Duitstalige Gemeenschap: AktiF en AktiF PLUS, nieuwe tewerkstellingsmaatregelen van toepassing vanaf 1 januari 2019

Van 
92784

Ingevolge de zesde staatshervorming is het nu de beurt aan de Duitstalige Gemeenschap om haar herziening van de tewerkstellingsmaatregelen door te voeren. Er treden nieuwe maatregelen voor doelgroepen in werking op 1 januari 2019.

De Duitstalige gemeenschap heeft twee nieuwe tewerkstellingsmaatregelen uitgewerkt die vanaf 1 januari 2019 van toepassing zullen zijn: "Aktif en Aktif Plus". Het betreft subsidies die worden toegekend aan werkgevers die bepaalde niet-werkende werkzoekenden woonachtig in het Duits taalgebied en ingeschreven bij het ADG (Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens) in dienst nemen.

Deze maatregelen nemen enerzijds de vorm aan van een "algemeen" stelsel en anderzijds van een "bijzonder" stelsel. Het bijzonder stelsel heeft betrekking op een beperkte groep werkgevers uit de openbare sector: het betreft voornamelijk bepaalde lokale overheden en instellingen van de Duitse Gemeenschap of vzw's die bevoegdheden van deze laatste uitoefenen (met uitzondering van de ziekenhuizen).

We concentreren ons hierna op de maatregelen die in het kader van het algemeen stelsel werden ingesteld.

 

1. Doelpubiek

1.1. Betrokken werkgevers

Voor wat betreft het algemeen stelsel, zijn de subsidies AktiF en AktiF PLUS bestemd voor alle werkgevers die aan de sociale zekerheid onderworpen personeel tewerkstellen, met uitzondering van uitzendarbeid.

1.2. Betrokken werkzoekenden

De maatregelen AktiF en AktiF PLUS zijn gericht op twee afzonderlijke groepen werkzoekenden.

A. AktiF

Er kan een AktiF-subsidie worden toegekend voor de tewerkstelling van niet-werkende werkzoekenden die voldoen aan de volgende voorwaarden:

Jonge werkzoekenden

 

 

Oudere werkzoekenden

 

 

Langdurig werkzoekenden

 

 

Slachtoffers van herstructureringen

 

 1. Niet-werkende werkzoekenden die de volgende voorwaarden vervullen:
 • ingeschreven zijn bij het ADG ;
 • woonachtig zijn in het Duitse taalgebied;
 • niet leerplichtig zijn;
 • maximum 25 jaar oud zijn;
 • hoogstens houder zijn van:
 1. een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs en geen opleiding volgen die in de volgende drie maanden tot een hoger getuigschrift leidt;
 2. een eindeleertijdsgetuigschrift van de leertijd middenstand en geen leertijd volgen die in de volgende drie maanden tot een hoger getuigschrift leidt;
 3. een gelijkwaardig getuigschrift als onder a) en b) van een andere deelentiteit of van een andere Staat;
 • het bewijs leveren van een inschrijvingsduur   van minstens 6 maanden bij het ADG. Het betreft de periode waarin de werknemer geen arbeidsprestaties levert onder het gezag van een andere persoon, zich niet in een statutaire rechtspositieregeling bevindt  en geen activiteit als zelfstandige in hoofdberoep uitoefent (1).

 

 1. Niet-werkende jonge werkzoekenden die de volgende voorwaarden vervullen :
 • ingeschreven zijn bij het ADG ;
 • maximum 25 jaar oud zijn;
 • geen houder zijn van een van de getuigschriften vermeld onder I. en geen opleiding volgen die in de volgende 3 maanden tot een hoger getuigschrift leidt.

 

 

Niet-werkende werkzoekenden die de volgende voorwaarden vervullen:

 • ingeschreven zijn bij het ADG ;
 • woonachtig zijn in het Duitse taalgebied;
 • minstens 50 jaar oud zijn;
 • zijn laatste werk onvrijwillige verloren hebben (2) ;
 • de wettelijke pensioenleeftijd niet hebben bereikt.

 

 

Niet-werkende werkzoekenden die de volgende voorwaarden vervullen:

 • ingeschreven zijn bij het ADG;
 • woonachtig zijn in het Duitse taalgebied;
 • niet leerplichtig zijn;
 • het bewijs leveren van een inschrijvingsduur   van minstens 12 maanden bij het ADG (= periode waarin de werknemer geen arbeidsprestaties levert onder het gezag van een andere persoon, zich niet in een statutaire rechtspositieregeling bevindt  en geen activiteit als zelfstandige in hoofdberoep uitoefent (1);
 • de wettelijke pensioenleeftijd niet hebben bereikt.

 

 

 

Niet-werkende werkzoekenden die de volgende voorwaarden vervullen:

 

 • ingeschreven zijn bij het ADG;
 • woonachtig zijn in het Duitse taalgebied;
 • niet leerplichtig zijn;
 • de wettelijke pensioenleeftijd niet hebben bereikt;
 • ontslagen zijn in het kader van een herstructurering,  faillissement, sluiting of ontbinding van een onderneming;
 • in het bezit zijn van de "verminderingskaart herstructureringen" ;
 • hoogstens houder zijn van een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs  of een eindeleertijdsgetuig-schrift van de leertijd middenstand.  
   

 

(1). Bepaalde periodes worden gelijkgesteld met een inschrijving bij het ADG

(2). Onder " zijn werk onvrijwillig verliezen" moet worden verstaan:

 • verlies van de betrekking wegens ontslag door de laatste werkgever;
 • niet-verlenging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur;
 • verlies van de betrekking om officieel vastgestelde gezondheidsredenen en/of psychologische redenen;
 • stopzetting van zelfstandige activiteiten na een faillissement.

B. AktiF PLUS

Een AktiF-PLUS-subsidie kan worden toegekend voor de tewerkstelling van niet-werkende werkzoekenden die woonachtig zijn in het Duitse taalgebied en de volgende voorwaarden vervullen:

 • als niet-werkende werkzoekende ingeschreven zijn bij het ADG;
 • woonachtig zijn in het Duitse taalgebied;
 • niet meer leerplichtig zijn;
 • de wettelijke pensioenleeftijd niet hebben bereikt;

EN het bewijs leveren dat ze minstens twee van de hierna vermelde belemmeringen hebben bij het vinden van werk:

 • een verminderde arbeidsgeschiktheid;
 • een inschrijvingsduur  van minstens 24 maanden bij het ADG (= periode waarin de werknemer geen arbeidsprestaties levert onder het gezag van een andere persoon, zich niet in een statutaire rechtspositieregeling bevindt  en geen activiteit als zelfstandige in hoofdberoep uitoefent (*)) ;
 • geen getuigschrift van het hoger secundair onderwijs of, naargelang het geval, geen eindeleertijdsgetuigschrift van de leertijd middenstand of een gelijkwaardig  getuigschrift van een andere deelentiteit of van een andere Staat hebben;
 • de Duitse en de Franse taal niet beheersen (niveau B1 overeenkomstig het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen).

(*)Bepaalde periodes worden gelijkgesteld met inschrijvingsduur bij het ADG

2. Bedragen van de subsidies

Bij aanwerving van een werkzoekende uit het doelpubliek van de AktiF- of AktiF-PLUS-maatregel kan de werkgever een subsidie krijgen die in de vorm van maandelijkse voorschotten wordt uitbetaald door het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.

Deze subsidie is groter als de aanwerving onmiddellijk na een erkende opleiding plaatsheeft (vb. PFI, instapstage, industriële leerovereenkomst, opleiding middenstand, opleiding AVIQ).

AktiF

 

Basisbedragen

Verhoogde bedragen in geval van aanwerving na afloop van een opleiding

 

Jaar 1 : 12 X €500

Jaar 2 : 12 X €300

 

 

Jaar 1 : 12 X €500

Jaar 2 : 12 X €500

AktiF PLUS

 

Basisbedragen

Verhoogde bedragen in geval van aanwerving na afloop van een opleiding

 

Jaar 1 : 12 X €1000

Jaar 2 : 12 X €600

Jaar 3 : 12 X €300

 

 

Jaar 1 : 12 X €1000

Jaar 2 : 12 X €1000

Jaar 3 : 12 X €600

Bovenstaande bedragen gelden voor een volledige, voltijdse tewerkstelling. De subsidies worden  proportioneel berekend bij onvolledige prestaties en /of deeltijdse tewerkstelling.

3. Arbeidsovereenkomst

De AktiF- of AktiF-PLUS-gerechtigde wordt in dienst genomen in het kader van een schriftelijke arbeidsovereenkomst conform de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Deze overeenkomst moet bovendien een bepaling bevatten waarin de werknemer wordt ingelicht over het feit dat in geval van ontslag door de werknemer een bijzondere opzeggingstermijn van 7 dagen van toepassing is.

4. Procedure

4.1. Attest

Om de AktiF- of AktiF-PLUS-subsidies te kunnen genieten, moeten de indiensttreding of het begin van de gereglementeerde opleiding binnen de geldigheidsperiode vallen van het attest waaruit blijkt dat de werkzoekende toegang heeft tot de AktiF- of AktiF-PLUS-financiering.

Dit attest moet door de werkzoekende bij het ADG worden aangevraagd. De aanvraag gebeurt via een vragenlijst die op de website van het ADG beschikbaar is. De behoorlijk ingevulde vragenlijst moet uiterlijk de 20e dag na de aanwerving of het begin van de opleiding naar het ADG worden gestuurd: aktif@adg.be. In geval van laattijdige aanvraag is de tegemoetkoming verloren.

Als een gerechtigde van de AktiF- of AktiF-PLUS-maatregelen in het bezit is van het attest bij het begin van een reglementaire opleidingsmaatregel en bij afloop ervan bij dezelfde werkgever wordt  tewerkgesteld, dan moet dit attest niet worden hernieuwd voor de toekenning de AktiF- of AktiF-PLUS-subsidie. De werkzoekende kan het attest ook aanvragen binnen 20 dagen na het begin van de opleiding.

Het attest heeft een geldigheidsduur van 4 maanden.

Het attest is slechts bij één werkgever geldig. Bij verandering van werkgever moet de aanvraag worden hernieuwd.

4.2. Subsidieaanvraag

Op de keerzijde van het attest staat een subsidieaanvraag in te vullen door de werkgever. De subsidieaanvraag moet uiterlijk de 45e dag na de indiensttreding van de werknemer toekomen bij het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap. De werkgever dient deze aanvraag op papier of elektronisch in.  In geval van laattijdige aanvraag is de tegemoetkoming verloren.

Het Ministerie onderzoekt de ontvankelijkheid van de aanvraag. Het bezorgt zijn beslissing aan de werkgever binnen 15 dagen na indiening van de aanvraag. Onmiddellijk na deze beslissing moet de arbeidsovereenkomst worden bezorgd aan het ministerie.

4.3. Uitbetaling van de subsidie

De subsidies worden door het ministerie maandelijks uitbetaald vanaf de maand van indiensttreding.

De betalingen worden uitgevoerd op basis van de gegevens op de loonfiches. Deze loonfiches moeten binnen twee weken na de maand waarop ze betrekking hebben bij het ministerie worden ingediend.

5. Einde van de subsidie

De toekenning van de AktiF- of AktiF-PLUS-subsidies eindigt wanneer de toekenningsduur verstrijkt of  de arbeidsovereenkomst eindigt.

De toekenning van de subsidies wordt niet stopgezet wanneer de werknemer verhuist naar een woonplaats buiten het Duitse taalgebied.

6. Afgeschafte of gewijzigde maatregelen

Tegelijk met de invoering van de nieuwe incentives heft de Duitstalige Gemeenschap met ingang van 1 januari 2019 verschillende regelingen op die van het federale niveau afkomstig waren. Het betreft voornamelijk de volgende maatregelen:

 • Doelgroepvermindering SINE (voor indiensttredingen na 31 december 2018)
 • Doelgroepvermindering en werkuitkering ACTIVA
 • Doelgroepvermindering jonge werknemers
 • Werkuitkering Activa Start
 • Doelgroepvermindering herstructurering.

Als overgangsmaatregel voor werknemers die vóór 1 januari 2019 in dienst traden en dergelijke maatregelen genoten, worden de doelgroepverminderingen en/of werkuitkeringen verder toegekend overeenkomstig de regeling die op 31 december 2018 van toepassing is.

Tot slot brengt de Duitstalige Gemeenschap ook wijzigingen aan aan de doelgroepvermindering oudere werknemers.

Vanaf 1 januari 2019 wordt de doelgroepvermindering als volgt toegekend:

 • €300/kwartaal voor werknemers die op de laatste dag van het kwartaal minstens 55 jaar oud zijn;
 • €400/ kwartaal voor werknemers die op de laatste dag van het kwartaal minstens 56 jaar oud zijn;
 • €1000/ kwartaal voor werknemers die op de laatste dag van het kwartaal minstens 59 jaar oud zijn;
 • 1500€/ kwartaal voor werknemers die op de laatste dag van het kwartaal minstens 62 jaar oud zijn.

De vermindering eindigt op de 1e dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de werknemers de wettelijke pensioenleeftijd bereiken.

Het maximale brutokwartaalloon dat in aanmerking komt voor de vermindering, is vastgesteld  op € 13 942,47.

Bronnen:

 • Decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 28 mei 2018 betreffende de AktiF- en AktiF-PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid, BS, 10 juli 2018.

 • Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 28 september 2018 tot uitvoering van het decreet van 28 mei 2018 betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid, BS, 30 november 2018.