Innovatiepremies : verlenging van het stelsel voor 2023-2024

Van 

Het systeem van innovatiepremies werd met 2 jaar verlengd, namelijk voor de premies die van 1 januari 2023 tot 31 december 2024 worden betaald of toegekend. Deze premies genieten een bijzondere fiscale en sociale regeling.


De maatregel "innovatiepremie" is een premie, toegekend door een werkgever aan zijn creatieve werknemers, voor het aanbrengen van een nieuw idee uitgevoerd binnen de onderneming.

In 2006 werd deze regeling ingevoerd. Aanvankelijk voorzien voor een jaar, werd dit gemakkelijk en systematisch verlengd in het kader van de tweejarige interprofessionele akkoorden.

Vanaf 1 januari 2023 en dit tot 31 december 2024 zullen de eenmalige innovatiepremies onder bepaalde voorwaarden nogmaals enerzijds worden vrijgesteld van de personenbelasting of de belasting der niet-inwoners en anderzijds niet worden beschouwd als loon voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen.

Om deze bijzondere regeling te genieten, moeten de eenmalige innovatiepremies tegelijkertijd aan verschillende voorwaarden voldoen.

1. Voorwaarden voor de werknemers

De werkgever mag enkel premies toekennen aan werknemers met wie hij door een arbeidsovereenkomst gebonden is :

  • voor ondernemingen met meer dan 30 werknemers mag het aantal werknemers dat de premie geniet niet hoger zijn dan 10% van het globale personeelsbestand van de onderneming en mag het in ieder geval niet hoger zijn dan tien werknemers per innovatie;
  • voor ondernemingen met minder dan 30 werknemers mogen de premies slechts aan maximaal drie werknemers per innovatie toegekend worden.

2. Voorwaarden betreffende de innovatie

De wet preciseert niet uitdrukkelijk welke innovaties voor de toepassing ervan in aanmerking komen. Het is evenwel een feit dat het begrip ‘innovatie’ ruim kan worden opgevat. De innovatie is zowel van toepassing op producten, diensten, fabricatieprocessen, andere werkprocessen of werkomgeving.

Meer bepaald :

  • de innovatie moet een reële en daadwerkelijke meerwaarde betekenen rekening houdend met de normale activiteiten van de werkgever die de premie toekent. Die meerwaarde kan van diverse aard zijn (techniek, economie, productiviteit, leefmilieu, organisatie, welzijn op het werk, …);
  • de innovatie mag niet het voorwerp uitmaken van een voorafgaande offerteaanvraag of vraag tot bestek voor de aanschaf van producten of processen die door een derde aan diegene die de premie toekent werd gericht;
  • de innovatie moet door de werkgever in zijn onderneming worden ingevoerd of het voorwerp zijn van een prototype, een aanvraag voor de vervaardiging van een prototype of er moeten interne onderrichtingen aanwezig zijn die erop wijzen welke wijzigingen de innovatie zal teweegbrengen in de normale activiteiten van de onderneming.

3. Voorwaarden betreffende de toegekende premie

De premie moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • premie mag niet toegekend worden ter vervanging of ter omzetting van verschuldigd loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of een aanvulling hierop (al dan niet bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid);
  • de toegekende premie mag niet meer bedragen dan een maandloon;
  • de totale som van de gedurende één kalenderjaar uitgekeerde premies bedraagt gezamenlijk niet meer dan 1% van het geheel van de lonen van de werknemers van de onderneming met betrekking tot dat kalenderjaar.

4. Voorwaarden betreffende de publiciteit van het stelsel

De werkgever die innovatiepremies wil toekennen, moet de volgende procedure volgen.

4.1. Interne communicatie

De werkgever laat zijn werknemers weten dat hij een of meerdere eenmalige innovatiepremie(s) gaat toekennen .Hij preciseert de criteria en de procedures, alsook de identificatie van het project dat het voorwerp van de premie(s) uitmaakt, via een kanaal van zijn keuze (intranet, valven, elektronische of papieren nieuwsbrief, …). Daarna, telkens een innovatieproject beloond wordt, licht hij het geheel van de werknemers van de onderneming in dat een premie voor dit project toegekend wordt.

4.2. Communicatie aan de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

De werkgever deelt de inlichtingen over de innovatie aan de Federale Overheidsdienst Economie mee (dienst Normalisatie en Competitiviteit) via het formulier dat men kan downloaden van de website. De Federale Overheidsdienst Economie vraagt eventueel bijkomende inlichtingen en valideert de aanvraag voor de innovatieve aspecten.

4.3. Mededeling aan de RSZ

De werkgever moet de namen van de begunstigden en de bedragen van de premie meedelen aan de RSZ in de maand die volgt op de toekenning van de premie. De werkgever deelt de lijst van de betrokken werknemers (met hun INSZ-nr.), de toegekende bedragen en het dossiernummer zoals toegekend door de Federale Overheidsdienst Economie mee via e-mail: innovatiepremies@rsz.fgov.be.

Bron: Wet van 31 juli 2023 tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024 (1), BS 5 september 2023.