Feestdagen in 2019: vervangingsdagen al vastgelegd?

Van 
92219

De wettelijke feestdagen die in 2019 samenvallen met een zondag of gewoonlijke dag van inactiviteit moeten vervangen worden door een activiteitsdag. De wet op de feestdagen regelt de wijze van vervanging ervan.

De wettelijke feestdagen van 2019 zijn gekend. Tijdens deze dagen mogen de werknemers van de privésector in principe niet worden tewerkgesteld. De werkgever moet deze dagen wel betalen. Feestdagen die samenvallen met een zondag of een andere gewone inactiviteitsdag in de onderneming moeten in principe in hetzelfde jaar worden vervangen door een gewone activiteitsdag in de onderneming. De vervangingsdagen moeten vóór 15 december 2018 in de lokalen van de onderneming worden aangeplakt onder de vorm van een gedateerd en ondertekend bericht.

1. Wanneer vallen de wettelijke feestdagen in 2019?

De tien wettelijke feestdagen in 2019 zijn als volgt:

Nieuwjaar

Dinsdag 01/01/2019

Paasmaandag

Maandag 22/04/2019

Feest van de arbeid

Woensdag 01/05/2019

 O.L.H. Hemelvaart

Donderdag 30/05/2019

Pinkstermaandag

Maandag 10/06/2019

Nationale feestdag

Zondag 21/07/2019(*)

O.L.V. Hemelvaart

Donderdag 15/08/2019

Allerheiligen

Vrijdag 01/11/2019

Wapenstilstand

Maandag 11/11/2019

Kerstmis

Woensdag 25/12/2019

(*) In 2019 moet de Nationale feestdag (zondag 21 juli) waarschijnlijk worden vervangen door een gewone activiteitsdag. De andere feestdagen die samenvallen met een dag tijdens welke er gewoonlijk niet in het bedrijf wordt gewerkt, moeten eveneens worden vervangen.

Ter herinnering: de regionale feestdagen (11 juli voor de Vlaamse Gemeenschap, 27 september voor de Franse Gemeenschap en 15 november voor de Duitstalige Gemeenschap) zijn geen wettelijke feestdagen.

2. Hoe de vervangingsdagen vaststellen van feestdagen die op een gewone inactiviteitsdag vallen?

Feestdagen die samenvallen met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming moeten  worden vervangen door een gewone activiteitsdag in de onderneming. De vervangingsdag kan vóór of na de vervangen dag worden vastgelegd maar moet verplicht in hetzelfde kalenderjaar vallen.

De vervanging kan op verschillende manieren gebeuren:

Op sectoraal vlak:

Het is mogelijk dat een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten op sectoraal vlak de vervangingsdag vastlegt voor alle ondernemingen van de sector. Zulke collectieve arbeidsovereenkomst moet vóór 1 oktober afgesloten zijn. Deze beslissing moet uiterlijk op diezelfde datum aan de minister van Werk worden meegedeeld. Bovendien moet de collectieve arbeidsovereenkomst algemeen verbindend worden verklaard bij koninklijk besluit.

Collectief:

Als op sectoraal vlak geen beslissing is genomen, kan de vervangingsdag worden vastgesteld door de ondernemingsraad.

Als er geen ondernemingsraad bestaat of als deze raad geen beslissing heeft genomen, kan de vervangingsdag in overleg tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging van de onderneming worden vastgesteld.

Bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging kan de vervangingsdag worden vastgesteld via een collectief akkoord tussen de werkgever en alle werknemers.

Individueel:

Bij gebrek aan collectief akkoord kan de vervangingsdag individueel worden vastgesteld via een akkoord tussen de werkgever en elke werknemer.

 

De collectief vastgelegde vervangingsdagen moeten vóór 15 december in de lokalen van de onderneming worden aangeplakt onder de vorm van een gedateerd en ondertekend bericht. Een kopie van dit bericht moet als bijlage bij het arbeidsreglement worden gevoegd. Ten slotte moet de werkgever binnen de acht dagen na de inwerkingtreding een kopie van dit bericht sturen naar het Toezicht op de sociale wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg van zijn streek.

Als er geen akkoord is voor de vaststelling van de vervangingsdag wordt de feestdag vervangen door de eerste activiteitsdag van de onderneming die op de feestdag volgt.

3. En voor deeltijdse werknemers?

Er bestaan bijzondere regels voor deeltijdse werknemers.

Deeltijdse werknemers met een vast uurrooster hebben enkel recht op de feestdagen die samenvallen met hun gewone activiteitsdagen. Als de feestdag op een gewone inactiviteitsdag in de onderneming valt, moet hij worden vervangen door een gewone activiteitsdag. Als de vervanging van die dag op ondernemingsvlak werd vastgesteld of als die dag automatisch werd vervangen door de eerste activiteitsdag die op de feestdag volgt, kan de werknemer aanspraak maken op die dag als hij samenvalt met een van zijn gewone activiteitsdagen.

Deeltijdse werknemers met een veranderlijk uurrooster hebben recht op de betaling van de feestdagen of vervangingsdagen, zelfs als ze vallen op een dag waarop ze normaal niet werken. In dat geval wordt  het loon voor die feestdag bepaald in verhouding tot de normale arbeidsdagen in de onderneming.