Arbeidsdeal : Inkorting van de termijn van aankondiging van het toepasselijke uurrooster ingeval van tewerkstelling van werknemers met een variabel deeltijds werkrooster

Van 

Werkgevers die deeltijdse werknemers met variabele werkroosters tewerkstellen zullen deze werknemers vroeger op de hoogte moeten brengen van het toepasselijke werkrooster.


De wet houdende diverse arbeidsbepalingen van 3 oktober 2022 is verschenen in het BS van 10 november 2022. Deze wet moet de maatregelen uitvoeren waartoe de regering heeft beslist in het kader van de arbeidsdeal.

Een maatregel is specifiek gericht op de deeltijdse werknemers met variabele werkroosters. Zij weten niet op voorhand op welke dagen en uren ze zullen moeten werken wat niet altijd bevorderlijk is om een bijkomende activiteit op te starten, zoals een andere job of een opleiding.

Daarom wordt beslist om de termijn op te trekken die de werkgever moet respecteren voor de bekendmaking van de werkroosters.

1. Van 5 naar 7 werkdagen

Momenteel bedraagt de wettelijke termijn 5 werkdagen, maar die wordt verlengd tot 7 werkdagen.

Deze maatregel zal in werking treden de 10de dag volgend op de dag van publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, dat is 20 november 2022

2. Van 1 naar 3 werkdagen

2.1. Algemeen principe

De huidige termijn van 5 werkdagen kan vandaag ook verkort worden door middel van een sectorale cao maar dan moet de termijn wel minimum één werkdag zijn. Deze minimumtermijn van 1 werkdag wordt verlengd tot 3 werkdagen.

Deze maatregel zal in werking treden de 10de dag volgend op de dag van publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, dat is 20 november 2022

2.2. Bijzondere maatregelen

1. De sectorale cao’s die gesloten zijn voor de inwerkingtreding van deze nieuwe maatregel en die een minimumtermijn van minder dan 3 werkdagen bepalen voor de bekendmaking van de werkroosters aan de deeltijdse werknemers tewerkgesteld in een variabele arbeidsregeling, blijven van kracht totdat een nieuwe cao wordt gesloten die een termijn voorziet die in overeenstemming is met de nieuwe maatregel, namelijk minimum 3 werkdagen, en dit tot uiterlijk 31 december 2022. Bij gebrek aan een nieuwe sectorale cao zal de minimumtermijn dan automatisch 7 werkdagen worden.

2. Voor sommige sectoren zijn uitzonderingen voorzien.

  • Indien in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf (PC 302) en Paritair Comité voor de textielverzorging (PC 110) voor 1 januari 2023 geen nieuwe cao wordt geregistreerd en in werking treedt die een minimumtermijn voorziet die overeenstemt met de nieuwe maatregel, namelijk minimum 3 werkdagen, dan zal in die sectoren de minimumtermijn automatisch van 7 naar 3 werkdagen gebracht worden, ook al werd er geen cao gesloten. Dit belet evenwel niet dat de sociale partners in deze paritaire comités alsnog een cao kunnen sluiten.
  • In de hierna vermelde paritaire comités zullen de sectorale cao’s die gesloten zijn voor de inwerkingtreding van deze nieuwe maatregel en die een minimumtermijn van minder dan 3 werkdagen bepalen voor de bekendmaking van de werkroosters aan de deeltijdse werknemers tewerkgesteld in een variabele arbeidsregeling, ook van kracht blijven na 31 december 2022 en dit tot deze cao’s een einde nemen. Het betreft de volgende paritaire comités :

    1. het Paritair Comité voor het Tuinbouwbedrijf (PC 145);

    2. het Paritair Comité voor de schoonmaak (PC 121), in geval van onvoorziene noodzakelijkheid na instemming van de werknemer;

    3. het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (PC 200), voor wat betreft de bedienden die tewerkgesteld zijn aan activiteiten in autorijscholen.

3. Arbeidsreglement aanpassen

Werkgevers die deeltijdse werknemers met variabele werkroosters tewerkstellen zullen hun arbeidsreglement moeten aanpassen om zo de nieuwe termijn van bekendmaking van de werkroosters te vermelden. Dit zal moeten gebeuren binnen de negen maanden te  rekenen vanaf de dag volgend op de inwerkingtreding van de nieuwe maatregel.

Tot de inwerkingtreding van het gewijzigd arbeidsreglement en uiterlijk tot het verstrijken van de voornoemde termijn van 9 maanden, blijven de oude termijnen van bekendmaking van de werkroosters gelden.

4. Voltijdse werknemers met een variabel uurrooster

Alhoewel de wetgeving niet uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid van variabele werkroosters voor voltijdse werknemers, wordt deze mogelijkheid ook nergens uitgesloten. Vandaar dat fr FOD WASO van oordeel is dat dit niet kan worden verboden, althans voor zover een correcte controle van de prestaties mogelijk is. Bovendien mag er geen afbreuk worden gedaan aan de rechten van de werknemers. Deze vorm van arbeid mag de werknemers dus geen nadeel berokkenen. Eén van de vereisten voor de toepassing van dit systeem is de tijdige voorafgaandelijke bekendmaking van de toepasselijke werkroosters aan de werknemers. Hierbij moet een redelijke verwittigingstermijn in acht worden genomen, teneinde de werknemers toe te laten om het één en ander in te plannen en te regelen. De FOD WASO is bijgevolg van mening dat eenzelfde  bekendmakingstermijn als bij de vergelijkbare deeltijdse werknemers redelijk lijkt te zijn.