Jaarlijks actieplan 2023: indienen vóór 1 november!

Van 

U bent verplicht om ten laatste op 31 oktober 2022 uw jaarlijks actieplan voor 2023 ter advies over te maken aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.


U bent verplicht om ten laatste op 31 oktober 2022 uw jaarlijks actieplan voor 2023 ter advies over te maken aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het welzijnsbeleid  binnen uw onderneming. Een welzijnsbeleid heeft tot doel beroepsrisico’s te voorkomen of te verminderen en het welzijn van uw werknemers te beschermen.

Bijgevolg rust op u de verplichting om een risicoanalyse te laten uitvoeren en de resultaten van die analyse in u een globaal preventieplan op te nemen, samen met andere doelstellingen op vlak van welzijn. U stelt in een volgend stadium een jaarlijks actieplan op die gevolg geeft aan het globaal preventieplan.

1. Risicoanalyse

Een risicoanalyse:

 • identificeert de gevaren voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
 • stelt de risico’s vast voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk; en
 • evalueert de risico’s voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Een risicoanalyse vindt plaats op het niveau van de organisatie in haar geheel, op het niveau van de verschillende functies en op het niveau van het individu.

Op basis van de risicoanalyse worden preventiemaatregelen vastgesteld.

2. Preventiemaatregelen

2.1 Algemeen

De preventiemaatregelen hebben tot doel risico’s te voorkomen. Indien dat niet mogelijk is, voorkomen zij de schade of nog, indien ook dat uitgesloten is, beperken zij de schade.

Voorbeelden van preventiemaatregelen zijn het verbeteren van de werkkledij, de veiligheids- en gezondheidssignalering of de bescherming tegen psychosociale risico’s op het werk.

Ook preventiemaatregelen hebben betrekking op het niveau van de organisatie in haar geheel, op het niveau van de verschillende functies en op het niveau van het individu.

2.2 Herinnering: bijzondere preventiemaatregelen n.a.v. het coronavirus

In het licht van de coronacrisis, werden een aantal bijkomende verplichtingen ingevoerd om het hoofd te kunnen bieden aan zulke uitzonderlijke omstandigheden inzake gezondheidsrisico’s. Zo brengen we in herinnering dat u als werkgever sinds 7 maart 2022 verplicht is om bij epidemie of pandemie tijdig bijzondere en passende preventiemaatregelen nemen.

Meer hierover kan u terugvinden in dit artikel.

3. Globaal preventieplan

Als werkgever stelt u, in overleg met de leden van de hiërarchische lijn en de diensten voor preventie en bescherming op het werk, een globaal preventieplan op. Dit plan heeft een termijn van vijf jaar. Het wordt verplicht schriftelijk opgesteld.

Het globaal preventieplan omvat het welzijnsbeleid van de onderneming. In dit plan worden onder andere de volgende elementen opgenomen:

 • de resultaten van de risicoanalyse;
 • de doelstellingen van het beleid en de acties die moeten worden ondernomen om die doelstellingen te bereiken;
 • welke middelen ter beschikking staan van de onderneming en de betrokken personen;
 • de manier waarop het globaal preventieplan moet worden aangepast aan de gewijzigde omstandigheden;
 • de evaluatiecriteria voor het welzijnsbeleid.

4. De uitvoering van het globaal preventieplan: het jaarlijks actieplan

Jaarlijks moet u een actieplan opstellen dat gebaseerd is op het globaal preventieplan en dat punten bevat die een verdere uitvoering zijn van het globaal preventieplan. Het gaat dus om concrete acties voor het volgende kalenderjaar. U moet het actieplan elk jaar vóór 1 november overmaken ter advies aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Indien er geen CPBW is, legt u het voor aan de vakbondsafvaardiging. Indien er geen vakbondsafvaardiging is, worden de werknemers zelf geraadpleegd.

Het jaarlijks actieplan voor 2023 moet dus ten laatste op 31 oktober 2022 overgemaakt worden ter advies aan het CPBW, de vakbondsafvaardiging of de werknemers zelf.

Dit plan heeft betrekking op:

 • de belangrijkste doelstellingen voor het volgende dienstjaar;
 • de middelen en methoden om die doelstellingen te bereiken;
 • de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen;
 • de aanpassingen die moeten worden aangebracht aan het globaal preventieplan als gevolg van gewijzigde omstandigheden, ongevallen die zich zouden hebben voorgedaan, het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van het voorbije jaar en de adviezen van het CPBW tijdens het voorbije jaar.

5. Praktische tips

De volgende tips kunnen helpen bij het opstellen van een jaarlijks actieplan:

 • Hou rekening met de specifieke kenmerken van uw onderneming;
 • Hou het jaarlijks actieplan realistisch;
 • Hou het jaarlijks actieplan praktisch;
 • Evalueer  de verwezenlijking van het plan regelmatig

U kan daarvoor een beroep doen op het CPBW of de preventieadviseur.