Koopkrachtpremie: hoever staat het?

Van 

In het kader van het akkoord over de loonmarge 2023-2024 heeft de Regering voorzien in de mogelijkheid om een koopkrachtpremie toe te kennen. Het voorontwerp van wet en het ontwerp van koninklijk besluit werden eind december goedgekeurd door de ministerraad. We geven hierna de stand van zaken van wat we al weten.


In november bereikte de regering een akkoord over de loonmarge en de koopkrachtpremie. Ondernemingen die in 2022 een hoge winst of een uitzonderlijk hoge winst behaalden, kunnen in 2023 een eenmalige premie toekennen.

Deze beslissing is nu een nieuwe fase ingegaan aangezien de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van deze premie heeft goedgekeurd.

1. Wie kan deze premie toekennen?

Deze premie is bestemd voor ondernemingen waar er in 2022 een hoge winst of een uitzonderlijk hoge winst werd behaald.

2. Hoe kan deze premie worden toegekend?

De toekenning van de premie moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op sector- of  ondernemingsvlak. Kan een dergelijke overeenkomst niet worden gesloten bij gebrek aan een vakbondsafvaardiging of gaat het om een personeelscategorie die gewoonlijk niet door een dergelijke overeenkomst wordt beoogd, dan mag de toekenning via een individuele overeenkomst worden geregeld.

De sectoren moeten het eerst eens worden over de toekenning van deze premie tijdens de tweejaarlijkse onderhandelingen die dit jaar van start gaan. Pas als op dit niveau niets wordt bepaald, kunnen onderhandelingen op ondernemingsvlak beginnen.

We raden u dan ook aan omtrent dit punt nog geen verbintenissen aan te gaan ten opzichte van uw personeel, maar te wachten op het resultaat van de onderhandelingen in uw sector!

3. Wat moet men verstaan onder hoge winst of uitzonderlijk hoge winst?

Dit wordt bepaald door de collectieve arbeidsovereenkomst.

In het geval de collectieve arbeidsovereenkomst op het niveau van het paritair (sub)comité wordt gesloten, dan moet deze, om geldig te zijn, twee definities bevatten: de hoge winst in 2022 en de uitzonderlijk hoge winst in 2022.

In het geval er een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak wordt gesloten, voegt men een verantwoording toe dat men een onderneming is waar tijdens de crisis goede resultaten zijn behaald.

4. Wanneer kan de premie worden toegekend en in welke vorm?

De premie kan worden toegekend tot 31 december 2023.

De premie neemt de vorm aan van een papieren of elektronische consumptiecheque. Het is dus geen premie in speciën.

Deze cheque is geldig tot 31 december 2024.

5. Waar kan de premie worden ingeruild?

De lijst van handelszaken en instellingen wijkt op een aantal punten af van wat gold voor de coronapremie.

De koopkrachtpremie is inwisselbaar:

  • in de inrichtingen die ressorteren onder de horecasector of de handelszaken die goederen of diensten aanbieden aan de consument, met inbegrip van de hersteldiensten (fysieke aanwezigheid is niet langer vereist, dus online aankopen zijn mogelijk als de handelaar dit accepteert);
  • in de wellnesscentra, met inbegrip van de sauna's, zonnebanken, jacuzzi's, stoomcabines en hammams, in de activiteiten die genoemd worden onder het paritair comité van de toeristische attracties (PC 333), in de bioscopen en in de overige inrichtingen die behoren tot de culturele sector die zijn erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde overheid;
  • in de bowlingzalen, de zwembaden en de fitnesscentra en in de sportverenigingen voor wie een federatie, erkend of gesubsidieerd door de gemeenschappen, bestaat of behoren tot een van de nationale federaties.

6. Welk bedrag?

Het totaalbedrag dat door de werkgever wordt toegekend, mag niet hoger zijn dan 500 euro per werknemer in de ondernemingen waar er een hoge winst werd behaald en 750 euro waar er een uitzonderlijke hoge winst werd behaald.

Dit is een maximumbedrag. De sector of de werkgever kunnen beslissen om een lager bedrag toe te kennen.

Als de voorwaarden inzake sociale en fiscale vrijstelling zijn vervuld, is dit een nettobedrag voor de werknemer.

In tegenstelling tot andere bestaande cheques is de werkgever een bijdrage van 16,5% verschuldigd (500 euro kost de werkgever dus 582,5 euro en 750 euro kost 873,75 euro).

De koopkrachtpremie is bovendien 100% aftrekbaar voor de werkgever.

7. En nu?

Ook al moet de premie in 2023 worden toegekend om de gunstregeling te genieten, toch moet nog worden gewacht op de wetteksten en vooral op het resultaat van de onderhandelingen in de sectoren.

We volgen dit dossier op de voet en houden u op de hoogte van de ontwikkeling ervan.