Geen ziektebriefje voor de eerste dag ziekte voor drie ziekteperiodes per jaar

Van 

Wanneer er in de onderneming een verplichting bestaat om ingeval van ziekte een ziektebriefje binnen te brengen of de werkgever vraagt erom, dan zal de werknemer die zich ziek meldt toch geen ziektebriefje moeten overmaken aan zijn werkgever voor de eerste ziektedag van die ziekteperiode. Hij zal dit kunnen doen voor drie ziekteperiodes per jaar. Ondernemingen die geen 50 werknemers tewerkstellen kunnen via het arbeidsreglement of een CAO afzien van deze gunstregel voor de werknemer en voorzien dat de verplichting om een ziektebriefje binnen te brengen blijft bestaan voor alle ziektedagen van alle ziekteperiodes.


Een wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid voorziet vanaf 28 november 2022 in de afschaffing van het ziektebriefje voor de eerste dag ziekte en dit voor drie ziekteperiodes per jaar.

Met deze maatregel wilt de federale regering enkele goede praktijken van andere Europese landen volgen en hoopt ze op die manier  de administratieve druk op de huisartsen te verlagen  en de  vertrouwensrelatie tussen werkgevers en werknemers in geval van ziekte te stimuleren.

Wij lichten hierna deze maatregel toe op basis van de informatie waarover we nu beschikken.

1. Ziektebriefje ingeval van ziekte

Ter herinnering, indien een CAO of het arbeidsreglement het voorziet of de werkgever vraagt erom, dan moet de werknemer die zich ziek meldt aan de werkgever een ziektebriefje overmaken. Het ziektebriefje deelt de arbeidsongeschiktheid mee, de waarschijnlijke duur ervan en of de werknemer zich met het oog op de controle al dan niet naar een andere plaats mag begeven.

Behoudens in geval van overmacht moet de werknemer het ziektebriefje opsturen of afgeven op de onderneming, binnen twee werkdagen vanaf de dag van de ziekte of de dag van de ontvangst van de vraag van de werkgever om een ziektebriefje over te maken. Het arbeidsreglement of een CAO kan altijd een andere termijn voorzien die de werknemer moet naleven om het ziektebriefje binnen te brengen.

2. Geen ziektebriefje voor drie eerste ziektedagen per jaar

Als er een verplichting bestaat om een ziektebriefje binnen te brengen ingeval van arbeidsongeschiktheid zal de werknemer die zich ziek meldt, voor de eerste ziektedag van die ziekteperiode toch geen ziektebriefje moeten overmaken. Hij zal dit kunnen doen voor drie ziekteperiodes per jaar.

Bijvoorbeeld:

 • Werknemer is ziek op 3 januari 2023;
 • Werknemer is ziek van 13 tot en met 17 februari 2023;
 • Werknemer is ziek op 2 mei 2023;
 • Werknemer is ziek van 14 tot en met 16 september 2023.
 • Werknemer is ziek op 4 december 2023

Hij kan beslissen om geen ziektebriefje binnen te brengen voor :

 • 3 januari 2023;
 • 13 februari 2023;
 • 14 september .

Voor de andere ziektedagen zal hij wel een ziektebriefje moeten binnenbrengen.

Hij kan ook beslissen om geen ziektebriefje binnen te brengen voor :

 • 13 februari 2023;
 • 2 mei 2023;
 • 14 september .

Voor de andere ziektedagen zal hij wel een ziektebriefje moeten binnenbrengen.

Als de werknemer van deze mogelijkheid gebruik maakt moet hij wel aan de werkgever onmiddellijk mededelen op welk adres hij zal verblijven tijdens deze eerste ziektedag, tenzij dit adres de gewoonlijke verblijfplaats is die bij de werkgever gekend is.

Dit aantal dagen is een absoluut cijfer. Het moet niet geproratiseerd worden voor deeltijdse werknemers of werknemers die niet het volledig jaar zijn tewerkgesteld bij de werkgever.

Dit aantal dagen geldt ook per arbeidsrelatie tussen een werknemer en een werkgever. Een werknemer met arbeidsovereenkomsten bij verschillende werkgevers zal de vrijstelling dan ook driemaal per kalenderjaar kunnen inroepen ten aanzien van elke werkgever afzonderlijk.

3. Uitzondering voor ondernemingen die geen 50 werknemers tewerkstellen

De ondernemingen (als juridische entiteit) die minder dan 50 werknemers tewerkstellen op 1 januari van het kalenderjaar waarin de ziekte zich voordoet, kunnen voorzien dat de zieke werknemer toch ook een ziektebriefje moet overmaken voor die eerste drie ziektedagen. Zij moeten dit dan wel voorzien in een CAO of het arbeidsreglement.

De FOD WASO heeft ons medegedeeld dat de betrokken ondernemingen die reeds in het arbeidsreglement voorzien dat elke ziektedag moet gerechtvaardigd worden toch hun arbeidsreglement zullen moeten aanpassen of een CAO sluiten omtrent het blijven bestaan van de verplichting om een attest binnen te brengen voor alle ziektedagen.

4. Datum van inwerkingtreding

Dit recht treedt in werking op de tiende dag na de dag van bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, dat is 28 november 2022.

Bron: wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid (BS van 18 november 2022)