Coronavirus en jobstudent: versoepeling van de voorwaarden om kinderbijslag te genieten in Brussel! (UPDATE)

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de voorwaarden versoepeld om kinderbijslag te genieten tijdens de periode van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021.


101473

In ons vorig artikel vermeldden we dat de uren die een student presteert tijdens het 2e kwartaal 2020 niet meetellen voor de berekening van het contingent van 475 uur per kalenderjaar om te kunnen genieten van de regeling voor studenten die enkel een solidariteitsbijdrage verschuldigd zijn. Deze maatregel werd door de regering genomen om te beantwoorden aan de grotere nood aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren (distributie, voeding, ...).

De uren die tijdens het 4e kwartaal 2020 en het 1e kwartaal 2021 als student worden gepresteerd, worden ook in de zorgsector en het onderwijs geneutraliseerd voor het contingent van 475 uur met solidariteitsbijdrage.

In de lijn van deze maatregelen heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beslist verder te gaan door de regels inzake de kinderbijslag te versoepelen. Als gevolg van de 6e staatshervorming werd de kinderbijslag namelijk geregionaliseerd. Dit betekent dat de regels verschillen nargelang de woonplaats van de student.

Principe

Wat de toekenningsvoorwaarden van de kinderbijslag betreft, moet een onderscheid worden gemaakt tussen twee situaties:

Van 0 tot 18 jaar

Voor kinderen van 0 tot 18 jaar is er geen enkele voorwaarde: ze genieten kinderbijslag tot en met 31 augustus van het jaar waarin ze 18 worden.

Van 18 tot 25 jaar

Zo behoudt een student die een winstgevende activiteit uitoefent, het recht op kinderbijslag als deze winstgevende activiteit:

  • wordt uitgeoefend buiten de zomervakantie, namelijk tijdens het 1e, 2e en 4e kwartaal zonder 240 uur per kwartaal te overschrijden;
  • wordt uitgeoefend tijdens de zomervakantie (juli, augustus en september), namelijk tijdens het 3e kwartaal, zonder beperking van uren of loon tijdens deze periode voor zover hij het volgende schooljaar (in september of oktober) verder lessen volgt in een onderwijsinstelling.

Versoepeling

Als gevolg van de coronacrisis heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beslist dat de uren die tijdens het 2e, 3e en 4e kwartaal 2020 (april tot en met december 2020) en het 1e kwartaal 2021 (januari tot en met maart 2021) als student worden gepresteerd, niet in aanmerking worden genomen bij de toekenning van de kinderbijslag.

Voor het Vlaamse en het Waalse gewest was in een dergelijke versoepeling voorzien voor het tweede kwartaal 2020. U vindt meer informatie hierover in ons artikel.

Samengevat

De uren die door een student worden gepresteerd tijdens de periode van 1 april tot en met 30 juni 2020 worden voor het contingent van 475 uur geneutraliseerd. Ze worden van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021 eveneens geneutraliseerd voor de kinderbijslag. Studenten kunnen dus uitzonderlijk meer dan 240 uur werken tijdens  het 2e, 3e en 4e kwartaal 2020 en 1e kwartaal 2021 zonder het recht op kinderbijslag te verliezen, zelfs als de student zijn studies niet voortzet tijdens het volgende schooljaar.

Inwerkingtreding

Voor het 2e en 3e kwartaal 2020, is de maatregel met terugwerkende kracht in werking getreden vanaf 1 april 2020 (1).

Voor het 4e kwartaal 2020 en het 1e kwartaal 2021, is de maatregel met terugwerkende kracht in werking getreden vanaf 1 oktober 2020 (2). Het betreft een uitzonderlijke en tijdelijke maatregel die afhankelijk van het verloop van de pandemie kan worden verlengd.

 

Bronen

(1) Besluit nr. 2020/009 van 18 juni 2020 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opheffing binnen de gezinsbijslagregeling van de begrenzingen inzake de winstgevende activiteit of het genot van een sociale uitkering door het rechtgevend kind, BS, 24 juni 2020.

(2) Besluit nr. 2020/44565 van 17 december 2020 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opheffing binnen de gezinsbijslagregeling van de begrenzingen inzake de winstgevende activiteit of het genot van een sociale uitkering door het rechtgevend kind, BS, 23 december 2020.

 

jQuery(function ($) { if (!document.getElementById("searchresult")) { $("#keywordsection").hide(); } });