Brussels Gewest : premie bij aanwerving werknemer na het volgen van een individuele beroepsopleiding (IBO)

Van 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent ACTIRIS vanaf 1 januari 2022, in de plaats van de RVA, een premie toe aan de werkgever die de niet-werkende werkzoekende die bij hem een individuele beroepsopleiding (IBO) heeft afgerond, na afloop ervan aanwerft met een arbeidsovereenkomst.


Wanneer een werkgever met een niet-werkende werkzoekende een IBO sluit dan engageert hij zich om deze werkzoekende na afloop van de IBO aan te werven met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur en hem tewerk te stellen voor minstens dezelfde duur als de IBO.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent via ACTIRIS aan de werkgever ook een premie toe als hij deze werkzoekende na afloop van de IBO aanwerft met een arbeidsovereenkomst.Dit gebeurde voorheen door de RVA.

Deze maatregel treedt in werking op 1 januari 2022.

1. Welke werkgever ?

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een niet-werkende werkzoekende aanwerft, kan de premie genieten.

Er zijn wel een aantal uitzonderingen:

 1. een aanwerving in het kader van een statutaire relatie geeft geen recht op de premie;
 2. een aanwerving als academisch en wetenschappelijk personeel door universitaire onderwijsinstellingen of als leden van het onderwijzend personeel in andere onderwijsinstellingen komt evenmin in aanmerking voor de premie;
 3. aanwervingen door de volgende overheden geven geen recht op de premie:
  • de Staat, met inbegrip van de rechterlijke macht, de Raad van State, het Belgische leger en de federale politie;
  • de Gemeenschappen en Gewesten, met uitzondering van de onderwijsinstellingen voor de werknemers die niet onder de twee eerste uitzonderingen vallen;
  • de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;
 4. aanwervingen door volgende werkgevers:
  • de instellingen van openbaar nut en overheidsinstellingen die onder het gezag vallen van de onder de drie eerste uitzonderingen voornoemde instellingen, met uitzondering van: de openbare kredietinstellingen; de autonome overheidsbedrijven; de openbare maatschappijen voor personenvervoer;
  • de onderwijsinstellingen voor de werknemers die niet hierboven worden beoogd alsook de instellingen van openbaar nut van categorie B, zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, die opdrachten van openbare culturele dienstverlening vervullen.

2. Welke niet-werkende werkzoekende ?

De aan te werven niet-werkende werkzoekende:

 • moet zijn woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben;
 • moet ingeschreven zijn als werkzoekende bij Actiris;
 • mag geen beroepsactiviteit of vergelijkbare activiteit uitoefenen.

3. Voorwaarden om de premie te genieten

De volgende voorwaarden moeten vervuld worden om de premie te kunnen genieten:

 • er werd een IBO gesloten tussen de werkzoekende, de werkgever en de bevoegde dienst voor beroepsopleiding;
 • de opleiding moet ten minste een maand en ten hoogste zes maanden duren;
 • de werkzoekende is op de begindatum van de IBO niet in het bezit van een diploma of een getuigschrift hoger onderwijs, tenzij hij op dat moment 45 jaar of ouder is;
 • de werkzoekende ontvangt op het moment van de ondertekening van de IBO geen werkloosheidsuitkering noch integratietegemoetkoming;
 • de werkzoekende geniet geen IBO-premie of een K-IBO premie van de VDAB.

4. Bedrag van de premie

De premie bedraagt :

 • 500 euro per maand voor een voltijdse IBO;
 • In geval van een deeltijdse IBO, 400, 300 of 250 euro, afhankelijk van het vastgestelde uurrooster in de IBO.

De premie wordt vermenigvuldigd met het aantal maanden waarin de IBO werd gevolgd, met een maximum van zes maanden.

5. Hoe de premie aanvragen?

De werkgever moet de aanvraag voor het verkrijgen van de premie indienen bij Actiris, door middel van het door Actiris opgestelde formulier. Dit formulier is nog niet voorhanden. Wij raden u bijgevolg aan om contact op te nemen met Actiris : Contact | Actiris

Op straffe van niet-ontvankelijkheid ervan moet de aanvraag bij Actiris worden ingediend binnen twee maanden die volgen op het sluiten van de arbeidsovereenkomst.

Uiterlijk twintig werkdagen na ontvangst van de volledige aanvraag brengt Actiris de werkgever schriftelijk op de hoogte van zijn beslissing. Bij een weigering zullen de redenen hiervoor meegedeeld worden. Het uitblijven van een antwoord binnen deze termijn staat gelijk met een instemming.

Het bedrag van de premie wordt uiterlijk binnen de twee maanden na de positieve beslissing van Actiris, aan de werkgever betaald.

 

Bron : Besluit van 20 juli 2022 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van een steun voor individuele beroepsopleiding in de onderneming (BS van 26 juli 2022)