Einde van de overeenkomst wegens medische overmacht: bijdrage aan Terug Naar Werk-fonds

Van 

Binnenkort zal de werkgever geen outplacementbegeleiding meer moeten aanbieden wanneer hij eenzijdig de arbeidsovereenkomst van de werknemer beëindigt wegens medische overmacht, maar zal hij een kennisgeving moeten versturen naar en een bijdrage moeten storten aan het Terug Naar Werk-fonds.


Een nieuwe maatregel wijzigt de verplichtingen van de werkgever wanneer hij eenzijdig de arbeidsovereenkomst van een werknemer beëindigt wegens medische overmacht. De verplichting van de werkgever om een outplacementbegeleiding aan te bieden aan de betrokken werknemer zal worden afgeschaft en  vervangen door een nieuwe verplichting: de betaling van een  bijdrage aan een nieuw Terug Naar Werk-fonds. Aan de hand van specifieke diensten, zal dit fonds de re-integratie tot doel hebben van de werkzoekende en/of arbeidsongeschikte personen op de arbeidsmarkt.

Ter herinnering: de arbeidsovereenkomst kan slechts beëindigd worden omwille van medische overmacht nadat de nieuwe procedure, in werking getreden op 28 november 2022, daarvoor gevolgd werd (klik hier). 

15 oktober 2023 : dit artikel werd geüpdatet in het licht van nieuwe informatie die ons recent bereikte.

1. Afschaffing aanbod outplacementbegeleiding

Wanneer de werkgever eenzijdig de arbeidsovereenkomst van een werknemer beëindigt wegens medische overmacht, heeft hij momenteel bepaalde verplichtingen, waaronder aan de werknemer outplacementbegeleiding aan te bieden. Deze verplichting van de werkgever wordt binnenkort afgeschaft en vervangen door nieuwe verplichtingen van de werkgever tegenover het Terug Naar Werk-fonds.

2. Het Terug Naar Werk-fonds

Het Terug Naar Werk-fonds zal opgericht worden binnen het RIZIV en zal onder meer als taak hebben om via gespecialiseerde begeleiding en coaching werknemers wiens arbeidsovereenkomst werd beëindigd wegens medische overmacht, te helpen met het zoeken naar een nieuwe job. Daarnaast zouden ook (langdurig) arbeidsongeschikte werknemers die nood hebben aan dergelijke begeleiding een beroep kunnen doen op dit fonds, op voorwaarde dat hun arbeidsongeschiktheid erkend werd door het RIZIV in de zin van de betreffende reglementering.

2.1 Verplichtingen voor de werkgever

De werkgever die de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigt wegens medische overmacht zal:

  • een kennisgeving moeten versturen naar het terug Naar Werk-fonds, met volgende vermeldingen:

    • betreffende de werkgever: de naam van de werkgever, het identificatienummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), het RSZ-inschrijvingsnummer, het bankrekeningnummer en de contactgegevens van de werkgever;
    • betreffende de werknemer: de naam, de voornaam en het identificatienummer van de werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst een einde heeft genomen wegens medische overmacht.
  • een bijdrage van 1.800 EUR moeten storten aan dit fonds.  

Oorspronkelijk kreeg de werkgever voor de verzending van deze gegevens een termijn van 15 kalenderdagen.

Update 15 oktober 2023: deze termijn werd uitgebreid naar 45 dagen.

2.2 Sancties

Indien de werkgever de verplichtingen hierboven miskent, zal hij een sanctie van niveau 2 oplopen zoals voorzien in het Sociaal Strafwetboek. Dit betekent:

  • een administratieve geldboete van 200 EUR tot 2.000 EUR
  • of een strafrechtelijke geldboete van 400 EUR tot 4.000 EUR.

Dit bedrag wordt toegepast per werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst werd beëindigd wegens medische overmacht en voor wie de hierboven vermelde verplichtingen niet worden nageleefd.

3. Inwerkingtreding

Deze nieuwe maatregel, in het Belgisch Staatsblad verschenen op 30 december 2022, voorziet dat de datum van inwerkingtreding nog moeten vastgelegd worden bij koninklijk besluit. 

Update 15 oktober 2023 : deze datum zal uiterlijk 1 april 2024 zijn.

Wij volgen dit dossier verder op en houden u op de hoogte hiervan.

 

Bron: Programmawet van 26 december 2022, B.S. 30 december 2022.