Energiecrisis: Minnelijk afbetalingsplan RSZ-bijdragen

Van 

De ondernemingen waarop de energiecrisis een economische weerslag heeft en zo moeilijkheden veroorzaakt voor het betalen van de socialezekerheidsbijdragen, kunnen een minnelijk afbetalingsplan vragen aan de RSZ op basis van de problematiek rond de energiecrisis.


In het kader van de  energiecrisis komt de RSZ op twee wijzen tegemoet te komen aan de betalingsmoeilijkheden van ondernemingen.

Enerzijds is er het klassieke minnelijk afbetalingsplan dat geldt voor alle kwartalen en rechtzettingen. Het maximale uitstel loopt over 24 mensualiteiten met toepassing van sancties voor het laattijdig betalen van bijdragen. Deze sancties zijn begrepen in de betalingsmodaliteiten, met mogelijke kwijtschelding a posteriori wanneer alle vervallen bijdragen betaald zijn.

Anderzijds  worden bijzondere afbetalingsplannen zonder toepassing van sancties voorzien voor sommige bijdragen. Het uitstel loopt over maximaal 24 mensualiteiten. Enkel indien de afbetalingsmodaliteiten niet worden gerespecteerd, worden sancties voor de laattijdige betaling van bijdragen in rekening gebracht.

Deze bijzondere afbetalingsplannen zijn bestemd voor werkgevers die, als gevolg van de energiecrisis,  betalingsmoeilijkheden hebben voor:

  • de bijdrage jaarlijkse vakantie voor het dienstjaar 2022
  • de sociale bijdragen voor het 3de en 4de kwartaal 2022 en het 1ste kwartaal 2023 
  • rechtzettingen van sommige bijdragen, die vervallen op uiterlijk 30 juni 2023.

De bijdragen mogen geen voorwerp hebben uitgemaakt van en voorafgaandelijk afbetalingsplan en evenmin van een gerechtelijke vervolging.

Praktisch gezien, moet de werkgever naar de pagina 'minnelijk afbetalingsplan' op de portaalsite gaan en het vragenformulier invullen. Bij het puntje 'uw motivatie', moet hij uitleggen hoe zijn onderneming financieel  getroffen werd door de energiecrisis. Aanvullende bewijsstukken kunnen worden gevraagd.

Bronnen:

  • portaalsite van de RSZ;
  • Wet van 10 november 2022 dat de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid toelaat betalingstermijnen toe te kennen voor de bijdragen verschuldigd voor het derde en vierde kwartaal 2022 en voor het eerste kwartaal 2023 zonder toepassing van sancties (BS van 23 november 2022),