Coronavirus: Vergeet niet om uiterlijk 6 januari 2022 het aantal werknemers die niet kunnen telewerken te registreren!

article image Van 

De werkgever is verplicht om uiterlijk 6 januari het totale aantal personen dat hij op 3 januari 2022 tewerkstelt alsmede het aantal personen met een functie die onmogelijk via telewerk kan worden uitgevoerd te registreren. Is dit aantal niet gewijzigd sinds de laatste aangifte dan moet hij niets ondernemen.

Sinds 24 november is er een verplichting om telewerk te registreren.

Deze registratie gebeurt via de applicatie 'Corona Telewerkaangifte' op de portaalsite. De procedure en de aangifteregels zijn grotendeels gelijk aan de procedure van verplichte aangite telewerk in het voorjaar 2021.

De werkgevers moeten er maandelijks, en dit voor elke vestigingseenheid, de volgende gegevens registreren:

  • het totale aantal tewerkgestelde personen;
  • en het aantal personen met een functie die onmogelijk via telewerk kan worden uitgevoerd.

De aangifte voor de periode van 22 november 2021 tot en met 31 december 2021 had betrekking op de situatie op datum 24 november 2021 en moest uiterlijk op 30 november 2021 worden ingediend.

De volgende aangifte heeft betrekking op de situatie op de eerste werkdag van januari 2022, dus 3 januari 2022, en moet uiterlijk op de zesde kalenderdag van de maand, dus 6 januari 2022 worden ingediend.  

Als het totale aantal tewerkgestelde personen per vestigingseenheid en het aantal personen met een functie die onmogelijk via telewerk kan worden uitgevoerd, niet is gewijzigd sinds de laatste geldige aangifte, is de werkgever niet verplicht een nieuwe aangifte te doen.

De volgende werkgevers zijn vrijgesteld van de registratieplicht:

  • kmo's waar minder dan vijf personen werken, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie;
  • inrichtingen die vallen onder het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, waarmee instemming werd verleend door de wet van 1 april 2016;
  • werkgevers in de gezondheidszorg als bedoeld in artikel 40 van de wet van 20 december 2020;
  • politiediensten;
  • onderwijsinstellingen voor zowel personeel dat door de inrichtende machten zelf wordt betaald als personeel dat door de gemeenschappen wordt betaald. Deze uitzondering geldt niet voor universiteiten, privéscholen en andere opleidingsinstellingen die de lonen van hun medewerkers zelf betalen

 

Bron: koninklijk besluit van 19 november 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie te voorkomen of te beperken, BS, 19 november 2021.