Doelgroepwerknemers zullen tijdskrediet eindeloopbaan met uitkeringen vanaf 55 jaar kunnen genieten

Van 

Doelgroepwerknemers in beschutte of sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven zullen een 1/2 of 1/5 tijdskrediet eindeloopbaan met uitkeringen vanaf 55 jaar kunnen genieten indien zij een beroepsloopbaan van 25 jaar kunnen rechtvaardigen én er hieromtrent een CAO in de NAR wordt afgesloten.


1. Algemene leeftijd

Voor alle eerste aanvragen vanaf 1 januari 2015 moet de werknemer de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt op de ingangsdatum van het tijdskrediet eindeloopbaan om uitkeringen te bekomen.

2. Afwijkende leeftijden

Er bestaan echter uitzonderingen waarbij het mogelijk is uitkeringen te ontvangen alvorens de leeftijd van 60 jaar te hebben bereikt.

De afwijkende leeftijd kan slechts in bepaalde gevallen worden toegepast.

Tot 30 juni 2023 ging het om de volgende uitzonderingen:

  • ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden;
  • lange loopbaan van 35 jaar;
  • zwaar beroep, arbeidsregeling met nachtprestaties of definitieve arbeidsongeschiktheid in de bouwsector.

Voor de periode 1 juli 2023-30 juni 2025 bedraagt de afwijkende leeftijd 55 jaar voor de werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking of met een vijfde.

Dit vereist wel :

  • een nationale cao: cao nr. 170 voor de periode 1 juli 2023-30 juni 2025;
  • een sector-cao, gesloten in toepassing van de cao nr. 170, voor lange loopbanen, zware beroepen of nachtarbeid en definitieve arbeidsongeschiktheid in de bouwsector;
  • een ondernemings-cao gesloten in het kader van een ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden en die verwijst naar de cao nr. 170.

Vanaf 1 juli 2023 komt er een nieuwe uitzondering bij en kunnen ook doelgroepwerknemers in een beschutte of sociale werkplaats of een maatwerkbedrijf een tijdskrediet eindeloopbaan met onderbrekingsuitkeringen genieten vanaf 55 jaar indien zij minstens 25 jaar beroepsverleden als loontrekkende kunnen aantonen.

Deze uitzondering is niet van toepassing op het omkaderingspersoneel.

Opdat de nieuwe afwijking kan worden toegepast, moet wel cumulatief voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

  1. er is voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025 een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad, van kracht die de regels van deze afwijking herneemt;
  2. de in 1) bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst moet van bepaalde duur zijn, mag geen bepaling van stilzwijgende verlenging bevatten en mag een duur van twee jaar niet overschrijden;
  3. de aanvangsdatum van de periode van vermindering van arbeidsprestaties of van de verlenging van periode van vermindering van arbeidsprestaties is gelegen tijdens de geldigheidsduur van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Op 18 juli 2023 werd hieromtrent in de NAR CAO nr. 171 afgesloten. Deze cao is geldig voor een bepaalde duur van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025. Deze afwijking kan bijgevolg voor de voorziene geldigheidsduur van CAO nr. 171 worden toegepast. Een sectorale cao is niet vereist in dit geval. 

 

Bronnen:

- Koninklijk besluit van 2 juli 2023 tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024, Belgisch Staatsblad 7 juli 2023, bl. 59182;

- CAO nr. 171 van de NAR.