Voordeel van alle aard (VAA) bedrijfswagen: coëfficiënt CO2-uitstoot voor 2020

Van 
97810

Wanneer een werkgever een voertuig ter beschikking van zijn werknemer stelt dat hij voor privédoeleinden mag gebruiken, moet in hoofde van de werknemer een belastbaar voordeel worden verrekend (bedrijfsvoorheffing). De formule voor 2020 is gekend.

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel van alle aard (VAA) voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een bedrijfsvoertuig berekend op basis van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van het voertuig volgens onderstaande formule: cataloguswaarde x percentage CO2 x 6/7.

1. Belastbaar voordeel werknemer

1.1. CO2-percentage 2020

Om het CO2-percentage te bepalen wordt het CO2-uitstootgehalte van het voertuig vergeleken met een referentie-CO2-uitstoot. Elk jaar legt een koninklijk besluit de referentie-CO2-uitstoten voor het betrokken jaar vast.

De nieuwe coëfficiënten voor het berekenen van het belastbare voordeel voor 2020 zijn:

Benzinewagen, LPG, aardgas

Cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-111) x 0,1)] % x 6/7

Dieselwagen

Cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-91) x 0,1)] % x 6/7

Elektrische voertuigen

Cataloguswaarde x 4 % x 6/7

Dat wil zeggen dat er een vermindering plaatsvindt van de waarde van het voordeel ten opzichte van 2019.

Voorbeeld : dieselwagen. Cataloguswaarde 25.000 EUR. CO2-uitstoot van 105 g/km.

  • VAA 2019: 25.000 x [5,5 + ((105 - 88) x 0,1)] % x 6/7  = 1542,86 EUR per jaar;
  • VAA 2020: 25.000 x [5,5 + ((105 - 91) x 0,1)] % x 6/7  = 1478,57 EUR per jaar.

1.2. Begrenzingen

Het bepaalde voordeel mag nooit lager liggen dan 820 euro per jaar (te indexeren: bedrag voor 2020 nog niet gekend). Dit bedrag maakt deel uit van de lijst met  fiscale bedragen die elk jaar worden geüpdatet en wordt elk jaar rond 20 januari gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het basispercentage (5,5%) wordt dus verhoogd of verlaagd in functie van de CO2-uitstoot van de wagen. Dit percentage zal nooit groter kunnen zijn dan 18% (bovengrens) en nooit kleiner dan 4% (bodemgrens).

1.3. CO2-uitstootgehalte: NEDC of WLTP ?

Het is de CO2-uitstoot vermeld onder rubriek 49.1. (gecombineerde CO2-waarde) van het gelijkvormigheidsattest (COC) die tot einde 2020 moet worden gebruikt voor de berekening van de (para)fiscaliteit van bedrijfswagens.

Zie ons artikel van 12 oktober 2018.

1.4. Valse hybrides

Het belastbaar voordeel van valse hybrides wordt in 2020 verhoogd.

Voor de forfaitaire berekening van het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde 'valse hybride', is de in aanmerking te nemen CO2-uitstoot gelijk aan deze van het overeenstemmende voertuig dat voorzien is van een motor die uitsluitend gebruik maakt van dezelfde brandstof.

Indien er geen overeenstemmend voertuig bestaat dat uitsluitend voorzien is van een motor die gebruik maakt van dezelfde brandstof, wordt de uitstootwaarde vermenigvuldigd met 2,5.

Zie ons artikel van 24 oktober 2019.

2. En van de kant van de werkgever?

2.1. Solidariteitsbijdrage

We herinneren eraan dat de werkgever die een bedrijfsvoertuig ter beschikking van zijn werknemer stelt een sociale solidariteitsbijdrage verschuldigd is. Het bedrag voor 2020 is gekend. Op 8 oktober 2019 werd hierover een artikel gepubliceerd.

2.2. Aftrekbaarheid

Er zal een nieuwe formule met betrekking tot de CO2-uitstoot ingevoerd worden die zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting betreft.

Het tarief zal vastgesteld worden volgens de volgende formule: 120 % – (0,5 % × coëfficiënt × aantal gram CO2 per kilometer).

De coëfficiënt is gelijk aan:

  • 1: dieselmotor;
  • 0,95: andere motor (benzine, elektrische, lpg, biobrandstof of andere);
  • 0,90: aardgasmotor (CNG) en een vermogen van < 12 fiscale PK.

Het resultaat van de formule is niettemin beperkt tot:

  • een minimum van 50 % (75 % voor voertuigen aangeschaft vóór 1 januari 2018 en alleen in het kader van de personenbelasting, zie punt A hierboven);
  • een maximum van 100 %.

Voor wagens met een CO2-uitstoot gelijk of groter dan 200 g/km geldt slechts een aftrek van 40 %.

Het tarief dat op die manier berekend wordt ook is van toepassing op de brandstofkosten. Deze formule is echter niet van toepassing op de financieringskosten van voertuigen. Die kosten blijven voor 100% aftrekbaar.

Bron: KB van 3 december 2019 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, BS 11 december 2019.