Coronavirus: de sociale en fiscale neutralisatie van studentenuren wordt verlengd en verruimd

article image Van 

De uren gepresteerd door studenten in de zorgsector en het onderwijs worden ook in het 2de trimester 2021 geneutraliseerd voor het contingent van 475 uur met solidariteitsbijdrage. Uren gepresteerd door studenten in een vaccinatiecentrum zullen nu ook geneutraliseerd worden

102233

In een vorig artikel informeerden we u dat prestaties van studenten in de zorgsector en het onderwijs tijdens het 1ste kwartaal 2021 geneutraliseerd worden voor de berekening van het contingent van 475 uur. Deze maatregel wordt verlengd in het 2de kwartaal van 2021 en geldt nu ook voor prestaties van studenten in de vaccinatiecentra. De wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie die deze maatregel verlengt, verscheen in het Belgisch Staatsblad van 13 april 2021. De RSZ deelt dit ook mee in zijn instructies.

Context

Bij de tewerkstelling van een student kan u onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van de betaling van gewone socialezekerheidsbijdragen. In dat geval is enkel een solidariteitsbijdrage van  8,14% verschuldigd (5,43% ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de student).

Een van de voorwaarden om de voordelige RSZ-regeling te genieten is het feit dat de student niet meer dan 475 uur mag presteren tijdens het kalenderjaar.

Wegens de gezondheidscrisis veroorzaakt door COVID-19 is er in bepaalde sectoren een toenemende behoefte aan arbeidskrachten. Er werden dan ook extra maatregelen genomen met betrekking tot de grens van 475 uur per kalenderjaar voor studentenarbeid in bepaalde sectoren.

Bedoelde werkgevers?

Deze maatregel is uitsluitend van toepassing in de zorgsector en het onderwijs.

Met de zorgsector worden de volgende sectoren beoogd:

 • PC 318 (gezins- en bejaardenhulp - werkgeverscategorie 211 en 611)
 • PC 319 (opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten - werkgeverscategorie 062, 162, 462 en 962)
 • PC 330 (gezondheidsinrichtingen en -diensten - werkgeverscategorie 025, 125, 311, 330, 422, 430, 511, 512, 522, 711, 722, 735, 812, 822, 830 en 911)
 • PC 331 (Vlaamse welzijns- en gezondheidssector - werkgeverscategorie 122 en 322)
 • PC 332 (Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector -- werkgeverscategorie 022 en 222)
 • openbare zorginstellingen met volgende NACE-codes:
  • 86101 - algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
  • 86102 - geriatrische ziekenhuizen
  • 86103 - gespecialiseerde ziekenhuizen
  • 86104 - psychiatrische ziekenhuizen
  • 86109 - overige hospitalisatiediensten
  • 86210 - Huisartspraktijken
  • 86901 - activiteiten medische laboratoria
  • 86903 - ziekenvervoer
  • 86904 - Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
  • 86905 - Ambulante revalidatieactiviteiten
  • 86906 - verpleegkundige activiteiten
  • 86909 - Overige menselijke gezondheidszorg
  • 87101 - rust- en verzorgingstehuizen
  • 87109 - overige verpleeginstellingen  met huisvesting
  • 87201 - Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een mentale handicap
  • 87202 - Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap
  • 87203 - Instellingen met huisvesting voor personen met psychiatrische problemen
  • 87204 - Instellingen met huisvesting voor drugs- en alcoholverslaafden
  • 87205 - Activiteiten van beschut wonen voor personen met psychiatrische problemen
  • 87209 - Andere instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden
  • 87301 - rusthuizen voor ouderen.
  • 87302 - Serviceflats voor ouderen
  • 87303 - Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een lichameijke handicap
  • 87304 -Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een lichameijke handicap
  • 87309 - Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap
  • 87901 - Integrale jeugdhulp met huisvesting
  • 87902 - Algemeen welzijnswerk met huisvesting
  • 87909 - Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
  • 88101 - Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging
  • 88102 - Activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen
  • 88103 - Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
  • 88104 - Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
  • 88109 - Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
  • 88911 - Kinderdagverblijven en crèches
  • 88912 - Kinderopvang door onthaalmoeders
  • 88919 - Overige kinderopvang
  • 88991 - Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
  • 88992 - Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
  • 88993 - Ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden
  • 88994 - Integrale jeugdhulp zonder huisvesting
  • 88996 - Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting
  • 88999 - Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting

Belangrijk ! In het 2de kwartaal 2021 komen prestaties in vaccinatiecentra ook in aanmerking voor de neutralisatie.

Welke maatregel?

Neutralisering van studentenuren

In voornoemde sectoren komen studentenuren die tijdens het 1ste en 2de kwartaal 2021 worden gepresteerd niet in aanmerking voor de berekening van het contingent van 475 uur per kalenderjaar met solidariteitsbijdrage.

In de praktijk:

 • een student kan bovenop zijn bestaand contingent van 475 uur nog prestaties leveren voor de betrokken sectoren;
 • het contingent studentenuren wordt voor het 1ste en 2de kwartaal 2021 aangepast voor de betrokken sectoren;
 • de gewone aangifteregels blijven gelden: Dimona 'STU' gevolgd door een DmfA-aangifte met de gepresteerde uren.

Beperking?

Deze maatregel geldt enkel voor:

 •  het 1ste en 2de kwartaal 2021 en;
 •  de zorgsector en het onderwijs.

Wat op fiscaal vlak?

Een koninklijk besluit van 21 april 2021 (BS van 28 april 2021) bepaalt nu ook dat op het loon voor deze gepresteerde uren geen bedrijfsvoorheffing moet ingehouden worden.

Het ontvangen loon voor de gepresteerde uren zijn geen bestaansmiddelen waarmee rekening wordt gehouden om te bepalen of de student persoon ten laste is.