Decembermaand... geschenkenmaand?

Van 
49217

U wenst als werkgever op het einde van het jaar een klein sinterklaasgeschenk of een kerstgeschenk te geven (bvb. geschenkbon, wijn, …).

Hoe pakt u dit sociaal en fiscaal het best aan?

Sociaal voordeel

Geschenken in natura, in geld of in de vorm van geschenkcheques worden onder bepaalde voorwaarden niet als loon beschouwd. Er worden dan ook geen bijdragen voor de sociale zekerheid op ingehouden als aan volgende twee voorwaarden is voldaan.

Voorwaarden:

  1. zij worden toegekend ter gelegenheid van volgende feesten: Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar;
  2. het jaarbedrag ervan mag niet groter zijn dan 35 EUR per werknemer, plus 35 EUR per kind ten laste. Dit bedrag kan wel worden gesplitst (bijvoorbeeld 20 EUR in geld en 15 EUR in de vorm van geschenkcheque).

Een kind is ten laste indien de werknemer daadwerkelijk geheel of gedeeltelijk instaat voor zijn levensonderhoud.

Wat betreft de geschenkcheques moet men volgende zaken nog in acht nemen:

  1. zij mogen slechts worden omgeruild bij ondernemingen die vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgevers van die cheques;
  2. ze moeten een bepaalde geldigheidsduur hebben;
  3. zij mogen niet in speciën worden uitbetaald aan de begunstigde werknemer, noch geheel noch gedeeltelijk.

Indien de waarde van de geschenken groter is dan bovengenoemde bedragen of als zij worden gegeven in andere dan bij de wet bepaalde omstandigheden, zullen de sociale bijdragen worden berekend op de totale waarde en niet op het verschil tussen het toelaatbare bedrag en het toegekende bedrag.

Indien de werkgever de voorwaarden niet naleeft, zal het volledige bedrag aan socialezekerheidsbijdragen worden onderworpen.

Fiscaal voordeel

Ieder voordeel, verworven uit hoofde of naar aanleiding van de uitoefening van een beroepsactiviteit, is een voordeel van alle aard dat aan bedrijfsvoorheffing onderworpen is.

De fiscale wetgeving voorziet echter dat bepaalde voordelen, sociale voordelen genoemd, vrijgesteld zijn van belastingen in hoofde van de werknemer.

Onder ‘sociaal voordeel’ verstaat men onbelangrijke voordelen die door de werkgever toegekend worden met een duidelijk sociaal doel, namelijk ter gelegenheid van gebeurtenissen die geen rechtstreeks verband hebben met de beroepsactiviteit (verbetering van de arbeidsbetrekkingen, versterking van de band met de onderneming, …).

Om te weten of een geschenk of een geschenkcheque als sociaal voordeel beschouwd kan worden, moet men dus de omstandigheden van hun toekenning en hun waarde nagaan.

Wat de waarde betreft, is de fiscus van oordeel dat een voordeel onbelangrijk of gering is als de waarde ervan niet hoger is dan 50 EUR.

Als de waarde van het voordeel dit bedrag overschrijdt, wordt het voordeel volledig belast.

In aansluiting op de zienswijze van de sociale wetgeving heeft de fiscus evenwel besloten dat sommige sociale voordelen die kunnen worden afgetrokken als beroepskosten, ambtshalve voor de werknemers zijn vrijgesteld van belastingen.

Deze voorwaarden zijn de volgende:

  1. alle personeelsleden genieten dit voordeel;
  2. de toekenning moet gebeuren ter gelegenheid van één of meer jaarlijkse feesten of gebeurtenissen zoals Sinterklaas, Nieuwjaar, patroonheilige (bv. Sint-Elooi, Sint-Barbara), een verjaardag,…;
  3. het totale bedrag dat wordt toegekend mag niet meer bedragen dan 35 EUR per werknemer (te vermeerderen met 35 EUR per kind ten laste) wanneer het voordeel toegekend wordt ter gelegenheid van Sinterklaas of een ander feest van sociale aard;
  4. de geschenkcheques mogen enkel worden ingeruild bij ondernemingen die vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgever van die cheques, hun geldigheidsduur moet beperkt zijn (een jaar) en zij mogen noch volledig, noch gedeeltelijk in speciën uitbetaald worden aan de begunstigde.

Als conclusie kan worden gezegd dat het voor hierboven bedoelde geschenken en aanleidingen niet noodzakelijk is het algemene principe te volgen (miniem geschenk van 50 EUR). Als aan de genoemde voorwaarden is voldaan, zal de werknemer geen belastingen op het voordeel moeten betalen.

Opmerking: vanaf 1 oktober 2016 is uitbetaling van hand tot hand niet meer toegestaan (behalve in bepaalde sectoren en in bepaalde gevallen, zie ons artikel van 13 oktober 2016). Eindejaarsgeschenken vallen onder het begrip loon en kunnen dus niet meer in contant geld worden toegekend (bijvoorbeeld een bankbiljet in een omslag die aan de werknemer wordt overhandigd). Geschenken in geld moeten dan ook worden overgeschreven op de bankrekening van de werknemer.