Aanvullende vergoeding toegekend in het kader van zachte landingsbanen : geen RSZ-bijdragen !

Van 
88953

De werknemer die zijn werklast verlicht of minder gaat werken leidt hierdoor loonverlies. De werkgever kan dit loonverlies compenseren met een vergoeding die in sommige gevallen niet onderworpen is aan sociale zekerheidsbijdragen.

De Cao nr. 104 van 27 juni 2012 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming verplicht werkgevers die meer dan twintig werknemers tewerkstellen, om een werkgelegenheidsplan oudere werknemers op te stellen. Dit werkgelegenheidsplan moet maatregelen bevatten om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder aan het werk te houden of hen aan te werven. Lees meer hierover

Aanvullende vergoeding

Een van de mogelijke maatregelen kan erin bestaan dat hun arbeidstijd en hun arbeidsomstandigheden worden gewijzigd, met andere woorden hun werklast wordt verlicht.

Alhoewel hij niet verplicht is om dit te doen kan de werkgever beslissen om het eventuele loonverlies van de betrokken werknemer te compenseren door hem een vergoeding te betalen. Het is dan wel belangrijk om duidelijke afspraken te maken hierover : wijze van berekening van het bedrag ervan, periode van betaling ervan, evolutie van het bedrag in de tijd, wat ingeval van afwezigheden, ...

Geen RSZ !

Als de werkgever die vergoeding betaalt aan een werknemer die minstens 58 jaar oud is, dan zal die vergoeding vanaf 1 januari 2018 onder bepaalde voorwaarden geen loon zijn waarop sociale zekerheidsbijdragen moeten betaald of ingehouden worden. Deze voorwaarden moeten wel tegelijkertijd vervuld zijn.

Voorwaarden

De voorwaarden die de aanvullende vergoeding tegelijkertijd moet vervullen om vrijgesteld te zijn van sociale zekerheidsbijdragen zijn de volgende:

  1. Een sectorale cao, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit, of, bij gebreke aan een dergelijke sectorale cao, een ondernemingscao of een wijziging van het arbeidsreglement, moet deze vergoeding vastleggen;
  2. De cao moet gesloten worden of het arbeidsreglement moet gewijzigd worden in toepassing van de cao nr. 104 van 27 juni 2012 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming. Dit belet niet dat werkgevers die niet gebonden zijn door cao nr. 104 ook dergelijke maatregelen kunnen nemen en een aanvullende vergoeding betalen die niet onderworpen zal zijn aan sociale zekerheidsbijdragen;
  3. De werkgever of een Fonds voor Bestaanszekerheid moet deze vergoeding betalen;
  4. Als de werknemer minstens 58 jaar oud is, moet de cao of het gewijzigd arbeidsreglement uitdrukkelijk vermelden dat deze vergoeding wordt toegekend in het kader van de omschakeling van ploegen- en nachtarbeid naar een normaal dagregime,  van de verlichting van de werklast of de omschakeling van een onderbroken naar een ononderbroken uurrooster dat tot loonverlies leidt en moet de werknemer een effectieve tewerkstelling van minstens 4/5de behouden;
  5. Als de werknemer minstens 60 jaar oud is, volstaat het dat de cao of het gewijzigd arbeidsreglement uitdrukkelijk vermelden dat deze vergoeding wordt toegekend indien de werknemer overgaat van een voltijdse naar een minstens 4/5de tewerkstelling  die leidt tot loonverlies;
  6. Het bedrag van de vergoeding mag niet hoger zijn dan het door de werknemer geleden loonverlies in het kader van de verlichting van zijn werk. Het nettoloon van de werknemer met inbegrip van zijn vergoeding mag dus na de verlichting van zijn werklast niet hoger zijn dan het loon dat hij kreeg vóór de verlichting van zijn werklast;
  7. het bedrag van de aanvullende vergoeding moet geïndexeerd worden volgens het algemeen geldend indexeringsmechanisme van toepassing binnen de onderneming. Het aldus berekende bedrag wordt op de hogere euro afgerond.

Loonnorm

Na info hieromtrent ingewonnen te hebben bij de sociale partners, moet de vergoeding betaald door de werkgever worden aangerekend op de marge voor de loonkostenevolutie.

Vakantiegeld

Als deze vergoeding niet onderworpen is aan sociale zekerheidsbijdragen, moet hierop evenmin vakantiegeld betaald worden. In het andere geval wel.

Loon ?

Na info ingewonnen te hebben bij de FOD WASO, kan deze vergoeding niet beschouwd worden als een tegenprestatie voor geleverde arbeidsprestaties en is het dus geen loon. Er moet dus geen rekening mee gehouden worden om het gewaarborgd loon te berekenen bij ziekte, het loon voor een feestdag, ... Daarentegen zal met deze aanvullende vergoeding wel rekening moeten gehouden worden om de opzeggingsvergoeding te berekenen omdat deze vergoeding moet beschouwd worden als een voordeel verworven krachtens de arbeidsovereenkomst.

Belastingen

Aangezien de reglementering hieromtrent niets zegt, moeten we eruit afleiden dat deze vergoeding een belastbare bezoldiging is die samen met de normale bezoldiging onderworpen is aan bedrijfsvoorheffing van toepassing op de maandelijkse bezoldigingen.