Coronavirus: Het vaccinatieverlof zal verlengd worden

Van 

De ministerraad van 30 september 2022 keurde op voorstel van minister van Werk Dermagne een voorontwerp van wet goed over de herinvoering van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19.


In een vorig artikel deelden wij u reeds mee dat Minister van Werk Dermagne een verlenging van het vaccinatieverlof wenste.

Op de ministerraad van 30 september 2022 werd beslist om de regeling van het vaccinatieverlof die afliep op 30/06/2022, opnieuw in te voeren voor de periode van 1/10/2022 tot en met 31/12/2022 (met een mogelijkheid van verlenging tot 31/03/2023 bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad). Het ontwerp wordt nog ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voor een overzicht van de regelgeving inzake het vaccinatieverlof, verwijzen wij u naar volgend artikel.