Betalen in contant geld zal enkel nog mogelijk zijn in bepaalde sectoren! UPDATE

Van 
80389

Vanaf 1 oktober 2016 moet de werkgever het loon in giraal geld betalen aan de werknemers. Betalen in contant geld zal enkel nog mogelijk zijn onder bepaalde voorwaarden.

Zoals aangekondigd in onze vorige artikels (9 oktober 2015, 12 september 2016 en 5 december 2016)  wordt betaling van het loon via overschrijving de principiële regel. Voor het gebruik van deze betalingswijze is de  toestemming van de werknemer niet meer nodig.

Betaling van het loon van hand tot hand is nog mogelijk onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat op het vlak van de sector een collectieve arbeidsovereenkomst, een impliciet akkoord of een gebruik dit toestaat (voor gans de betrokken sector of een deel ervan).

Voor welke sectoren is deze uitzondering van toepassing? UPDATE

Sectoren die een collectieve arbeidsovereenkomst hebben afgesloten

PSC 140.03 (wegvervoer en logistiek voor rekening van derden), CAO van 20 oktober 2016 : op uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek van de werknemer (chauffeur), mogen de ARAB-vergoedingen en de verblijfsvergoedingen verder van hand tot hand worden uitbetaald, met een maximum van 200 EUR per maand.

PSC 327.01 (beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen erkend - Vlaamse Gemeenschap), CAO van 28 juni 2016 : de werknemers wordt de mogelijkheid geboden om ten uitzonderlijke titel en voor kleine bedragen met een maximum van 100 EUR per maand, loonvoorschotten cash te vragen aan hun werkgever.

Sectoren met een impliciet akkoord of een geformaliseerd gebruik

PSC 140.02 (taxi’s) : sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand onder de werkgevers en de chauffeurs in bepaalde gevallen (kennisgeving van 15 september 2016 : het sectoraal gebruik werd niet betwist of verworpen binnen de zes maanden. Hiervan zal akte genomen worden op de volgende vergadering van het paritair subcomité. De bijzonderheden van het gebruik zullen vervolgens gepubliceerd worden op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).

PC 144 (landbouw) en PC 145 (tuinbouwbedrijven): sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand voor de seizoen- en gelegenheidswerknemers.

PC 324 (diamantnijverheid en -handel): sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand voor sommige werkgevers. De betaling van hand tot hand van het loon gebeurt aan het werkliedenpersoneel, zijnde diamantarbeiders, -arbeidsters en leerlingen die door de voormelde werkgevers worden tewerkgesteld en dit met uitzondering van de technische bedienden. Het is derhalve niet zo dat dit gebruik slechts wordt toegepast door ondernemingen die een specifieke activiteit uitoefenen. Het van hand tot hand uitbetaalde loon wordt op de loonstrook vermeld. De uitbetaling van hand tot hand gebeurt wekelijks. De cash-uitbetaling vindt plaats waar de arbeid wordt verricht. 

Sectoren met een gemotiveerde verwerping van het sectoraal gebruik

PC 201 (zelfstandige kleinhandel): gemotiveerde verwerping van het sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand voor studenten die tewerkgesteld zijn in de bakkerijen, de banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen van de banketbakkerijen.

Sinds 28 januari 2017, is de uitbetaling van het loon van hand tot hand aan deze studenten niet meer toegestaan.

PC 302 (hotelbedrijf) : gemotiveerde verwerping van het sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand tussen de werkgevers en de occasionele werknemers (studenten, gelegenheidswerknemers en werknemers tewerkgesteld binnen het kader van een flexi-jobarbeidsovereenkomst) binnen dit paritair comité.

Sinds 2 februari 2017 is de uitbetaling van het loon van hand tot hand aan deze occasionele werknemers niet meer toegestaan.

Zijn de uitzonderingen voor onbepaalde duur?

Zelfs als een akkoord of gebruik geformaliseerd is (er is dus geen betwisting of verwerping geweest binnen de toegestane termijn), kan het later altijd worden opgezegd. Als dit het geval is, wordt de opzegging bekendgemaakt op de website van de FOD WASO.

In dat geval is de uitbetaling van het loon van hand tot hand niet meer toegestaan na verloop van een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de dag van bekendmaking van de opzegging.

Het is altijd nuttig om op de website van de FOD WASO na te gaan of een impliciet sectoraal akkoord of sectoraal gebruik dat de betaling van het loon van hand tot hand toestaat niet werd opgezegd en dit via de volgende link (klik hier).

Als u behoort tot voornoemde sectoren (en uw werknemers onder de beoogde categorieën vallen) kunt u het loon in contant geld blijven uitbetalen. Zo niet is het u niet meer toegestaan dit te doen. U moet ook uw arbeidsreglement wijzigen indien u de mogelijkheid heeft voorzien om het loon van hand tot hand te betalen.