Loonbeslag: procedure van evenredige verdeling

Van 

Wanneer de eerst optredende gerechtsdeurwaarder de procedure van evenredige verdeling toepast, moet de werkgever hem het voor beslag vatbare gedeelte integraal storten.


Wanneer een werknemer niet meer in staat is om zijn schuldeisers terug te betalen, kunnen zij overgaan tot loonbeslag door hiervoor een beroep doen op een gerechtsdeurwaarder. Of ze kunnen overgaan tot een loonoverdracht tegenover de werknemer. In beide gevallen moet de werkgever het onbeschermde deel van het loon, namelijk het voor beslag vatbare gedeelte, rechtstreeks overmaken aan de gerechtsdeurwaarder (in het geval van beslag) of aan de schuldeiser (in het geval van overdracht).

Het is mogelijk dat verschillende schuldeisers een vordering hebben op het loon van de werknemer en de werkgever moet dan de verschillende schuldeisers rangschikken om te bepalen wie het eerst moet worden betaald. De werkgever is verantwoordelijk voor het bepalen van die rangorde van de verschillende schuldeisers. Als hij zich vergist in die rangorde, kan hij worden veroordeeld om met eigen middelen de benadeelde schuldeiser te betalen.

Wanneer de werkgever van een gerechtsdeurwaarder de opdracht krijgt om hem het voor beslag vatbare gedeelte integraal over te maken volgens de procedure van evenredige verdeling, moet de werkgever de verantwoordelijkheid om het in beslag genomen loon te verdelen onder de verschillende schuldeisers niet uitoefenen. De gerechtsdeurwaarder die dit verzoek naar de werkgever kan sturen, is de gerechtsdeurwaarder die optrad bij het eerste beslag.

In deze procedure bepaalt de gerechtsdeurwaarder zelf de rangorde van de verschillende schuldeisers en verdeelt onder hen het onbeschermde deel van het loon dat hij van de werkgever ontvangt. Bij een uitvoerend beslag voor achterstallig onderhoudsgeld, zal hij de werkgever vragen om hem het volledige nettoloon over te maken.

Zodra de werkgever dit verzoek van de gerechtsdeurwaarder ontvangt, moet hij alle betalingen aan de schuldeisers stopzetten en de verschuldigde bedragen uitsluitend aan de gerechtsdeurwaarder overmaken. Doet hij dat niet, dan kan hij aansprakelijk gesteld worden. De werkgever moet uiteraard het beschermde deel van het loon (het niet voor beslag vatbare gedeelte) aan de werknemer blijven betalen, behalve bij een beslag voor achterstallig onderhoudsgeld waarbij het volledige nettoloon aan de gerechtsdeurwaarder moet worden overgemaakt.

Opdat deze procedure van evenredige verdeling zou kunnen worden toegepast, moet er beslag zijn gelegd op het loon. Die procedure kan niet worden toegepast als er alleen andere schuldeisers zijn (bijvoorbeeld loonoverdrachten). De enige gerechtsdeurwaarder die deze procedure met bekwame spoed kan uitvoeren, is de gerechtsdeurwaarder die optrad bij het eerste beslag.

In het Centraal beslagberichtenbestand kunnen latere schuldeisers (beslagleggers, cessionarissen) informatie vinden over het eerste betekende beslag en contact opnemen met de gerechtsdeurwaarder om een aanvraag tot deelname aan de verdeling van de goederen waarop beslag is gelegd in te dienen, zonder dat ze zelf beslag moeten leggen op het loon of het laten overdragen. Het is om die reden dat de werkgever de stortingen aan de gerechtsdeurwaarder niet mag stopzetten zolang hij van de gerechtsdeurwaarder geen handlichting van het beslag heeft ontvangen.

In het dossier van de werknemer bewaart de werkgever de brief van de gerechtsdeurwaarder met het verzoek tot storting van de verschuldigde bedragen in het kader van de procedure van evenredige verdeling.

Ongeacht of de procedure van evenredige verdeling nu wel of niet wordt toegepast, kan het sociaal secretariaat in naam van de werkgever brieven opstellen aan de schuldeisers en aan de werknemer wiens loon in beslag wordt genomen of overgedragen, het in beslag te nemen gedeelte berekenen, de rangorde bepalen en het loon verdelen tussen de werknemer en zijn verschillende schuldeisers.