Coronavirus: verlenging van het quarantaineverlof tot en met 30 juni 2021

article image Van 

Ouders die hun kinderen moeten opvangen ofwel als gevolg van de sluiting van de school, crèche of centrum voor de opvang van gehandicapte personen, ofwel als gevolg van het verplicht volgen van afstandsonderwijs ofwel omdat het kind omwille van een andere reden in quarantaine of in isolatie moet, kunnen hiervoor een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tot 30 juni 2021.

Wanneer is er recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen?

De werknemer heeft het recht om, zonder loonbehoud, van het werk afwezig te zijn:

 • wanneer een minderjarig kind dat met hem samenwoont:

  • hetzij niet naar zijn kinderdagverblijf kan gaan, hetzij niet naar school kan gaan, omdat het kinderdagverblijf, de klas of de school waarvan het deel uitmaakt wordt gesloten als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken,
  • of omdat het minderjarig kind verplicht afstandsonderwijs moet volgen
  • of omdat het kind omwille van een andere reden in quarantaine of in isolatie moet om de verspreiding van het coronavirus te beperken; 
 • wanneer hij een gehandicapt kind ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat kind,
  • en dat kind niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan,
  • of de intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen niet langer kan genieten, als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

De Minister van Werk en de RVA hebben intussen bevestigd dat het quarantaineverlof ook kan gebruikt worden voor de opvang van minderjarige kinderen in de volgende gevallen:

 • in geval van een beslissing van de gemeenschap om de schoolvakantie te verlengen (zoals dat bvb. het geval was voor de secundaire en lagere scholen voor de periode van 29/03/2021 tot en met 3/4/2021);
 • in geval de scholen of de kinderdagverblijven niet verplicht moeten sluiten door de overheid maar de overheid raadt evenwel sterk aan om de kinderen in die periode toch zelf op te vangen (bvb. voor wat betreft de kleuterscholen en de kinderdagverblijven voor de periode van 29/03/2021 tot en met 3/4/2021);
 • in geval van volledige of gedeeltelijke annulatie van een vakantiekamp of een buitenschoolse opvang in georganiseerd verband, tijdens de paasvakantie.

Welke formaliteiten moet de werknemer vervullen t.a.v. de werkgever?

De werknemer die gebruik maakt van dit recht dient zijn werkgever daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

Hij dient de werkgever ook onverwijld een medisch attest tot bevestiging van quarantaine of isolatie van het kind, een aanbeveling tot quarantaine of isolatie afgegeven door de bevoegde instantie of een attest van het kinderdagverblijf, van de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen te overhandigen, dat de sluiting bevestigt van de betrokken instelling of de klas als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Dit attest moet de periode vermelden waarin de sluiting van toepassing is.

De RVA stelt de nodige modeldocumenten ter beschikking op haar website:

 1. Als de instelling sluit of overschakelt op afstandsonderwijs, moet de bevoegde instelling deel A van het document ‘opvang kind sluiting corona’ invullen en ondertekenen. Daarna moet de werknemer deel B invullen en ondertekenen en vervolgens het volledig ingevuld document aan zijn werkgever bezorgen;

Dit document is niet nodig in geval van een volledige of gedeeltelijke sluiting van de scholen ten gevolge van een algemene maatregel uitgaande van een bevoegde gemeenschap (bijvoorbeeld verlenging van een schoolvakantie).

 1. Als het kind in quarantaine moet, moet de werknemer het document ‘opvang kind quarantaine corona’ zelf invullen en ondertekenen en samen met het quarantainegetuigschrift aan zijn werkgever bezorgen.
 2. Indien de inschrijving van het kind in een vakantiekamp of in een buitenschoolse opvang in georganiseerd verband tijdens de paasvakantie is geannuleerd, moet de werknemer een ‘attest annulatie inschrijving vakantiekamp of buitenschoolse opvang’ afgeleverd door de organisator van het geannuleerde kamp of de georganiseerde opvang bezorgen aan de werkgever.
 3. Indien de werknemer gevolg geeft aan de oproep van de autoriteiten om in de week voor de paasvakantie het kind niet naar de kleuterschool of het kinderdagverblijf te laten gaan en zelf in te staan voor de opvang, moet hij, enkel indien de werkgever dit vraagt en ter bevestiging dat het kind in de school is ingeschreven, het attest ‘opvang kind sluiting corona’ aan de werkgever bezorgen. Op dit attest moet de kleuterschool of het kinderdagverblijf in het deel A enkel de rubriek 1 invullen.

De werkgever moet deze documenten enkel ter beschikking houden in de onderneming bij eventuele controle door de RVA (zie hierna). Deze documenten moeten dus niet worden overgemaakt aan de RVA.

Welke formaliteiten moet de werkgever vervullen t.a.v. de RVA?

Tot 30 juni 2021 kan elke werkgever hiervoor een beroep doen op de vereenvoudigde procedure coronawerkloosheid. De werkgever moet bijgevolg enkel een ASR WECH scenario 5 verrichten en het attest of de aanbeveling van de bevoegde instantie ter beschikking houden bij eventuele controle door de RVA.

Hoe lang is er recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen?

De werknemer heeft recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen voor de volledige periode waarop het attest of de aanbeveling afgeleverd door de bevoegde instantie betrekking heeft.

Op welke vergoedingen heeft de werknemer recht?

De werknemer heeft, voor de periode gedekt door het attest of de aanbeveling, recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht ten laste van de RVA én op de dagelijkse toeslag van 5,63 euro ten laste van de RVA, voor zover hij aan alle toelaatbaarheids- en vergoedbaarheidsvoorwaarden voldoet zoals voorzien in de werkloosheidsreglementering.

Kunnen beide ouders samen genieten van deze vorm van tijdelijke werkloosheid?

Wanneer een werknemer samenwoont met de andere ouder van het kind, kan het recht op tijdelijke werkloosheid voor éénzelfde periode slechts door één van hen worden uitgeoefend.

In een situatie van alternerende huisvesting kan dit recht enkel gevraagd worden door de werknemer die gedurende de periode van sluiting, quarantaine…. effectief samenwoont met het kind. 

Inwerkingtreding?

Deze tijdelijke regeling is in werking getreden op 1 oktober 2020 en werd verlengd tot en met 30 juni 2021.