Het overbruggingsrecht in 2022 voor zelfstandigen

Van 

Om zelfstandigen te ondersteunen van wie de activiteit gevolgen ondervindt van de gezondheidscrisis, heeft de regering beslist om het overbruggingsrecht in 2022 te verlengen.


Zelfstandigen die werden gedwongen om hun zelfstandige activiteit te onderbreken wegens een federale, gewestelijke, provinciale of gemeentebeslissing: dubbel overbruggingsrecht (van toepassing van 01/01/2022 tot en met 31/03/2022)

Zelfstandigen die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen  en die hun zelfstandige activiteit volledig moeten stopzetten, kunnen het overbruggingsrecht wegens gedwongen sluiting aanvragen.

De zelfstandigen die hun activiteit gedeeltelijk verderzetten via een take-away of een click&collect kunnen geen beroep doen op deze maatregel. De zelfstandigen die hoofdzakelijk afhankelijk zijn van de sectoren die getroffen zijn door  de sluitingsmaatregelen komen ook niet in aanmerking voor dit type maar kunnen wel het overbruggingsrecht wegens omzetdaling aanvragen (zie verder).

Om recht te kunnen hebben op de volledige uitkering, moet de beroepsactiviteit verplicht onderbroken zijn voor minstens 15 opeenvolgende kalenderdagen in eenzelfde maand.

Bij een verplichte sluiting van minder dan 15 opeenvolgende kalenderdagen in eenzelfde maand, kunt u aanspraak maken op de helft van de toepasselijke uitkering.

Goed om weten
Een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid, gedeeltelijke werkhervatting tijdens de arbeidsongeschiktheid en het ontvangen van een rustpensioen vormen geen belemmering voor de toekenning van het overbruggingsrecht. De cumulatie van het overbruggingsrecht met een ander vervangingsinkomen mag het maximumbedrag van de uitkering overbruggingsrecht niet overschrijden.
Het niet vermelden van het vervangingsinkomen of het juiste bedrag daarvan kan leiden tot controle en terugvordering van het ten onrechte verkregen bedrag.

Gelieve er rekening mee te houden dat deze tijdelijke crisismaatregel geen onderdeel “behoud van sociale rechten” omvat.

Wie kan gebruikmaken van dit recht ?

Volledige uitkering:

 • de zelfstandige in hoofdberoep (primostarter inbegrepen) en de meewerkende echtgenoot;  
 • de zelfstandige in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep;
 • de zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37) die bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep;
 • de student-zelfstandige die bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep;
 • de zelfstandige na de pensioenleeftijd zonder pensioen die bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Gedeeltelijke uitkering:

 • de zelfstandige in bijberoep die sociale bijdragen verschuldigd is op basis van een  referte-inkomen tussen 7.329,22 EUR en 14.658,44 EUR;
 • de zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37) die sociale bijdragen verschuldigd is op basis van een referte-inkomen tussen 7.329,22 EUR en 7.678,69 EUR;
 • de student-zelfstandige die sociale bijdragen verschuldigd is op basis van een  referte-inkomen tussen 7.329,22 EUR en 14.658,44 EUR;
 • de actieve gepensioneerde zelfstandige die sociale bijdragen verschuldigd is op basis van een referte-inkomen dat hoger is dan 7.329,22 EUR.

Wat is het bedrag van de uitkering?

Volledige uitkering

Met gezinslast

Zonder gezinslast

Minimum 15 opeenvolgende kalenderdagen

1.712,90 euro

1.370,75 euro

Minder dan 15 opeenvolgende kalenderdagen

856,45 euro

685,38 euro

Gedeeltelijke uitkering

 

 

Minimum 15 opeenvolgende kalenderdagen

856,45 euro

685,38 euro

Minder dan 15 opeenvolgende kalenderdagen

428,23 euro

342,69 euro

Voor de periode van 01/01/2022 tot 31/03/2022, wordt het bedrag van de toe te kennen uitkering verdubbeld.

Hoe de aanvraag indienen?

Voor elke kalendermaand moet een nieuwe aanvraag ingediend worden.

Hieronder vindt u de aanvraagformulieren:

 

Uw formulier moet per e-mail verstuurd worden naar infosvz@groups.be.

Een aanvraag dient ten laatste aan ons te worden bezorgd tegen het einde van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal waarin de maand ligt waarvoor de aanvraag wordt ingediend. De betalingen worden ten vroegste verricht in de kalendermaand die volgt op de maand waarop de aanvraag betrekking heeft.

Zelfstandigen die een omzetdaling van 40% kunnen bewijzen (van toepassing van 01/01/2022 tot en met 31/03/2022)

Zelfstandigen die, ongeacht hun activiteit, een omzetdaling van minstens 40% kunnen aantonen tussen de maand die aan de maand van de aanvraag voorafgaat en diezelfde maand in 2019, kunnen een aanvraag voor het overbruggingsrecht wegens omzetdaling indienen. Hun aanvraag moet vergezeld zijn van een verklaring op eer betreffende de omzetdaling en van bewijsstukken ter staving daarvan. Deze verklaring zal achteraf worden geverifieerd aan de hand van officiële BTW-gegevens.

Belangrijk: om van het overbruggingsrecht te kunnen genieten, moet de betrokkene, naast de omzetdaling van 40%, minstens 4 kwartalen volledig betaald hebben in een referteperiode van 16 kwartalen (kwartaal van de maand van aanvraag en de 15 kwartalen die eraan voorafgaan). Het gaat hier over cumulatieve voorwaarden.
Zelfstandigen die minder dan 13 kwartalen verzekeringsplichtig zijn, moeten minstens 2 kwartalen volledig betaald hebben.

Goed om weten: Een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid, gedeeltelijke werkhervatting tijdens de arbeidsongeschiktheid en het ontvangen van een rustpensioen vormen geen belemmering voor de toekenning van het overbruggingsrecht. De cumulatie van het overbruggingsrecht met een ander vervangingsinkomen mag het maximumbedrag van de uitkering overbruggingsrecht niet overschrijden.
Het niet vermelden van het vervangingsinkomen of het juiste bedrag daarvan kan leiden tot controle en terugvordering van het ten onrechte verkregen bedrag.

Gelieve er rekening mee te houden dat deze tijdelijke crisismaatregel geen onderdeel “behoud van sociale rechten” omvat.

Wie kan gebruikmaken van dit recht ?

Volledige uitkering:

 • de zelfstandige in hoofdberoep (primostarter inbegrepen) en de meewerkende echtgenoot;  
 • de zelfstandige in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep;
 •  de zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37) die bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep;
 • de student-zelfstandige die bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep;
 • de zelfstandige na de pensioenleeftijd zonder pensioen die bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Gedeeltelijke uitkering:

 • de zelfstandige in bijberoep die sociale bijdragen verschuldigd is op basis van een referte-inkomen tussen 7.329,22 EUR en 14.658,44 EUR;
 • de zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37) die sociale bijdragen verschuldigd is op basis van een referte-inkomen tussen 7.329,22 EUR en 7.678,69 EUR;
 • de student-zelfstandige die sociale bijdragen verschuldigd is op basis van een referte-inkomen tussen 7.329,22 EUR en 14.658,44 EUR;
 • de actieve gepensioneerde zelfstandige die sociale bijdragen verschuldigd is op basis van een referte-inkomen dat hoger is dan 7.329,22 EUR.

Wat is het bedrag van de uitkering?

 

Met gezinslast

Zonder gezinslast

Volledige uitkering

1.712,90 euro

1.370,75 euro

Gedeeltelijke uitkering

856,45 euro

685,38 euro

Hoe de aanvraag indienen?
 

Voor elke kalendermaand moet een nieuwe aanvraag ingediend worden.

Hieronder vindt u de aanvraagformulieren:

Uw formulier moet per e-mail verstuurd worden naar infosvz@groups.be.
Een aanvraag dient ten laatste aan ons te worden bezorgd tegen het einde van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal waarin de maand ligt waarvoor de aanvraag wordt ingediend. De betalingen worden ten vroegste verricht in de kalendermaand die volgt op de maand waarop de aanvraag betrekking heeft.

Zelfstandigen die hun activiteit onderbreken wegens quarantaine of zorg voor een kind (van toepassing van 01/01/2022 tot en met 31/12/2022)

 

Dit type overbruggingsrecht beoogt de volgende gevallen:

 • onderbreking als gevolg van quarantaine (onderbreking van minimum 7 opeenvolgende kalenderdagen) - een attest van quarantaine is vereist op naam van de zelfstandige of op naam van een persoon die op hetzelfde adres woont
 • onderbreking om te zorgen voor een kind jonger dan 18 jaar die onder hetzelfde dak woont (situaties van co-ouderschap inbegrepen - vb. alternerend hoederecht) in de volgende gevallen (onderbreking van minimum 7 - niet noodzakelijk opeenvolgende - kalenderdagen binnen dezelfde maand OF minstens 7 opeenvolgende dagen verspreid over twee maanden):
 • onderbreking om te zorgen voor een gehandicapt kind (onderbreking van minimum 7 - niet noodzakelijk opeenvolgende - kalenderdagen in hetzelfde maand).

De zelfstandigen moeten samen met hun aanvraag een quarantainecertificaat, een attest van het kinderdagverblijf, van de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen overhandigen, dat de sluiting of het verplicht volgen van onderwijs op afstand bevestigt als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het COVID-19-coronavirus te beperken.

Goed om weten:- De zelfstandige moet zijn activiteit effectief en volledig onderbroken hebben.
- Als de zelfstandige als arbeidsongeschikt erkend is, kan hem geen overbruggingsrecht worden toegekend en moet hij contact opnemen met zijn mutualiteit.
- Een gedeeltelijke hervatting tijdens de arbeidsongeschiktheid vormt geen belemmering voor de toekenning van het overbruggingsrecht. De cumulatie van het   overbruggingsrecht met een ander vervangingsinkomen mag het maximumbedrag van de uitkering overbruggingsrecht niet overschrijden.
- Het niet vermelden van het vervangingsinkomen of het juiste bedrag daarvan kan leiden tot controle en terugvordering van het ten onrechte verkregen bedrag.
- Een zelfstandige die van thuis uit kan werken, kan geen aanspraak maken op het  overbruggingsrecht
- Een zelfstandige die zich willens en wetens heeft begeven naar een land of gebied dat op het tijdstip van zijn vertrek in een rode zone is gelegen, kan geen aanspraak maken op het  overbruggingsrecht.
- De zelfstandige moet zijn onderbreking omstandig motiveren

Gelieve er rekening mee te houden dat deze tijdelijke crisismaatregel geen onderdeel “behoud van sociale rechten” omvat.

Wie kan gebruikmaken van dit recht?

Volledige uitkering:

 • de zelfstandige in hoofdberoep (primostarter inbegrepen) en de meewerkende echtgenoot;  
 • de zelfstandige in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep;
 • de zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37) die bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep;
 • de student-zelfstandige die bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep;
 •  de zelfstandige na de pensioenleeftijd zonder pensioen die bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Gedeeltelijke uitkering:

 •  de zelfstandige in bijberoep die sociale bijdragen verschuldigd is op basis van een   referte-inkomen tussen 7.329,22 EUR en 14.658,44 EUR;
 • de zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37) die sociale bijdragen verschuldigd is op basis van een referte-inkomen tussen 7.329,22 EUR en 7.678,69 EUR;
 • de student-zelfstandige die sociale bijdragen verschuldigd is op basis van een referte-inkomen tussen 7.329,22 EUR en 14.658,44 EUR;
 • de actieve gepensioneerde zelfstandige die sociale bijdragen verschuldigd is op basis van een referte-inkomen dat hoger is dan 7.329,22 EUR.

Wat is het bedrag van de uitkering ?

 

Duur van de onderbreking

Met gezinslast

Zonder gezinslast

Volledige uitkering

28 dagen of meer

1.891,36

1.513,57

Tussen 21 en 27 dagen

1.418,52

1.135,18

Tussen 14 en 20 dagen

945,68

756,79

Tussen 7 en 13 dagen

472,84

378,39

Minder dan 7 dagen

0

0

Gedeeltelijke uitkering

28 dagen of meer

945,68

756,79

Tussen 21 en 27 dagen

709,26

567,59

Tussen 14 en 20 dagen

472,84

378,40

Tussen 7 en 13 dagen

236,42

189,20

Minder dan 7 dagen

0

0

Hoe de aanvraag indienen ?

Een nieuwe aanvraag moet ingediend worden voor elke onderbrekingsperiode.

Gelieve het formulier overbruggingsrecht – quarantaine 2022  in te vullen en ons per e-mail terug te bezorgen op het adres infosvz@groups.be.

Een aanvraag dient ten laatste aan ons te worden bezorgd tegen het einde van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal waarin het “begin” ligt van de periode van onderbreking waarop hun aanvraag betrekking heeft.

De betalingen worden ten vroegste verricht in de kalendermaand die volgt op de maand waarop de aanvraag betrekking heeft.