Geboorteverlof, verlof om dwingende redenen, zorgverlof en adoptieverlof schorsen de opzeggingstermijn gegeven door de werkgever

Van 

Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst van de werknemer beëindigt mits het presteren van een opzeggingstermijn dan zal deze vanaf 10 november 2022 geschorst en verlengd worden ingeval de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst wordt ingevolge opname van geboorteverlof, verlof om dwingende redenen, zorgverlof of adoptieverlof.


In het kader van de omzetting van een Europese richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers in nationale wetgeving, heeft de federale wetgever voorzien dat de opname van geboorteverlof, verlof om dwingende redenen, zorgverlof of adoptieverlof ook de opzeggingstermijn schorst als deze uitgaat van de werkgever. Dit zal het geval zijn vanaf 10 november 2022.

Wij lichten deze maatregel hierna toe.

1. Schorsing van de opzeggingstermijn uitgaande van de werkgever

Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst van de werknemer beëindigt mits het presteren van een opzeggingstermijn dan wordt deze geschorst en verlengd ingeval de uitvoering van deze arbeidsovereenkomst geschorst wordt ingevolge bepaalde afwezigheden.

Deze afwezigheden zijn thans de volgende :

 • zwangerschaps- en bevallingsrust (max 15,17 of 19 weken), verlofdagen van de postnatale rust, borstvoedingsperiode en omzetting van moederschapsrust;
 • profylactisch verlof: de periode van arbeidsonderbreking van een zwangere werkneemster of een werkneemster die haar kind de borst geeft welke van het werk werd verwijderd wegens het gevaar dat zij hierdoor loopt voor haar gezond­heid of die van haar kind;
 • jaarlijkse vakantie (individueel of collectief), Europese- jeugd en seniorvakantie, extralegaal verlof;
 • tijdelijke arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval (privé of professioneel). Een gedeeltelijke ongeschiktheid met deeltijdse werkhervatting schorst in principe niet;
 • schorsing wegens slecht weer of ingevolge economische oorzaken (bedienden en arbeiders);
 • schorsing wegens tijdelijke overmacht die het gevolg is van de door de regering getroffen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (voortaan kortweg: ‘schorsing wegens corona-overmacht’);
 • schorsing in de zorg – en onderwijssector wegens tijdelijke overmacht die het gevolg is van de oorlogssituatie in Oekraïne (voortaan kortweg: ‘schorsing wegens overmacht Oekraïne’).
 • voorlopige hechtenis;
 • inhaalrustdagen voor overuren (niet de inhaalrustdagen omwille van arbeidstijdverkorting, en niet de inhaalrustdagen voor bijkomende uren tijdens de zomer of in een periode van intense activiteit op basis van KB nr. 213 (PC 124));
 • inhaalrustdagen toegekend aan arbeiders uit de bouwsector tijdens de periode van Kerstmis tot Nieuwjaar;
 • volledige schorsing wegens beroepsloopbaanonderbreking/ tijdskrediet/ thematisch verlof (geen schorsing bij halftijdse loopbaanvermindering of 1/5 loopbaanvermindering).

Voortaan zal de opzeggingstermijn uitgaande van de werkgever voortaan ook ophouden te lopen tijdens de schorsing van de uitvoering van arbeidsovereenkomst ingevolge opname van volgende verloven :

 • Geboorteverlof;
 • verlof wegens dwingende redenen;
 • zorgverlof;
 • adoptieverlof.

2. Datum van inwerkingtreding

Deze maatregelen treden in werking op de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, namelijk 10 november 2022, en zullen dus van toepassing zijn op opzeggingstermijnen die op dat ogenblik worden gepresteerd.

 

Bron : Wet van 7 oktober 2022 tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers, en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad en tot regeling van een aantal andere aspecten op het vlak van de verloven (BS van 31 oktober 2022)