Aanvullende pensioenen : Wijninckxbijdrage (definitieve regeling) uitgesteld tot 1 januari 2019

Van 
86520

Om de pensioeninstellingen tijd te geven om de nodige wijzigingen uit te voeren, werd de start van de eindfase van deze bijdrage opnieuw uitgesteld.

Sinds 1 januari 2012 bestaat er een bijzondere socialezekerheidsbijdrage (1,5%) berekend op de bijdragen die door de werkgever in de tweede pensioenpijler worden betaald. Deze bijzondere bijdrage wordt berekend op de bijdragen en / of premies die een extralegaal pensioen van een zeker niveau samenstellen.

De invoering van deze bijzondere sociale zekerheidsbijdrage werd voorzien in twee fasen. Een voorlopige regeling werd voorzien vanaf 1 januari 2012 tot 31 december 2015. Vanaf 1 januari 2016 zou de definitieve regeling in werking treden. In 2015, werd de inwerkingtreding van het definitief systeem naar 1 januari 2017 uitgesteld (zie ons artikel van 21 augustus 2015). Er is gebleken dat de verschillende actoren voor de berekening en de inning van deze bijdrage in haar definitieve versie niet klaar zijn, zodat een nieuwe uitstel wordt gevraagd.

De inwerkingtreding wordt deze keer uitgesteld naar 1 januari 2019.

Voorlopige regeling

Er is een bijdrage van 1,5% verschuldigd wanneer de bijdragen en / of premies voor een aanvullend pensioen jaarlijks hoger zijn dan 30.000 EUR (bedrag 2017: 31.836 EUR).

Definitieve regeling

Het drempelbedrag wordt door een pensioendoelstelling vervangen. De bijzondere bijdrage is verschuldigd in het vierde kwartaal van het bijdragejaar wanneer op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het bijdragejaar, de som van het wettelijk pensioen en van het aanvullend pensioen voor een werknemer de pensioendoelstelling overschrijdt.

Bron: Wet van 30 september 2017 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 16 oktober 2017.