Aanwervingspremie bij aanwerving werknemers in invaliditeit

Van 

De werkgever kan een aanwervingspremie genieten als hij een arbeidsongeschikte werknemer in het kader van een toegelaten hertewerkstelling aanwerft.


De programmawet van 26 december 2022 voorziet dat een koninklijk besluit een maatregel kan nemen die onder nog nader te bepalen voorwaarden een aanwervingspremie toekent aan de werkgever, die in het kader van een activiteit verricht met de toelating van de adviserend geneesheer van de mutualiteit, een werknemer met recht op ZIV-uitkeringen aanwerft die zich in de periode van invaliditeit bevindt.

De mutualiteit zal deze aanwervingspremie aan de betrokken werkgever uitbetalen. Het RIZIV betaalt dit bedrag terug aan de mutualiteit.

In zoverre het koninklijk besluit deze maatregel heeft uitgevoerd, zal deze in werking treden vanaf 1 april 2023.

Bron: programmawet van 26 december 2022 (BS van 30 december 2023)