Coronavirus : Compensatiepremie voor werkgevers uit de evenementensector en bepaalde andere sectoren die gesloten zijn omwille van de coronamaatregelen

Van 

De regering heeft beslist om een compensatiepremie toe te kennen aan werkgevers uit de evenementensector en uit bepaalde andere sectoren die gesloten zijn ingevolge de coronamaatregelen. Op deze wijze wilt de regering de loonkost van deze werkgevers verlagen en zo vermijden dat deze moeten overgaan tot ontslag van personeel ingevolge de coronamaatregelen. De premie die deze werkgevers kunnen genieten is gelijk aan het bedrag van de verschuldigde patronale RSZ-bijdragen voor hetzij het 2de kwartaal 2021, hetzij het 3de kwartaal 2021, hetzij het 4de kwartaal 2021, waarbij het meest gunstige bedrag van de drie wordt toegekend.


Deze maatregel werd door het parlement goedgekeurd. Wij geven u hierna de info over deze maatregel. U kan deze info ook terugvinden in de instructies van de RSZ op haar portaalsite.

1. Welke werkgevers ?

2.1. Werkgevers uit de privé-sector wier hoofdactiviteit zich situeert in de evenementensector

Het kunnen de volgende werkgevers zijn :

 1. werkgevers die bij de RSZ de werkgeverscategorie 562 of 662 hebben;
 2. werkgevers wier hoofdactiviteit bestaat uit : 
 • de beoefening van uitvoerende kunsten, inclusief de beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten (NACE-code 90011) en de beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles (NACE-code 90012);
 • de promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen (NACE-code 90021);
 • het ontwerp en de bouw van podia (NACE-code 90022);
 • de gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken (NACE-code 90023);
 • ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten (NACE-code 90029);
 • de beoefening van scheppende kunsten (NACE-code 90031);
 • ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten (NACE-code 90032);
 • de exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accomodaties voor podiumkunst (NACE-code 90041);
 • de exploitatie van geluidsopnamestudio’s voor rekening van derden (NACE-code 90041);
 • het beheer en exploitatie van culturele centra (NACE-code 90042);
 • het beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst (NACE-code 90042);
 • de organisatie van congressen en beurzen (NACE-code 82300);
 • de organisatie van sportevenementen. Wat de organisatie van sportevenementen betreft, wordt de maatregel beperkt tot de werkgevers met de NACE-code 93199 die kunnen aantonen dat hun hoofdactiviteit bestaat uit de organisatie van sportevenementen.  
 1. werkgevers die noch een van de voornoemde werkgeverscategorie noch een van de voornoemde NACE-codes hebben maar kunnen aantonen dat hun hoofdactiviteit, op het vlak van tewerkstelling, zich in de evenementensector situeert. Een evenement is een georganiseerde gebeurtenis die tijdelijk is en voor een publiek bestemd is.  Het evenement kan openbaar of privé zijn.  Het kan groot of klein in omvang zijn en het kan recurrent of punctueel plaatsvinden.  Een evenement is in ieder geval beperkt in de tijd.

2.2. Werkgevers uit de privé-sector die gesloten zijn voor het publiek omwille van de coronamaatregelen en die behoren tot de sector van de discotheken, dancings en en binnenspeeltuinen

Het kunnen de volgende werkgevers zijn :

 1. de werkgevers met NACE-code 56.302 (discotheken, dancings en dergelijke);
 2. de werkgevers die niet onder deze NACE-code vallen maar kunnen aantonen dat hun hoofdactiviteit, in termen van tewerkstelling, valt onder de sector van de dancings en de discotheken en dat hun hoofdactiviteit gesloten is voor het publiek omwile van de coronamaatregelen;
 3. De werkgevers die kunnen aantonen dat hun hoofdactiviteit, in termen van tewerkstelling, valt onder de sector van de binnenspeeltuinen en dat hun hoofdactiviteit gesloten is voor het publiek omwile van de coronamaatregelen.

2.3. Werkgevers uit de privé-sector die gesloten zijn voor het publiek omwille van de coronamaatregelen en die behoren tot de sector van de subtropische zwembaden, trampolineparken, bowlingzalen, snooker- en biljartzalen, dartszalen, inrichtingen voor paintballgames en lasergames en escape rooms

Het kunnen de volgende werkgevers zijn :

 1. De werkgevers met NACE-code 93.291 (exploitatie van snooker- en biljartzalen);
 2. De werkgevers die kunnen aantonen dat hun hoofdactiviteit, in termen van tewerkstelling, valt onder de sector van de subtropische zwembaden, trampolineparken, bowlingzalen, dartszalen, inrichtingen voor paintballgames en lasergames en escape rooms en dat hun hoofdactiviteit gesloten is voor het publiek omwile van de coronamaatregelen.

2. Welke voorwaarden ?

Om voor de premie in aanmerking te komen, moet de werkgever aan de volgende bijkomende voorwaarden voldoen:

 1. De premie moet gebruikt worden om de tewerkstelling te behouden in de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022. Dit betekent dat de premie begrensd wordt tot 80 % van de aan de RSZ aangegeven brutolonen voor de betrokken kwartalen, met inbegrip van de RSZ-bijdragen voor deze periode. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de brutolonen en de RSZ-bijdragen voor werknemers die in deze periode worden ontslagen, met uitzondering van de werknemers die om dringende redenen worden ontslagen.
 2. De werkgever moet zich in de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 onthouden van:
 • het uitkeren van dividenden aan aandeelhouders;
 • het uitkeren van bonussen aan de leden van de Raad van Bestuur en het leidinggevend personeel van de onderneming; 
 • het inkopen van eigen aandelen.

3. Hoe en wanneer de premie aanvragen?

De werkgever moet de premie bij de RSZ aanvragen via een beveiligde online toepassing (zie verder onder punt 5).

Hij moet dit doen ten laatste op 15 mei 2022. Als hij de aanvraag doet vóór 5 maart 2022 dan kan hij al een voorlopige premie genieten. Doet hij de aanvraag tussen 5 maart en 15 mei 2022 dan geniet hij onmiddellijk de definitieve premie.

4. Wat is het bedrag van de premie ?

4.1. Berekeningsbasis

De compensatiepremie wordt berekend op de netto patronale RSZ-basisbijdrage die verschuldigd is op de brutolonen toegekend aan de werknemers en de patronale solidariteitsbijdrage die verschuldigd op de brutolonen toegekend aan de studenten van de betrokken werkgevers, met uitzondering van de flexi-jobs.

Onder netto patronale RSZ-basisbijdrage wordt begrepen, de patronale RSZ-basisbijdrage, met inbegrip van de loonmatigingsbijdrage min de structurele verminderingen en doelgroepverminderingen. Men houdt gen rekening met de bijzondere RSZ-werkgeversbijdragen.

Onder de patronale solidariteitsbijdrage, verschuldigd voor de studenten, wordt begrepen, het gedeelte van de solidariteitsbijdrage ten laste van de werkgever (5,42%).

4.2. Bedrag van de premie

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de voorlopige en de defintieve premie.

4.2.1. Voorlopige premie

De RSZ zal enkel een voorlopige premie berekenen en betalen als de werkgever in het 1ste  kwartaal 2022 in het repertorium van de RSZ actief is, een aanvraag vóór 5 maart 2022 heeft ingediend en hij de bevestiging heeft gekregen dat hij recht heeft op de premie.

Het bedrag van de voorlopige premie is gelijk aan : 

 • het bedrag van de netto patronale basisbijdrage voor het 2e kwartaal 2021 + de door de werkgever verschuldigde solidariteitsbijdrage op studentenarbeid voor het 2de kwartaal 2021 of
 • het bedrag van de netto patronale basisbijdrage voor het 3de kwartaal 2021  + de door de werkgever verschuldigde solidariteitsbijdrage op studentenarbeid voor het 3de kwartaal 2021.
 • Het hoogste bedrag van de twee wordt toegekend.

4.2.2. Bedrag van de definitieve premie 

A. Voor de werkgevers die hun aanvraag ingediend hebben vóór 5 maart 2022 en die een voorlopige premie hebben ontvangen

De RSZ zal enkel een definitieve premie berekenen en betalen als de werkgever in het 2de kwartaal 2022 in het repertorium van de RSZ actief is.

Het bedrag van de definitieve premie wordt als volgt berekend : 

 • bedrag van de netto patronale basisbijdrage voor het 4de kwartaal 2021  + de door de werkgever verschuldigde solidariteitsbijdrage op studentenarbeid voor het 4de kwartaal 2021
 • vergelijking tussen het bedrag van de voorlopige premie en dat van de definitieve premie:
 • Wanneer het bedrag van de definitieve premie lager is dan het bedrag van de voorlopige premie, dan is het bedrag van de voorlopige premie verworven.
 • Wanneer het bedrag van de definitieve premie hoger is dan het bedrag van de voorlopige premie, dan wordt aan de werkgever een bijkomende premie ten belope van het verschil toegekend.
B. voor de werkgevers die hun aanvraag ingediend hebben tussen 5 maart 2022 en 15 mei 2022 en die geen voorlopige premie hebben ontvangen

De RSZ zal enkel een definitieve premie berekenen en betalen als de werkgever in het 2de kwartaal 2022 in het repertorium van de RSZ actief is

Het bedrag van de definitieve premie wordt als volgt berekend : 

 • het bedrag van de netto patronale basisbijdrage voor het 2de  kwartaal 2021 + de door de werkgever verschuldigde solidariteitsbijdrage op studentenarbeid voor het 2de kwartaal 2021 of
 • het bedrag van de netto patronale basisbijdrage voor het 3de  kwartaal 2021  + de door de werkgever verschuldigde solidariteitsbijdrage op studentenarbeid voor het 3de kwartaal 2021 of
 • het bedrag van de netto patronale basisbijdrage voor het 4de kwartaal 2021  + de door de werkgever verschuldigde solidariteitsbijdrage op studentenarbeid voor het 4de kwartaal 2021.
 • Het hoogste bedrag van de drie wordt toegekend.

5. Aanvraagprocedure

5.1. Werkgevers van de evenementensector

De RSZ zal op een proactieve wijze de werkgevers benaderen:

 • die onder de werkgeverscategorie 562 of 662 vallen of onder één van de Nace-codes die binnen het toepassingsgebied van de maatregel vallen, met uitzondering van de Nace-code van de sportsector (93199) én
 • wier hoofdactiviteit al door de RSZ nagetrokken werd in het kader van de RSZ-vermindering voor de evenementensector en wier hoofdactiviteit daadwerkelijk te maken had met de organisatie van evenementen.

De RSZ zal hen namelijk zelf op de hoogte brengen van het bestaan van de maatregel. Zij zullen in hun e-box een elektronisch bericht ontvangen waarin staat dat zij voor de maatregel in aanmerking kunnen komen. In het bericht staat een link om rechtstreeks naar de aanvraagtoepassing te gaan. 

De RSZ voorziet de nodige opvolging om te zien of de werkgever zijn e-box geactiveerd heeft en het document geraadpleegd heeft.  Indien hij het document niet raadpleegde of de e-box niet actief is, zal een mail of een brief gestuurd worden om hem te sensibiliseren de e-box te gebruiken en te activeren, het document te raadplegen en de aanvraag in te dienen.

Als de werkgever niet reageert, nog altijd niet zijn e-box geactiveerd heeft, het document niet geraadpleegd heeft of geen verzoek ingediend heeft, dan contacteert de RSZ hem telefonisch.

Deze werkgevers komen automatisch in aanmerking voor de maatregel als zij een aanvraag indienen en aanvinken dat zij de voorwaarden zullen naleven (onder voorbehoud van controles a posteriori).

De verzending van deze elektronische berichten zal beperkt worden tot de werkgevers van wie het bedrag van de voorlopige premie hoog genoeg is.

De ESS zullen via de gebruikelijke kanalen de lijsten ontvangen met de werkgevers die dit elektronisch bericht kregen.

5.2. Aanvraag van de premie bij de RSZ via een online toepassing en verzending van het ontvangstbewijs van de aanvraag

De werkgever die de compensatiepremie wenst te bekomen, zal deze kunnen aanvragen via een beveiligde online toepassing, en dit tot 15 mei 2022. De RSZ zal de aanvragen verschillend behandelen naargelang het een werkgever is die in aanmerking kan komen voor de premie op grond van zijn hoofdactiviteit die vastgesteld kan worden op basis van zijn werkgeverscategorie of zijn NACE-code.en de andere werkgevers.

5.2.1. Werkgevers die in aanmerking kunnen komen voor de premie op grond van hun hoofdactiviteit die vastgesteld kan worden op basis van hun werkgeverscategorie of hun NACE-code.

Het zijn de volgende werkgevers:

 • werkgevers :

  • die onder de werkgeverscategorie 562 of 662 vallen of onder één van de Nace-codes die binnen het toepassingsgebied van de maatregel vallen, met uitzondering van de Nace-code van de sportsector (93199) of
  • wier hoofdactiviteit al door de RSZ nagetrokken werd in het kader van de RSZ-vermindering voor de evenementensector en wier hoofdactiviteit daadwerkelijk te maken had met de organisatie van evenementen.
 • discotheken en dancings die onder NACE-code 56.302 vallen (discotheken, dancings en dergelijke)
 • snooker- en biljartzalen die onder NACE-code 93.291 vallen (exploitatie van snooker- en biljartzalen).

Deze werkgevers zullen worden doorverwezen naar een eenvoudige aanvraagtoepassing waarin ze zullen moeten bevestigen dat ze aan de voorwaarden voldoen om voor de maatregel in aanmerking te komen.

Ze zullen een ontvangstbevestiging van de aanvraag krijgen, een samenvattend overzicht ervan en de bevestiging dat ze voor de maatregel in aanmerking kunnen komen onder voorbehoud van controles a posteriori.

De werkgevers die gekozen hebben om hun documenten enkel via hun e-box (opt in) te ontvangen, zullen deze informatie enkel via elektronische weg in hun e-box ontvangen. De andere werkgevers ontvangen deze informatie ook op papier.

Group S zal over zijn klanten worden geïnformeerd en zal voor elk van hen via excelbestanden in zjn e-box dezelfde inlichtingen ontvangen, dit via een wekelijkse gegroepeerde verzending.

5.2.2. Andere werkgevers

Deze werkgevers zullen worden doorverwezen naar een specifiek aanvraagformulier waarin ze zullen moeten bevestigen dat ze aan de voorwaarden voldoen en waarin ze om aanvullende informatie zullen worden verzocht, met name in verband met hun hoofdactiviteit. 

Ze zullen een ontvangstbewijs met een samenvatting van de aanvraag krijgen.

Op basis van deze informatie zal de RSZ nagaan of de werkgever recht heeft op de compensatiepremie.

Na analyse,

 • als de hoofdactiviteit van de werkgever wel degelijk onder het toepassingsgebied valt, zal hij de bevestiging krijgen dat hij de maatregel kan genieten, onder voorbehoud van controles a posteriori;
 • als de hoofdactiviteit van de werkgever niet valt onder het toepassingsgebied van de maatregel, zal hij geïnformeerd worden over het feit dat hij de maatregel niet kan genieten.

Als een werkgever niet voor de maatregel in aanmerking komt op basis van de elementen waarover de RSZ beschikt, maar als hij meent toch de maatregel te kunnen genieten, kan hij de RSZ hiervan op de hoogte stellen via het mailadres dat in het antwoord van de RSZ staat.  

De werkgevers die gekozen hebben om hun documenten enkel via hun e-box (opt in) te ontvangen, zullen deze informatie enkel via elektronische weg in hun e-box ontvangen. De andere werkgevers ontvangen deze informatie ook op papier.

Group S zal over zijn klanten worden geïnformeerd en zal voor elk van hen via excelbestanden in zjn e-box dezelfde inlichtingen ontvangen, dit via een wekelijkse gegroepeerde verzending.  

5.3. berekening van het bedrag van de voorlopige premie, mededeling en toerekening op de rekeningen

Ter herinnering, de RSZ berekent enkel een voorlopige premie voor de  werkgevers die een aanvraag vóór 5 maart 2022 ingediend hebben en die de bevestiging kregen dat ze voor de premie in aanmerking komen.

Half maart 2022 zullen de werkgevers die in aanmerking komen voor de voorlopige premie, op de hoogte worden gebracht van het bedrag van de premie via een elektronisch bericht in hun e-box.

De werkgevers die gekozen hebben om hun documenten enkel via hun e-box (opt in) te ontvangen, zullen deze informatie enkel via elektronische weg in hun e-box ontvangen. De andere werkgevers ontvangen deze informatie ook op papier.

Group S zal in zijn e-box een Excelbestand ontvangen met de lijst van de betrokken klanten en het bedrag van de voorlopige premie waar elk van hen recht op heeft.

Het bedrag van deze premie wordt eerst ambtshalve aangewend om de aan de RSZ verschuldigde bedragen te betalen die betrekking hebben op het 1ste  kwartaal 2022, en vervolgens eventueel de overige aan de RSZ verschuldigde bedragen, en dit met toerekening op de oudste schuld. Indien er na de toerekening een saldo overblijft, kan de werkgever om de uitbetaling ervan verzoeken. Als de werkgever dat niet doet, zal het saldo toegerekend worden op de eerste bedragen die komen te vervallen en die aan de RSZ verschuldigd zijn.

5.4. Berekening van het bedrag van de definitieve premie, mededeling en toerekening op de rekeningen

De RSZ berekent de definitieve premie voor alle werkgevers die een aanvraag vóór 16 mei 2022 ingediend hebben en die de bevestiging kregen dat ze voor de premie in aanmerking komen.

Eind mei 2022 zullen de werkgevers die in aanmerking komen voor de definitieve premie, op de hoogte worden gebracht van het bedrag van de premie via een elektronisch bericht in hun e-box.

De werkgevers die gekozen hebben om hun documenten enkel via hun e-box (opt in) te ontvangen, zullen deze informatie enkel via elektronische weg in hun e-box ontvangen. De andere werkgevers ontvangen deze informatie ook op papier.

Group S zal in zijn e-box een Excelbestand ontvangen met de lijst van de betrokken klanten en het bedrag van de definitieve premie waar elk van hen recht op heeft. 

Het bedrag van deze premie wordt eerst ambtshalve aangewend om de aan de RSZ verschuldigde bedragen te betalen die betrekking hebben op het 1ste  kwartaal 2022, en vervolgens eventueel de overige aan de RSZ verschuldigde bedragen, en dit met toerekening op de oudste schuld. Indien er na de toerekening een saldo overblijft, kan de werkgever om de uitbetaling ervan verzoeken. Als de werkgever dat niet doet, zal het saldo toegerekend worden op de eerste bedragen die komen te vervallen en die aan de RSZ verschuldigd zijn.

Bronnen :

 • wet van 14 februari 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (BS van 25 februari 2022)
 • Koninklijk besluit van 21 februari tot uitvoering van artikel 31 van de wet van 14 februari 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (BS van 5 maart 2022)