Detachering van en naar België : nieuwe regels

Van 
81837

Sinds 30 december 2016 zijn er een aantal belangrijke wijzigingen met betrekking tot detachering van en naar België in werking  getreden. Zo worden de controlemogelijkheden voor sociale inspectiediensten uitgebreid, wordt er voorzien in een hoofdelijke loonaansprakelijkheid bij bouwactiviteiten en wordt er een regeling voor grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van boetes opgericht.

Wat verandert er?

Het gaat om de omzetting van een Europese richtlijn in Belgisch arbeidsrecht. Er zijn vier groepen van bepalingen in die wet.

  1. De bescherming van de werknemer die vanuit België wordt gedetacheerd naar een andere staat van de EER of naar Zwitserland.

Het doel is dat de werknemer geen enkel nadeel zou ondervinden als gevolg van het instellen de administratieve of gerechtelijke procedures die ingesteld zijn om rechten te vrijwaren als gedetacheerde werknemer.

  1. Het begrip detachering en het daarmee samenhangend probleem van controle van de arbeidsvoorwaarden:

Voor de inspectiediensten wordt de mogelijkheid ingevoerd om vier types van documenten te vragen aan de werkgever die werknemers naar België detacheert:

  • een kopie van de arbeidsovereenkomst van de gedetacheerde werknemer;
  • diverse inlichtingen;
  • een overzicht van de werkuren;
  • de bewijzen van loonbetaling.

Een verbindingspersoon zal worden aangeduid door de detacherende werkgever. Die verbindingspersoon is ermee belast de voor controle benodigde sociale documenten aan de inspectiediensten te bezorgen. De inspectiediensten zouden ook een vertaling van de sociale documenten in één van de landstalen of in het Engels kunnen eisen.

  1. De invoering van een specifiek regime van hoofdelijke loonaansprakelijkheid voor de directe medecontractant, voor bouwactiviteiten:

Dit regime heeft enkel betrekking op toekomstige loonschulden, behalve in bepaalde gevallen waarin de hoofdelijk aansprakelijke onvoldoende voorzichtigheid aan de dag heeft gelegd. Het geldt voor het loon dat aan alle in België tewerkgestelde werknemers verschuldigd is, zowel eigen werknemers als gedetacheerden.

  1. De oprichting van een Europees systeem van grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van administratieve sancties en boetes.

Inwerkingtreding

De wet is in werking getreden op 30 december 2016.

Meer info

In de loop van de komende weken zullen wij u meer informatie bezorgen omtrent de verschillende maatregelen.

Bron: Wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers (BS 20 december 2016).