Coronavirus: toekenning van een premie om de verschuldigde sociale bijdragen voor het 3e kwartaal te compenseren voor werkgevers die moesten sluiten of zwaar getroffen zijn door de corona maatregelen (UPDATE)

Van 

Aan bepaalde werkgevers zal een premie worden toegekend om de betaling van de bijdragen voor het 3e kwartaal 2020 te compenseren.


102159

Aan bepaalde werkgevers zal een premie worden toegekend om de betaling van de bijdragen voor het 3e kwartaal 2020 te compenseren.

Context

Na een vorige Nationale Veiligheidsraad hebben de verschillende media aangekondigd dat de basisbijdragen voor het 3e kwartaal 2020 worden vrijgesteld voor werkgevers die verplicht moesten  sluiten op basis van de ministeriële besluiten van eind oktober, begin november 2020 of zwaar zijn getroffen door de coronamaatregelen.

Een wet met het oog op steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie voorziet in de invoering van een premie om de patronale basisbijdragen voor het 3e kwartaal 2020 voor deze werkgevers te compenseren.

Het doel van deze maatregel is liquiditeitsproblemen bij werkgevers te beperken en de tewerkstelling maximaal te behouden.

Voor welke werkgevers?

Voorwaarde met betrekking tot de activiteitssector

Welke sectoren worden bedoeld?

Om deze nieuwe maatregel te kunnen genieten, moeten de werkgevers van de privésector actief zijn in een van de volgende sectoren:

 • inrichtingen die behoren tot de horeca (PC 302) en andere eet- en drankgelegenheden
  • met uitzondering van eet- en drinkgelegenheden en grootkeukens voor verblijf-, school-, leef- en werkgemeenschappen;
 • werkgevers voor wie de horeca-activiteiten bijkomstig zijn ten opzichte van de hoofdactiviteit, voor zover deze horeca-activiteit voor klanten toegankelijk is;
  • met uitzondering van eet- en drinkgelegenheden en grootkeukens voor verblijf-, school-, leef- en werkgemeenschappen;
 • discotheken, dancings;
 • ondernemingen die tot de evenementensector behoren;
 • ondernemingen die tot de sector van de uitvoerende kunsten behoren;
 • uitbaters van kermisattracties;
 • pret- en dierenparken, historische sites en monumenten en musea;
 • ondernemingen die tot de sector van de filmvertoning behoren;
 • ondernemingen die tot de sportsector behoren;
 • ondernemingen die tot de toeristische sector behoren, enkel voor de activiteiten die vallen onder reisbureaus;
 • casino's;
 • welzijnscentra;
 • autorijscholen;
 • ondernemingen die tot de kappers- en schoonheidszorgsectoren behoren;
 • ondernemingen die tot  de sector van de dierenverzorging behoren;
 • garages en handel in voertuigen en de carwash bedrijven;
 • sommige ondernemingen die tot de kleinhandel behoren;
 • werkgevers die tot de sector van de toeristische logies behoren.

Voor meer bijzonderheden over de betrokken werkgeverscategorieën en NACE-codes verwijzen we u naar de website van de RSZ: Premie voor de compensatie van RSZ-bijdragen van het derde kwartaal 2020 - coronamaatregel

Activiteitsvoorwaarde in het 3e kwartaal 2020

Om in aanmerking te komen voor de compensatiepremie moet de werkgever actief zijn in het 3e kwartaal 2020, namelijk:

 • een DmfA-aangifte voor het 3e kwartaal 2020 hebben ingediend met minstens één werknemer of;
 • één actieve Dimona (dus één open arbeidsrelatie) hebben voor:
  • hetzij een gewone werknemer (vermelding OTH in Dimona);
  • hetzij een student (vermelding STU in Dimona);
  • hetzij een gelegenheidswerknemer (vermelding EXT in Dimona);
  • hetzij een flexi-werknemer (vermelding FLX in Dimona).

Werkgevers die failliet werden verklaard en werkgevers van wie het RSZ-nummer voor 1 oktober 2020 werd geschrapt, zijn van de maatregel uitgesloten.

Hoe u ervan vergewissen dat u in aanmerking komt?

Onlinetool: Check RSZ-compensatie

De RSZ stelt een tool ter beschikking van de werkgevers waarmee u kan nagaan of deze nieuwe maatregel voor u van toepassing is: Check RSZ-compensatie.

U kunt deze applicatie dan ook raadplegen om te zien of u wel degelijk recht hebt op de compensatiepremie voor de bijdragen voor het 3e kwartaal 2020.

Als u van oordeel bent dat u ten onrechte niet bent opgenomen in de onlineapplicatie, dan kunt u dit melden aan de RSZ via een online formulier.

Bedrag van de premie?

Definitief bedrag van de premie

Het bedrag van de premie is gelijk aan:

 • de netto patronale basisbijdrage voor het 3e kwartaal 2020 (met inbegrip van de loonmatigingsbijdrage) en;
 • de patronale solidariteitsbijdrage verschuldigd voor studenten in het 3e kwartaal 2020 (=gedeelte ten laste van de werkgever, namelijk 5,42%).

Omdat het een netto patronale basisbijdrage betreft, geven we hierna twee verduidelijkingen:

 • bepaalde specifieke bijdragen (geen basisbijdragen) komen niet in aanmerking voor de berekening. We denken onder meer aan:
  • bijdragen voor de jaarlijkse vakantie;
  • bijdrage asbestfonds;
  • bijzondere bijdrage arbeidsongevallen;
  • bijdragen FSO (fonds sluiting ondernemingen);
  • bijdragen FBZ (fonds voor bestaanszekerheid);
  • de bijzondere bijdrage op de flexijobs;
  • ...
 • het betreft de netto patronale bijdrage, dus na aftrek van de bestaande verminderingen van sociale bijdragen.

Berekening van de premie in twee stappen

1e stap: voorlopige premie

De RSZ berekent eerst een voorlopige compensatiepremie op basis van:

 • de netto patronale bijdrage voor het 1e kwartaal 2020 (met inbegrip van de loonmatigingsbijdrage) en;
 • de patronale solidariteitsbijdrage verschuldigd voor de studenten in het 1e kwartaal 2020 (=gedeelte ten laste van de werkgever, namelijk 5,42%).

Opgelet: De voorlopige premie wordt niet berekend voor werkgevers die pas actief zijn vanaf het 2e kwartaal (= geen gegevens voor het 1e kwartaal 2020). Ze ontvangen daarentegen een definitieve premie als ze actief zijn in het 3e kwartaal (zie punt hierna).

Het bedrag van de voorlopige compensatiepremie zal worden aangewend voor de bedragen die voor het 3e kwartaal aan de RSZ moeten worden betaald. Daarna, voor eventuele oudere schulden bij de RSZ. Als er een saldo overblijft, wordt dit aangewend voor toekomstige schulden (=krediet op aan de RSZ verschuldigde bedragen).

2e stap: definitieve premie

Bij de definitieve afrekening van de sociale bijdragen van het 3e kwartaal 2020 wordt een correctie uitgevoerd (=aanvullende premie, betaald begin 2021) als blijkt dat de netto patronale basisbijdragen van het 3e kwartaal 2020 hoger zijn dan die van het 1e kwartaal 2020.

Ingeval de netto patronale basisbijdragen van het 3e kwartaal 2020 lager zijn dan die van het 1e kwartaal 2020 (bv. geen bijdragen in het 3e kwartaal 2020 wegens corona-overmacht), behoudt de werkgever de voorlopige premie.

 

Bron:

- Tussentijdse instructies van de RSZ - Premie voor de compensatie van RSZ-bijdragen van het derde kwartaal 2020 - coronamaatregel (10/11/2020) en update 20 november 2020.

- Wet van 24 november 2020 met het oog op steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie, B.S. van 30 november 2020.