voornamelijk de verplichte vermeldingen in de bonusplannen wijzigt om ten slotte te komen tot een gestandaardiseerd elektronisch formulier (e-bonus).

Sinds 2008 is het succes van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen alleen maar toegenomen (meer dan 300% !). Er werd vastgesteld dat het nodig was de procedure voor opstelling van de toekenningsplannen aan te passen en te verbeteren. Het doel is op termijn te komen tot een digitaal platform en een gestandaardiseerd elektronisch formulier.

Daarom heeft de Nationale Arbeidsraad de basis-cao (nr. 90) aangepast en een advies uitgebracht om te komen tot een e-bonus.

Het volgende artikel geeft de stand van zaken van de wijzigingen die vanaf 1 januari 2019 van toepassing zijn en van de wijzigingen die in de volgende maanden worden verwacht.

1. Wijziging van de verplichte vermeldingen

De standaardmodellen van collectieve arbeidsovereenkomst en toetredingsakte werden gewijzigd.

Ter herinnering: Wanneer er voor de door het systeem van resultaatsgebonden voordelen beoogde werknemers een vakbondsafvaardiging in de onderneming is, moeten de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen voor die werknemers via een collectieve arbeidsovereenkomst worden ingevoerd. Wanneer er voor de door het systeem beoogde werknemers geen vakbondsafvaardiging is in de onderneming, moeten de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen voor die werknemers naar keuze van de werkgever hetzij via een collectieve arbeidsovereenkomst, hetzij via een toetredingsakte worden ingevoerd.

1.1. Schrapping van de vermelding van de geldigheidsduur

De vermelding van de geldigheidsduur van het plan werd afgeschaft.

Nu zijn de volgende vermeldingen verplicht:

  • de datum van inwerkingtreding en de einddatum van de toetredingsakte of van de collectieve arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
  • de datum van inwerkingtreding en de wijze en termijn van opzegging van de toetredingsakte of van de collectieve arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd met verlengingsbeding.

1.2. Ondertekening van de toetredingsakte

Er wordt niet meer bepaald dat de "originele" handtekening van de personen die tot ondertekening bevoegd zijn onderaan de akte moet staan. Kortweg de handtekening volstaat en dit moet worden begrepen als de handgeschreven handtekening voor aktes op papier en als de elektronische handtekening voor de e-bonus (op komst).

1.3. Nieuwe vermelding

De verklaring dat de onderneming niet is overgegaan tot een procedure van inlichting en raadpleging met betrekking tot collectief ontslag met sluiting van onderneming werd toegevoegd.

Ter herinnering: De werkgever die zich in deze toestand bevindt, is sinds 1 januari 2018 uitgesloten van het toepassingsgebied van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (zie ons artikel van 2 januari 2018).

1.4. Nieuwe modellen

Er werd voorzien in nieuwe standaardmodellen van collectieve arbeidsovereenkomst en toetredingsakte waarin het voorafgaande is opgenomen. Ze bevinden zich in bijlage 1 en 2 van de nieuwe cao 90/3 en zullen weldra online staan op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Vertrekkend van deze standaardmodellen heeft Group S voor haar klanten volledige modellen ontwikkeld. Voornoemde wijzigingen zijn er uiteraard in opgenomen.

2. Nieuwe regel in geval van wijziging van de te bereiken doelstellingen of niveaus

De werkgever heeft de mogelijkheid een procedure te voorzien indien hij de te bereiken doelstellingen (enkel voor plannen voorzien bij collectieve arbeidsovereenkomst) en/of  niveaus (voor plannen voorzien bij collectieve arbeidsovereenkomst of toetredingsakte) wenst te wijzigen.

Er was echter geen termijn bepaald.

Nu wordt duidelijk vermeld dat elke wijziging van de te bereiken doelstellingen of niveaus slechts kan gelden voor de toekomst, en dus niet voor een referteperiode die verstreken of aan de gang is.

3. Inwerkingtreding

Bovenstaande wijzigingen treden in werking vanaf 1 januari 2019.

4. Toekomst: e-bonus

Teneinde de procedures te vereenvoudigen en te versnellen, zal een e-bonus worden ingevoerd, namelijk een intelligent elektronisch standaardformulier dat door de werkgevers moet worden gebruikt. Het zal de verplichte vermeldingen bevatten en zal tevens niet correct ingevulde rubrieken signaleren.

In eerste instantie zal deze e-bonus enkel betrekking hebben op de toetredingsaktes, nadien wordt hij  uitgebreid tot de collectieve arbeidsovereenkomsten (er zijn namelijk wetgevende aanpassingen nodig en de elektronische ondertekening van een cao stelt momenteel technische problemen die worden onderzocht).

In deze context zal het uiteraard belangrijk zijn erop toe te zien dat de elektronische formulieren alle vereiste waarborgen inzake elektronische handtekening bieden. Het doel is ervan overtuigd te zijn dat de persoon die zich identificeert wel degelijk is wie hij beweert te zijn zodat de integriteit van het formulier en de gegevens die het bevat, gewaarborgd zijn. Zo moet ook worden voorzien in functionaliteiten waarmee enerzijds de neerlegging op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg kan worden bewezen en anderzijds een bepaalde datum kan worden verzekerd (voor de berekening van het derde van de referteperiode).

Op termijn zouden de e-bonussen geïntegreerd moeten zijn in een digitaal platform voor sociaal overleg.

Sinds de instelling van dit systeem in 2008 heeft Group S een groot aantal van zijn klanten kunnen begeleiden bij de invoering van dit type bonus. Maak gebruik van onze ervaring en aarzel niet om contact op te nemen met uw dossierbeheerder.

Bronnen: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90/3 van 27 november 2018 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 van 20 december 2007 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen. Advies van de NAR nr. 2.107 van 27 november 2018 - Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen - Voorstel tot wijziging van de wettelijke en conventionele omkadering van de procedure - Andere voorstellen voor de optimalisering van de procedure.