Niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel (cao 90): uitsluiting van ondernemingen die de sluiting hebben aangekondigd

Van 
87350

Vanaf 1 januari 2018 mag het systeem van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen niet meer worden ingevoerd in een onderneming die haar sluiting heeft aangekondigd.

Om de tegenstrijdige en moeilijk te rechtvaardigen situatie te vermijden waarin een werkgever een collectief ontslag met sluiting van onderneming aankondigt en tegelijkertijd de betaling voorziet van een bonus die aan de collectieve resultaten is gebonden, bepaalt de programmawet dat dit soort ondernemingen uitgesloten is van de toepassing van het niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel.

Welke onderneming zal precies worden uitgesloten?

De werkgever die gebruikmaakt van de informatie- en raadplegingsprocedure inzake collectief ontslag met sluiting van onderneming zal van het toepassingsgebied worden uitgesloten.

Wat met de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten en toetredingsakte?

De collectieve arbeidsovereenkomst of de toetredingsakte die vóór aankondiging van het collectief ontslag met sluiting van onderneming werd neergelegd bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg  blijven van kracht.

Vanaf wanneer treedt het ontwerp in werking?

De programmawet vermeldt 1 januari 2018 als datum.

Bron: Programmawet van 25 december 2017, BS 29 december 2017, art. 79 en 80.