Door de werkgever ter beschikking gestelde woning: indexeringscoëfficiënt van het kadastraal inkomen voor 2023

Van 

Als een woning ter beschikking wordt gesteld van een werknemer (of een bedrijfsleider), moet een voordeel van alle aard worden verrekend. Dit voordeel wordt berekend op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen. De indexeringscoëfficiënt van het kadastraal inkomen voor 2023 is bekend.


De terbeschikkingstelling van een woning uit hoofde of naar aanleiding van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van een werknemer of bedrijfsleider vormt een belastbaar voordeel van alle aard.

1. Fiscale behandeling

Sinds 1 januari 2019, wordt het voordeel forfaitair vastgesteld op 100/60 van het geïndexeerde kadastrale inkomen, vermenigvuldigd met 2. Het voordeel moet met 2/3 worden verhoogd als het goed gemeubeld is.

Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen vindt u terug via myMINFIN.be, of op het aanslagbiljet van de eigenaar onder de rubriek "netto kadastraal inkomen (K.I.)".

Het geïndexeerd kadastraal inkomen wordt verkregen door het kadastraal inkomen te vermenigvuldigen met de zogenaamde indexatiecoëfficiënt.

Die coëfficiënt bedraagt 2,0915 in 2023.

2. Aspecten van sociale zekerheid

Een woning die kosteloos ter beschikking wordt gesteld, is een voordeel in natura dat onderworpen is aan de bijdragen van de sociale zekerheid, zowel in hoofde van de werkgever als van de werknemer.

Deze bijdragen worden berekend op de vermoedelijke huurwaarde van het goed. De werkelijke huurwaarde in verhouding tot de marktprijs van de woning moet dan ook als berekeningsbasis worden genomen.

Opmerking: de raming van het voordeel in natura huisvesting voor een conciërge is gebaseerd op de forfaitaire raming die de fiscus toepast (zie hierboven).