Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen, opleidingen en IPA : Begrip kleine onderneming wordt bijgewerkt

Van 

Kleine ondernemingen kunnen een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing startende ondernemingen en IPA genieten. Voor hen gelden ook soepelere voorwaarden om een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor opleidingen te genieten. Het begrip kleine onderneming wordt in de fiscale wetgeving bijgewerkt zodat meer ondernemingen kunnen beschouwd worden als een kleine onderneming


In de waaier van fiscale voordelen die erin bestaan een deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing niet te moeten doorstorten zijn er voordelen die enkel van toepassing zijn op kleine ondernemingen:

  • Startende ondernemingen;
  • IPA-korting profit-sector.

Om de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing ingevolge opleidingen te genieten moeten de werknemers van kleine ondernemingen opleidingen hebben gevolgd met een totale minimale duurtijd van 38 uren, en dit gedurende een ononderbroken periode van 75 kalenderdagen, dit in afwijking op de algemene regel die stelt dat de werknemer opleidingen moet hebben gevolgd met een totale minimale duur van 76 uren, en dit gedurende een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen.

Wat Is een kleine ondernemig ?

Tot voorheen werd verwezen naar de vennootschap die als een kleine vennootschap werd aangemerkt op grond van artikel 1:24, §§1 tot 6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ook een natuurlijke persoon die op overeenkomstige wijze aan dezelfde criteria voldoet, werd als een kleine vennootschap beschouwd.

Wat met ondernemingen die strikt genomen geen vennootschappen zijn volgens de betekenis van het vennootschapsrecht?

De wetgever heeft hieraan verholpen en heeft een nieuwe definitie in de fiscale wetgeving opgenomen. Een kleine onderneming is:

  • ofwel een vennootschap die op grond van artikel 1:24, §§1 tot 6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beschouwd wordt als een kleine vennootschap. Die criteria voor kleine vennootschappen vind u hier;
  • ofwel een onderneming die geen vennootschap is volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zij heeft een andere rechtspersoonlijkheid of is een natuurlijke persoon, maar zij vervult de criteria die vermeld staan in artikel 1:24, §§1 tot 6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (criteria inzake personeel, omzet en balanstotaal).

Nu kunnen ook andere rechtspersonen die een onderneming exploiteren of zich bezighouden met verrichtingen van winstgevende aard (bv. Sommige vzw’s) of zelfs entiteiten naar buitenlands recht die geen rechtspersoonlijkheid hebben, aan de definitie van kleine vennootschap voldoen, beschouwd worden als kleine vennootschap en ook in aanmerking komen voor de voornoemde fiscale voordelen als zij de andere voorwaarden vervullen.

Deze maatregel treedt in werking op 25 juli 2022.

Bron : Wet van 5 juli 2022 houdende diverse fiscale bepalingen, B.S. 15 juli 2022