Communie of feest van de vrijzinnige jeugd: mag uw werknemer afwezig zijn?

article image Van 
90376

Werknemers mogen afwezig zijn met recht op loon op de dag waarop hun (geadopteerd) kind zijn plechtige communie of feest van de vrijzinnige jeugd viert.

Tijdens de maand mei vinden traditioneel de communiefeesten en feesten van de vrijzinnige jeugd plaats. In het kader van de regeling van klein verlet hebben werknemers recht om afwezig te zijn met behoud van loon op de dag van het feest van hun (geadopteerd) kind. Indien het feest op een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag plaatsvindt, mag de werknemer afwezig blijven op de gewone activiteitsdag die onmiddellijk voorafgaat aan of volgt op het feest.

Principes

De wetgever heeft voorzien in een regeling waarbij werknemers onder bepaalde voorwaarden afwezig mogen zijn van het werk wegens bepaalde familiegebeurtenissen met behoud van loon. Deze dagen worden klein verlet genoemd.

Zo kan er onder meer klein verlet worden opgenomen voor een plechtige communie of een feest van de vrijzinnige jeugd van een (geadopteerd of erkend) kind van de werknemer. Dit recht bestaat ook voor het (geadopteerd) kind van de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner van de werknemer. Werknemers die een pleegkind hebben, kunnen in deze situatie geen aanspraak maken op klein verlet.

Dit recht bestaat ook voor het kind van de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner van de werknemer of wanneer het kind van de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner werd geadopteerd of erkend. Dit is daarentegen niet het geval voor de werknemer die geen eigen kind heeft en louter feitelijk samenwoont met de ouder van een kind dat zijn plechtige communie doet of deelneemt aan het feest van de vrijzinnige jeugd.

Op sectoraal niveau of op het niveau van de onderneming kan het recht op klein verlet wel verruimd worden. Zo voorzien sommige sectoren het recht op klein verlet bijvoorbeeld voor de werknemer die het kind heeft opgevoed, zonder een verdere band met het kind te vereisen. Dit is onder meer het geval voor het Paritair Comité 105 en 224. Wanneer er sprake is van een nieuw samengesteld gezin waarbij de nieuwe partner van de werknemer een kind heeft, heeft de werknemer recht op klein verlet voor de plechtige communie of feest van de vrijzinnige jeugd van het stiefkind opvoorwaarde dat de werknemer getrouwd of wettelijk samenwonend is met zijn of haar nieuwe partner. Opnieuw gaan een aantal sectoren nog verder door te bepalen dat het voldoende is voor de werknemer om op hetzelfde adres als de nieuwe partner gedomicilieerd te zijn zijn (en dus louter feitelijk samenwonend zijn). Dit is bijvoorbeeld het geval voor het Paritair Comité 200.

In dat geval heeft de werknemer recht op klein verlet op de dag van het feest, of wanneer deze dag samenvalt met een zondag, feestdag of gewone inactiviteitsdag, de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan het feest voorafgaat of erop volgt.

Bovendien is het de gebeurtenis die het recht op klein verlet opent: indien twee kinderen van de werknemer op dezelfde dag hun plechtige communie vieren of deelnemen aan het feest van de vrijzinnige jeugd, zal de werknemer slechts recht hebben op één dag klein verlet. Wanneer de plechtige communie of het feest van de vrijzinnige jeugd van het kind van de werknemer daarentegen op een andere dag valt als het feest van een ander kind, heeft de werknemer recht op twee dagen klein verlet.

Opgelet! Er kan geen klein verlet worden opgenomen voor de eerste communie of het lentefeest, noch voor het doopfeest.

Voorwaarden

Indien de werknemer gebruik wenst te maken van zijn recht op klein verlet, zal hij aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:

  • de werknemer moet de werkgever op voorhand verwittigen.

  • de afwezigheidsdag kan enkel worden opgenomen voor het doel waarvoor ze zijn toegestaan. Indien hierover een akkoord werd bereikt met de werknemer of indien het arbeidsreglement hierin voorziet, kan de werkgever vragen dat de werknemer een bewijs van de gebeurtenis voorlegt. Een dergelijk bewijs van plechtige communie of feest van de vrijzinnige jeugd kan worden uitgereikt door de catechist(en) of het organiserend comité van het feest van de vrijzinnige jeugd.

  • er bestaat slechts een recht op loon wanneer de werknemer effectief loonverlies heeft geleden. Dit houdt in dat de werknemer geen aanspraak kan maken op klein verlet wanneer de dag afwezigheid wegens klein verlet samenvalt met een gewone inactiviteitsdag, een feestdag, een inhaalrustdag of een dag waarop de overeenkomst is geschorst (bijvoorbeeld wegens jaarlijkse vakantie of arbeidsongeschiktheid). Voor de plechtige communie of het feest van de vrijzinnige jeugd is voorzien dat wanneer de dag van het feest valt op een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag, het klein verlet wordt opgenomen op de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt. De Minister van Werk verduidelijkte reeds eerder dat dit de gewoonlijke activiteitsdag is die in tijd het dichtst bij de plechtigheid gelegen is. Wanneer de werknemer dus prestaties verricht van maandag tot vrijdag, heeft hij recht om op maandag thuis te blijven indien de plechtige communie of het feest voor de vrijzinnige jeugd plaatsvindt op zondag.

  • tot slot mag de werkgever de voorwaarden controleren op basis van waarvan het klein verlet wordt toegekend. Het is de werkgever dan ook toegestaan om bijvoorbeeld een uittreksel uit het trouwboekje, van de verklaring van wettelijke samenwoning of de akte van erkenning aan de werknemer te vragen.

Op welke dagen mag de deeltijdse werknemer afwezig zijn?

De deeltijdse werknemer heeft het recht om, met behoud van zijn normale loon, afwezig te zijn op het werk tijdens de dagen waarop hij normaal had moeten werken en voor het aantal uren dat hij normaal tijdens die dagen gepresteerd zou hebben.

Zo kan een deeltijdse werknemer van wie het uurrooster prestaties voorziet op maandag, op deze dag klein verlet opnemen wanneer de communie of het feest van de vrijzinnige jeugd heeft plaatsgevonden op de daaraan voorafgaande zondag. Indien het uurrooster daarentegen prestaties voorziet op dinsdag, woensdag en donderdag, kan de werknemer geen klein verlet nemen wanneer het feest plaatsvindt op een zondag.

Ook hier bestaan er afwijkende regelingen. Zo voorzien sommige sectoren dat de werknemer een dag klein verlet mag nemen in de week voor of na de gebeurtenis. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het Paritair Comité 106.02.

Op welke dagen mag de werknemer die nachtarbeid verricht afwezig zijn?

Om recht te hebben op klein verlet, moet de familiale gebeurtenis samenvallen met een gewone activiteitsdag. Wanneer nachtarbeid zich uitstrekt over twee opeenvolgende dagen (bijvoorbeeld van 20u tot 6u) stelt zich de vraag welke dag de gewone activiteitsdag is.

Er bestaan daarover verschillende meningen. Een eerste strekking is van mening dat de activiteitsdag de dag is waarop de arbeid aanvangt. Een tweede strekking is daarentegen van mening dat de activiteitsdag de dag is waarop het meeste uren worden gepresteerd.

Volgens een advies van de FOD Werkgelegenheid moet het principe van eenheid van prestatie worden toegepast. Dat betekent bvb. dat wanneer een werknemer in principe van zaterdag 22u tot zondag 6u (= de dag van het feest) prestaties moet verrichten, ook de uren op zaterdag inbegrepen zijn in het verlof.

Welk loon betalen aan de werknemer?

De werkgever dient het normale loon te betalen, dat wil zeggen het loon alsof de werknemer normaal zou hebben gewerkt. Indien de werknemer een variabel loon ontvangt, dient het gemiddelde van het variabel loon van de twaalf maanden voorafgaand aan het klein verlet in aanmerking genomen te worden.

Afwijkende regels?

U kan via onze website steeds hoofdstuk 13 van de sectorale documentatie van uw sector raadplegen om na te gaan welke afspraken er werden gemaakt inzake klein verlet.