Jaarlijks opleidingsplan: opmaak uiterlijk 31 maart!

Van 

Uiterlijk 31 maart 2024 moeten werkgevers die 20 of meer werknemers tewerkstellen hun jaarlijks opleidingsplan opstellen.


In het kader van de arbeidsdeal geldt er een individueel opleidingsrecht voor werknemers in ondernemingen met minstens 10 werknemers in dienst. Om dit individuele recht op opleiding op te realiseren, moeten ondernemingen met minstens 20 werknemers in dienst jaarlijks een opleidingsplan opstellen.

1. Individueel opleidingsrecht

In 2024 heeft elke werknemer een individueel opleidingsrecht. Het opleidingskrediet verschilt naargelang het aantal werknemers:

  • In de ondernemingen met minstens 20 werknemers: gemiddeld 5 dagen opleiding per voltijds equivalent per jaar;
  • In ondernemingen met ten minste 10 en minder dan 20 werknemers: gemiddeld 1 dag opleiding per voltijds equivalent per jaar;
  • In ondernemingen met minder dan 10 werknemers: geen individueel opleidingsrecht.

Let op: in bepaalde sectoren werden cao’s gesloten waarin een groeitraject wordt opgenomen om zo uiteindelijk tot het individueel opleidingsrecht van 5 dagen per jaar te komen. Deze informatie kan worden teruggevonden in hoofdstuk 48 van de sectorale documentatie op onze website. Indien er geen sectorale cao werd afgesloten, moet er voor elke werknemer apart een individuele opleidingsrekening worden opgesteld om het aantal opleidingsdagen en het groeipad te bepalen.

Binnenkort zullen alle opleidingen van werknemers ook geregistreerd moeten worden in de Federal Learning Account.

2. Opleidingsplan

Om na te gaan of de onderneming 20 of meer werknemers tewerkstelt, mag volgens de FOD WASO dezelfde berekeningswijze gebruikt worden als voor het recht op opleiding.

Het voorstel van opleidingsplan moet voorafgaandelijk voorgelegd worden aan de ondernemingsraad of, bij ontstentenis ervan, de vakbondsafvaardiging, die advies geeft over het ontwerp tegen uiterlijk 15 maart 2024. Als er geen ondernemingsraad noch vakbondsafvaardiging in de onderneming is, legt de werkgever het opleidingsplan voor aan de werknemers tegen uiterlijk 15 maart.

De definitieve inhoud van het opleidingsplan moet uiterlijk op 31 maart 2024 worden vastgesteld.

Het opleidingsplan moet uiterlijk 31 maart 2024, op papier of elektronisch, aan de werknemers van de onderneming bezorgd worden met een overzicht van de opleidingen die aan bod kunnen komen en de doelgroepen waarvoor de verschillende opleidingen bestemd zijn. Het plan moet minimaal de formele en informele opleidingen bevatten waarvan sprake in het kader van het individuele opleidingsrecht en uitleggen op welke wijze het bijdraagt tot de realisatie van het individuele opleidingsrecht.

Let op: in bepaalde sectoren werden cao’s gesloten waarin de minimale voorwaarden worden vastgesteld waaraan een opleidingsplan moet voldoen.

Aangezien de praktische modaliteiten voor het doorsturen van het opleidingsplan nog ontbreken, moet het voorlopig nog niet worden bezorgd aan de FOD WASO of de inspectie sociale wetten. Het opleidingsplan moet dus gewoon bewaard worden in de onderneming.  De werknemers en hun vertegenwoordigers moeten op eenvoudige vraag toegang krijgen tot het opleidingsplan.

Voor klanten van Group S is er een model van opleidingsplan beschikbaar.