Coronavirus: het corona-ouderschapsverlof wordt quarantaineverlof (UPDATE)

Van 

Vanaf 1 oktober zullen ouders die hun kinderen moeten opvangen als gevolg van de sluiting van de school, crèche of centrum voor de opvang van gehandicapte personen geen beroep meer kunnen doen op het corona-ouderschapsverlof maar wel op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.


102034

De wet die voorziet in het recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen voor werknemers die hun kind moeten opvangen als gevolg van de sluiting van de school, crèche of centrum voor de opvang van gehandicapte personen om de verspreiding van het coronavirus te beperken werd gestemd en verscheen op 30 oktober jl. in het Belgisch Staatsblad. Zij is van toepassing vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020.

Update! Ondertussen werd deze tijdelijke regeling door een nieuwe wet verlengd tot 31 maart 2021 en op bepaalde punten gewijzigd. Wij geven u hierna een overzicht van de laatste stand van zaken.

Wanneer is er recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen?

De werknemer heeft het recht om, zonder loonbehoud, van het werk afwezig te zijn:

  • wanneer een minderjarig kind dat met hem samenwoont hetzij niet naar zijn kinderdagverblijf kan gaan, hetzij niet naar school kan gaan, omdat het kinderdagverblijf, de klas of de school waarvan het deel uitmaakt wordt gesloten als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken, of omdat het minderjarig kind verplicht afstandsonderwijs moet volgen of omdat het kind omwille van een andere reden in quarantaine of in isolatie moet om de verspreiding van het coronavirus te beperken; 
  • wanneer hij een gehandicapt kind ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat kind, en dat kind niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan, of de intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen niet langer kan genieten, als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Welke formaliteiten moet de werknemer vervullen t.a.v. de werkgever?

De werknemer die gebruik maakt van dit recht dient zijn werkgever daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

Hij dient de werkgever ook onverwijld een medisch attest tot bevestiging van quarantaine of isolatie van het kind, een aanbeveling tot quarantaine of isolatie afgegeven door de bevoegde instantie of een attest van het kinderdagverblijf, van de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen te overhandigen, dat de sluiting bevestigt van de betrokken instelling of de klas als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Dit attest moet de periode vermelden waarin de sluiting van toepassing is.

De RVA heeft intussen een model van attest voorzien: https://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren/attest-sluiting-corona.

Welke formaliteiten moet de werkgever vervullen t.a.v. de RVA?

Voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 kan elke werkgever hiervoor een beroep doen op de vereenvoudigde procedure coronawerkloosheid. De werkgever moet bijgevolg enkel een ASR WECH scenario 5 verrichten en het attest of de aanbeveling van de bevoegde instantie ter beschikking houden bij eventuele controle door de RVA.

Hoe lang is er recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen?

De werknemer heeft recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen voor de volledige periode waarop het attest of de aanbeveling afgeleverd door de bevoegde instantie betrekking heeft.

Op welke vergoedingen heeft de werknemer recht?

De werknemer heeft, voor de periode gedekt door het attest of de aanbeveling, recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht ten laste van de RVA én op de dagelijkse toeslag van 5,63 euro ten laste van de RVA, voor zover hij aan alle toelaatbaarheids- en vergoedbaarheidsvoorwaarden voldoet zoals voorzien in de werkloosheidsreglementering.

Kunnen beide ouders samen genieten van deze vorm van tijdelijke werkloosheid?

Oorspronkelijk voorzag de wetgeving niet in een uitdrukkelijk verbod en moest er dus van uitgegaan worden dat beide ouders afzonderlijk dit recht genoten.

Ondertussen werd de wetgeving op dat punt aangepast. Wanneer een werknemer samenwoont met de andere ouder van het kind, kan het recht op tijdelijke werkloosheid voor éénzelfde periode slechts door één van hen worden uitgeoefend.

Inwerkingtreding?

Deze tijdelijke regeling is in werking getreden op 1 oktober 2020 en werd verlengd tot en met 31 maart 2021.