Brussels Hoofdstedelijk Gewest: hervorming van het betaald educatief verlof vanaf schooljaar 2023-2024.

Van 

Vanaf academiejaar 2023-2024 wordt het recht op betaald educatief verlof in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest versoepeld. Wat verandert er? De terugbetaling wordt geïndexeerd, het maximumaantal opleidingsuren gaat naar omhoog en de drempel wordt lager voor deeltijdse werknemers.


1. Een kort overzicht: wat is betaald educatief verlof?

Betaald educatief verlof biedt bepaalde werknemers de kans om vrij te nemen van het werk om erkende opleidingen te volgen en examens voor te bereiden of af te leggen.

Tijdens het educatief verlof krijgen die werknemers hun volledige loon zoals gewoonlijk uitbetaald. De werkgever kan van de bevoegde gewestelijke autoriteiten een geplafonneerde terugbetaling krijgen van het loon dat hij aan de werknemer betaalt.

2. Hervorming van de regeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Met het besluit van 29 juni 2023 wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het recht op educatief verlof op een aantal punten moderniseren vanaf schooljaar 2023-2024.

NB:

 • toen we dit artikel schreven, was het besluit nog niet gepubliceerd. Hierna volgen de aanpassingen aangekondigd door de GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel).
 • De veranderingen hebben alleen betrekking op aanvragen voor betaald educatief verlof door een werknemer die tijdens zijn opleiding tewerkgesteld is in een bedrijf op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2.1. Indexering van de forfaitaire terugbetaling aan werkgevers

De werkgever heeft recht op een terugbetaling door het gewest. Het gaat voortaan om een geïndexeerd, forfaitair bedrag van 22,07 euro per uur betaald educatief verlof dat voldoet aan de terugbetalingsvoorwaarden.

NB:  deze indexering treedt in werking vanaf de terugbetalingen van het betaald educatief verlof voor het schooljaar 2022-2023.

Bovendien wordt het totaalbedrag van de terugbetaling van bezoldigingen en sociale bijdragen beperkt tot 700.000 euro per werkgever per kalenderjaar. Als dit maximum wordt overschreden, behoudt de werknemer het recht op betaald educatief verlof met behoud van diens normale loon, dat op de gebruikelijke vervaldatum moet worden betaald.

2.2. Meer deeltijdse werknemers in aanmerking

Tot nu toe hadden alleen deeltijdse werknemers in de volgende categorieën recht op betaald educatief verlof: 

 • werknemers die minstens 4/5 werken; 
 • deeltijdse werknemers met een variabel dienstrooster; 
 • werknemers met een vast dienstrooster die minimaal halftijds en maximaal 4/5 werken (alleen voor beroepsopleidingen die tijdens de gebruikelijke werkuren gevolgd worden).

Deze beperkingen zijn nu opgeheven: vanaf schooljaar 2023-2024 is de voorwaarde voor het recht op betaald educatief verlof dat het arbeidsstelsel minstens 25% van een voltijdse baan bedraagt. Voor het betaald educatief verlof geldt nog steeds de regel van evenredigheid met het aantal gewerkte uren.

2.3. Meer erkende opleidingen

Alleen opleidingen die erkend zijn door de gewestelijke autoriteiten van de plaats van tewerkstelling komen in aanmerking voor betaald educatief verlof.  Behoudens enkele uitzonderingen moet de opleiding in principe minimaal 32 uur per jaar omvatten.

De lijst met opleidingen die erkend zijn door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied vindt u op de website van de GOB: https://economie-werk.brussels/betaald-educatief-verlof

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd op het vlak van erkende opleidingen:

Soorten opleidingen

Erkende opleidingen

Kunstonderwijs (beperkt leerplan)

 • Opleidingen die behoren tot de plastische, visuele en ruimtelijke kunsten en georganiseerd worden door instellingen die door de bevoegde autoriteiten erkend zijn.

Hoger Onderwijs

 • Alle bachelors, graduaten en masters (opleiding overdag of ‘s avonds).
 • Alle opleidingen die een getuigschrift opleveren van minstens 10 studiepunten.
  Voorbereidende en schakeljaren.

Volwassenenonderwijs
Voortdurende vorming in de middenstand

 • Alle opleidingen die worden georganiseerd door instellingen die erkend zijn door de bevoegde autoriteiten of waarin de regelgeving met betrekking tot permanente opleiding voorziet.

2.4. Verhoging van het maximumaantal opleidingsuren

Een voltijdse werknemer mag educatief verlof nemen voor een periode die overeenstemt met de effectief bijgewoonde lesuren. Wel is er een jaarlijks plafond dat varieert naargelang het soort opleiding. Of de opleiding al dan niet plaatsvindt tijdens de werkuren, speelt ook een rol.

Voor deeltijdse werknemers wordt de duur van het educatief verlof op dezelfde manier bepaald als voor voltijdse werknemers, maar in verhouding tot hun wekelijkse arbeidstijd.

Door de hervorming is het maximumaantal uren educatief verlof toegenomen voor bepaalde opleidingen en voorziet in de mogelijkheid van verhogingen.

 

Soort opleiding

maximumaantal

mogelijke verhogingen

Algemene opleiding

80 u

 • /

Taalopleiding

80 u

 • Verhoging tot 130 voor de landstalen, gebarentalen of werkgerelateerde talen.
 • Verhoging tot 130 voor werknemers die hoogstens over een getuigschrift of diploma van hoger secundair onderwijs beschikken.

Beroepsopleiding

120 u

 • Verhoging tot 130 voor werknemers die hoogstens over een getuigschrift of diploma van hoger secundair onderwijs beschikken.

Beroepsopleiding + Taalopleiding

120 u

 • Verhoging tot 130 voor de landstalen, gebarentalen of werkgerelateerde talen.
 • Verhoging tot 130 voor werknemers die hoogstens over een getuigschrift of diploma van hoger secundair onderwijs beschikken.

Beroepsopleiding + Algemene opleiding

120 u

 • Verhoging tot 130 voor werknemers die hoogstens over een getuigschrift of diploma van hoger secundair onderwijs beschikken.

Beroepsopleiding

180 u

 • Volgens de jaarlijkse lijst van Actiris (opleidingen voor een knelpuntberoep).
 • Die leidt tot het behalen van een diploma hoger secundair onderwijs.
 • Basisopleiding (lezen-schrijven-rekenen).

Middenjury / Universitaire jury

Drie keer de wekelijkse werktijd.

/

Validering van de competenties

Het hele competentievalideringsproces dat wordt georganiseerd door of in erkende valideringscentra.

/

 

Voor werknemers die enkel beschikken over een getuigschrift of diploma lager secundair onderwijs ligt het maximumaantal uren betaald educatief verlof per jaar vast op 130 uur voor opleidingen die leiden naar het verwerven van digitale basiscompetenties.

We bezorgen u zeker meer informatie zodra het gewestelijk besluit gepubliceerd is.

 

Bron: Hervorming betaald educatief verlof in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Brussel Economie en Werkgelegenheid (economie-werkgelegenheid.brussels)