Decembermaand ... geschenkenmaand? UPDATE

Van 
92490

Nu het einde van het jaar met rasse schreden nadert, denkt u er misschien over na om uw werknemers een klein sinterklaasgeschenk of kerstgeschenk te geven (bijvoorbeeld een geschenkbon, een fles wijn, …).

Wanneer bepaalde voorwaarden en grensbedragen worden gerespecteerd, kunnen deze geschenken zowel voor werkgever als werknemer voordelig zijn.

Enkele maanden geleden werd het van sociale bijdragen vrijgestelde bedrag opgetrokken (zie ons artikel van 11 juli 2018).

Op het laatste ogenblik heeft de fiscus een circulaire gepubliceerd teneinde zich aan te passen aan de sociale wetgeving. Ingevolge deze laattijdige publicatie werd het artikel van 20 november dan ook aangepast.

Sociaal voordeel voor de werkgever en de werknemer

Geschenken in natura, in geld (via overschrijving) of in de vorm van geschenkcheques worden onder bepaalde voorwaarden niet als loon beschouwd, met als gevolg dat er geen bijdragen voor de sociale zekerheid worden op ingehouden.

De vrijstellingsvoorwaarden zijn de volgende:

  • de voordelen worden toegekend ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar;
  • het jaarbedrag van deze voordelen mag niet groter zijn dan 40 EUR per werknemer, plus 40 EUR per kind ten laste. Dit bedrag kan wel worden gesplitst (bijvoorbeeld 20 EUR via overschrijving en 20 EUR in de vorm van geschenkcheques);
  • de geschenkcheques mogen enkel worden ingeruild bij ondernemingen die vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgever van die cheques, hun geldigheidsduur moet beperkt zijn (een jaar) en zij mogen noch volledig, noch gedeeltelijk in speciën uitbetaald worden aan de begunstigde.

Een kind is ten laste indien de werknemer daadwerkelijk geheel of gedeeltelijk instaat voor zijn levensonderhoud.

Indien de waarde van de geschenken groter is dan bovengenoemde bedragen of als zij worden gegeven ter gelegenheid van andere dan de bij wet aangeduide gebeurtenissen, zullen de sociale bijdragen worden berekend op de totale waarde en niet op het verschil tussen het toegelaten bedrag en het toegekende bedrag.

Fiscaal voordeel voor de werknemer

De fiscale wetgeving voorziet dat bepaalde voordelen, sociale voordelen genaamd, vrijgesteld zijn van belastingen in hoofde van de werknemer.

Onder ‘sociale voordelen’ verstaat men onbelangrijke voordelen die door de werkgever toegekend worden met een duidelijk sociaal doel, namelijk ter gelegenheid van gebeurtenissen die geen rechtstreeks verband houden met de beroepsactiviteit (verbetering van de arbeidsbetrekkingen, versterking van de band met de onderneming, …).

Om te weten of een geschenk of een geschenkcheque als sociaal voordeel beschouwd kan worden, moet men dus de omstandigheden van hun toekenning en hun waarde nagaan.

Wat de waarde betreft, is de fiscus van oordeel dat een voordeel onbelangrijk of gering is als de waarde ervan niet hoger is dan 50 EUR.

De geschenken die voldoen aan de aftrekbaarheidsvoorwaarden voor de werkgever (zie hierna), zijn ook vrijgesteld van belastingen voor de werknemer, zelfs wanneer de waarde van deze voordelen meer dan 50 EUR bedraagt.

Fiscaal voordeel voor de werkgever (aftrekbaarheid)

In hoofde van de werkgever zijn de sociale voordelen in principe niet aftrekbaar, behalve indien:

  • alle personeelsleden dit voordeel genieten;
  • de toekenning gebeurt ter gelegenheid van één of meer jaarlijkse feesten of gebeurtenissen zoals Sinterklaas, Nieuwjaar, patroonheilige (bv. Sint-Elooi, Sint-Barbara), een verjaardag,…;
  • het totale bedrag dat wordt toegekend, niet meer bedraagt dan 40 EUR per werknemer (te vermeerderen met 40 EUR per kind ten laste) wanneer het voordeel toegekend wordt ter gelegenheid van Sinterklaas of een ander feest van sociale aard;
  • de geschenkcheques enkel kunnen worden ingeruild bij ondernemingen die vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgever van die cheques, hun geldigheidsduur beperkt is (een jaar) en zij noch volledig, noch gedeeltelijk in speciën uitbetaald worden aan de begunstigde.

In laatste instantie heeft de fiscus dus hetzelfde standpunt ingenomen als de RSZ. Het bedrag van 40 EUR kan dus worden gebruikt om het eindejaarsgeschenk te optimaliseren.

Bron: Circulaire 2018/C/125 over geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons, 5 december 2018.