Leeftijd belastingheffing inkomsten jonge sportbeoefenaars : wijziging overgangsregeling

Van 

Voor jonge sportbeoefenaars wordt vanaf inkomstenjaar 2021 de leeftijdsgrens voor het belastingtarief van 16,5 % verlaagd naar 23 jaar maar met een overgangsregeling voor zij die de leeftijd van 23, 24 en 25 jaar bereikt hebben op 1 januari 2022. Deze datum wordt gewijzigd in 1 januari 2023.


In een artikel van 10 december 2021 berichtten we u over de hervorming van het fiscaal statuut van de sportbeoefenaars. 

Daarin deelden we u o.a. mede dat de leeftijd voor het belastingtarief van jonge spelers verlaagd wordt.

Tot inkomstenjaar 2021 genoten sportbeoefenaars die op 1 januari van het aanslagjaar ten minstens 16 jaar doch jonger dan 26 jaar oud waren een afwijkende fiscale behandeling van hun bezoldiging. Een maximum van 20.520 euro (= bedrag voor inkomstenjaar 2021) aan bezoldigingen werd dan belast aan 16,5 % Dit is het percentage exclusief opcentiemen.

De programmawet van 27 december 2021 voorziet in een verlaging van deze leeftijd naar 23 jaar, en dit vanaf inkomstenjaar 2022.

Er geldt wel een overgangsregeling voor de jonge sportbeoefenaars die op 1 januari 2022 23, 24 of 25 jaar zijn. Voor hen blijft de leeftijdgrens van 26 jaar behouden totdat zij 26 jaar bereikt hebben op 1 januari van het aanslagjaar. De wet van 5 juli 2022 houdende diverse fiscale bepalingen wijzigt de datum van 1 januari 2022 in 1 januari 2023 zodat de sportbeoefenaars die in de loop van 2022 23 jaar worden ook in de overgangsregeling vallen.

Opgelet ! De programmawet en de wet van 5 juli 2022 houdende diverse fiscale bepalingen wijzigen enkel de regels qua eindbelasting, en dus niet de bedrijfsvoorheffing. Voor een aanpassing van deze regels is nog een koninklijk besluit vereist. Zolang dat niet is gebeurd, blijft de leeftijdsgrens van 26 jaar bijgevolg gelden voor de toepassing van het verlaagde bedrijfsvoorheffingspercentage van 16,66 %voor jonge sporters. De fiscus meldt ons dat dit niet meer voor 2022 zal gebeuren.

Bron: Wet van 5 juli 2022 houdende diverse fiscale bepalingen.