Huurinkomsten van bedrijfsleiders: herwaardering van het kadastraal inkomen (2023)

Van 

Wanneer een bedrijfsleider een onroerend goed verhuurt aan de vennootschap, dan worden de huur en de huurvoordelen beschouwd als bezoldigingen in het deel dat 5/3 van het geherwaardeerd kadastraal inkomen overschrijdt. De coëfficiënt 2023 is gekend.


Principe

De huur en de huurvoordelen betaald door de vennootschap aan de bedrijfsleider (bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige functies) worden niet beschouwd als inkomsten uit onroerende goederen, maar wel als beroepsinkomsten die aan bedrijfsvoorheffing onderworpen zijn in de mate dat ze 5/3 van het geherwaardeerd kadastraal inkomen overschrijden.

Dat betekent dat de huur en de huurvoordelen van dergelijke onroerende goederen eventueel moeten worden opgesplitst in twee categorieën van inkomsten:

  • enerzijds het deel van de huur en de huurvoordelen dat maximaal overeenstemt met 5/3 van het geherwaardeerd kadastraal inkomen: inkomsten uit onroerende goederen;
  • anderzijds het deel van de huur en van de huurvoordelen boven 5/3 van het geherwaardeerd kadastraal inkomen: beroepsinkomsten.

Een deel van de huur wordt dus beschouwd als eigenlijke bezoldiging van de bedrijfsleider wanneer hij door de verhuur van een gebouwd onroerend goed huur ontvangt die hoger is dan de huur die hij  in normale omstandigheden zou hebben ontvangen van een derde persoon die niet zijn eigen vennootschap is.

Berekening

Het geherwaardeerd kadastraal inkomen is gelijk aan het kadastraal inkomen vermenigvuldigd met een herwaarderingscoëfficiënt. Voor het jaar 2023 (aanslagjaar 2024) is deze coëfficiënt gelijk aan 5,37.

Men moet het volgende verschil berekenen: totaal van de verkregen huurprijzen en -voordelen min 5/3 van het geherwaardeerd kadastraal inkomen van het verhuurde goed.

Als het resultaat positief is, wordt de huur als  buitensporig beschouwd en wordt het verschil aanzien als een eigenlijke bezoldiging die aan bedrijfsvoorheffing onderworpen is.

Indien het resultaat van de berekening 0 of negatief is, is er geen overdreven huur en de verhuring behoudt ten volle haar karakter van een inkomen uit een onroerend goed.

Voorbeeld

Een bedrijfsleider is eigenaar van een onroerend goed met een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen  van 2.500 euro dat hij heel het jaar 2023 aan zijn vennootschap verhuurt voor een maandelijkse huur van 850 euro, dus 10.200 euro op jaarlijkse basis.

5/3 van het geherwaardeerd kadastraal inkomen bedraagt: 2.500 × 5,37 × 5/3 = 22.375 euro.

Aangezien de bewerking 10.200 euro – 22.375 euro een negatief resultaat geeft, moet de huur uitsluitend worden behandeld als een inkomen uit onroerende goederen.

Als de huur 1.950 euro per maand bedraagt, hetzij 23.400 euro op jaarbasis, geeft de bewerking 23.400 euro – 22.375 euro een positief resultaat gelijk aan 1.025 euro. Dit bedrag moet worden gekwalificeerd als beroepsinkomen en is onderworpen aan bedrijfsvoorheffing.

Op maandbasis bedraagt het gedeelte van de huur dat als periodieke bezoldiging wordt beschouwd 1.025/12 = 85,42. Men moet dus maandelijks 85,42 euro bij de belastbare bezoldiging voegen.

Met andere woorden: voor 2023 is er herkwalificatie als beroepsinkomen zodra de ontvangen jaarlijkse huur hoger is dan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen vermenigvuldigd met 8,95 (5,37 x 5/3).

Bron: Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2024.