Niet-recurrente Loonbonus: toetredingsakte kan voortaan ook elektronisch neergelegd worden!

article image Van 
93879

Vanaf 25 maart 2019 kunnen de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, kortweg “bonusplannen”, opgemaakt via toetredingsakte elektronisch neergelegd worden op de Griffie van de dienst collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO.

Via de rubriek "nieuws" op www.werk.belgie.be heeft de FOD WASO meegedeeld dat vanaf 25 maart 2019 de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, kortweg “bonusplannen”, opgemaakt via toetredingsakte elektronisch ingevuld en neergelegd kunnen worden op de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO.

Ondernemingen met een vakbondsafvaardiging moeten een bonusplan invoeren via een collectieve arbeidsovereenkomst.  Ondernemingen zonder een vakbondsafvaardiging kunnen een bonusplan invoeren via een collectieve arbeidsovereenkomst of een toetredingsakte. Enkel bonusplannen ingevoerd via een toetredingsakte kunnen elektronisch neergelegd worden. Bonusplannen ingevoerd via een collectieve arbeidsovereenkomst kunnen alsnog niet elektronisch neergelegd worden.

De werkgever of zijn gemandateerde kan online via www.bonusplannen.be een bonusplan indienen.

De toegang tot www.bonusplannen.be gebeurt met de elektronische identiteitskaart (eID). Het systeem van aanmelden is hetzelfde als bij andere onlinediensten van de overheid (zoals tax-on-web).

Via dit online platform:

  • Gidst de FOD WASO de gebruiker bij het invullen van het verplichte modelformulier dat als bijlage 2 bij de cao 90/3 tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen werd toegevoegd. Het invullen van een bonusplan verloopt aan de hand van uitrollijsten met keuzemenu's, toelichtingen, controles,… zodat sommige fouten vermeden worden. De verplichte vormvoorwaarden worden dus voor de neerlegging gecontroleerd;
  • Biedt de FOD WASO de gebruiker de mogelijkheid om nog voor de neerlegging het bonusplan te downloaden in pdf-formaat. Op die manier kan het bonusplan - zoals de procedure voorschrijft – 15 dagen uithangen ter inzage van de betrokken werknemers;
  • verloopt de ondertekening van het bonusplan elektronisch, waarop een automatische neerlegging gebeurt bij de bevoegde administratie.

De gebruiker ontvangt tot slot iedere communicatie (kennisgevingen, beslissingen, …) omtrent zijn bonusdossier via e-mail. Bijgevolg verloopt het opstellen en neerleggen van dit bonusplan volledig digitaal.

Voor hij aan de slag gaat, kan de werkgever alle praktische informatie over het elektronisch invullen van zijn bonusplan terugvinden in een handleiding die de FOD WASO heeft gemaakt.

Bron:  Bericht FOD WASO van 25 maart 2019