Arbeidsdeal : Avondwerk in de E-commerce

Van 

Via proefprojecten kunnen werkgevers in de E-commerce werknemers die dit willen ook tussen 20 uur en middernacht tewerkstellen.


De wet houdende diverse arbeidsbepalingen van 3 oktober 2022 is verschenen in het BS van 10 november 2022. Deze wet moet de maatregelen uitvoeren waartoe de regering heeft beslist in het kader van de arbeidsdeal.

Een van deze maatregelen betreft de E-commerce. E-commerce heeft een belangrijke opmars gekend in tijden van corona, we zijn met z'n allen meer online gaan aankopen, en dat brengt operationeel de noodzaak tot avondwerk met zich mee. Voor alle duidelijkheid, onder avondwerk verstaan we prestaties tussen 8 uur ‘s avonds en middernacht.

Wij lichten deze maatregel hierna toe.

1. Bestaat al  

Door de vorige regering is reeds voorzien in een mogelijkheid voor e-commerce-ondernemingen om via cao avondwerk in te voeren, en de soepelheid bestaat erin dat het akkoord van slechts één vakbond nodig is en deze cao onmiddellijk in het arbeidsreglement opgenomen kan worden en dit vanaf de neerlegging ervan op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO. Men heeft moeten vaststellen dat hiervan niet zoveel gebruikt gemaakt wordt.

2. Nieuw

Om die reden voorziet de Arbeidsdeal in een tweede systeem om avondwerk soepel te kunnen invoeren in de ondernemingen waar het wettelijk mogelijk is. En dat is door het opstarten van een proefproject.

Eigenlijk is het een éénmalig tijdelijk experiment voor een maximumperiode van 18 maanden per onderneming (= technische bedrijfseenheid).

De werkgever die een dergelijk proefproject wenst in te voeren moet dit melden aan de lokale Inspectie Toezicht Sociale Wetten en aan het bevoegd paritair (sub)comité. Hij moet  de looptijd ervan mededelen, de redenen mededelen waarom hij een dergelijk experiment wenst in te voeren en de criteria die hij gaat gebruiken om het experiment te evalueren.

Bij de uitwerking van dit project moet hij  de ondernemingsraad, of, bij ontstentenis daarvan, het comité voor preventie en bescherming op het werk, of, bij ontstentenis daarvan, de vakbondsafvaardiging, of, bij ontstentenis daarvan, de werknemers zelf betrekken. Hij moet hiervan melding maken in zijn mededeling aan lokale Inspectie Toezicht Sociale Wetten.

Er moet geen cao gesloten worden maar de werkgever moet de werkroosters die hij wilt laten toepassen in het arbeidsreglement opnemen. Hij kan dit doen zonder dat hij de gewone procedure tot wijziging van het arbeidsreglement moet volgen.

Eens het project opgestart is het aan de individuele werknemer om uit te maken of hij in dat project wilt instappen of niet. De werknemer die het wilt, kan dan een schriftelijke aanvraag indienen bij de werkgever. De werkgever moet die aanvraag bijhouden en ter beschikking houden van de Inspectie Sociale Wetten gedurende het project en tot een jaar na de afloop ervan.

Voor de werknemers die niet willen instappen wordt in een wettelijke bescherming voorzien: zij mogen hiervan geen nadeel ondervinden en ook niet om die reden ontslagen worden. De werkgever moet, als de ontslagen werknemer erom vraagt, hem mededelen welke andere redenen er waren om hem te ontslaan. 

Na afloop van het project moet een evaluatie worden gemaakt door de werkgever, dit samen met de bestaande overlegorganen, in het bijzonder over de redenen van het invoeren van het project. Deze evaluatie moet binnen de 3 maanden overgemaakt worden aan de FOD WASO (per brief: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Voorzitter van het Directiecomité, Ernest Blerotstraat 1, B 1070 Brussel of per mail: fod@werk.belgie.be) en ook het paritair comité.

3. Datum van inwerkingtreding

Deze maatregel zal in werking treden de 10de dag volgend op de dag van publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, dus 20 november 2022