Coronavirus: circulaire over de tijdelijke gedeeltelijke doorstortingsvrijstelling van bedrijfsvoorheffing

Van 

Op 7 september berichtten we u over een tijdelijke patronale lastenverlaging, middels een gedeeltelijke doorstortingsvrijstelling van bedrijfsvoorheffing, voor werkgevers getroffen door de eerste golf van de coronapandemie. Op 5 november publiceerde de FOD Financiën een langverwachte circulaire met bijkomende duiding over deze lastenverlaging.


102280

Op 7 september berichtten we u over een tijdelijke patronale lastenverlaging, middels een gedeeltelijke doorstortingsvrijstelling van bedrijfsvoorheffing, voor werkgevers getroffen door de eerste golf van de coronapandemie. Op 5 november publiceerde de FOD Financiën een langverwachte circulaire met bijkomende duiding over deze lastenverlaging.

Op 7 september berichtten we u over een tijdelijke patronale lastenverlaging, middels een gedeeltelijke doorstortingsvrijstelling van bedrijfsvoorheffing, voor werkgevers getroffen door de eerste golf van de coronapandemie. U vindt dit artikel hier terug.

Op 5 november publiceerde de FOD Financiën een langverwachte circulaire met bijkomende duiding over deze lastenverlaging. Daarin enkele opmerkelijke standpuntwijzigingen over de telling van de vereiste periode van 30 ononderbroken dagen tijdelijke werkloosheid.

1. Verduidelijkingen over de 30-dagentelling

ADV-dagen onderbreken de telling niet

In september vernamen de sociale secretariaten het standpunt van de FOD dat (collectieve) adv-dagen de telling van deze 30 dagen onderbreken. Als gevolg hiervan werd het voor o.m. de bouwsector mathematisch knap lastig om überhaupt aan die vereiste 30 ononderbroken dagen tijdelijke werkloosheid te geraken.

In de circulaire komt de fiscus terug op dit standpunt: tijdens adv-dagen loopt de telling wel door. De FOD Financiën lijkt hierbij geen onderscheid te maken tussen collectief en individueel ingeplande adv-dagen.

 

Collectieve sluiting wegens vakantie onderbreken de telling niet

De sociale secretariaten vernamen in september dat ook collectieve sluitingen wegens vakantie de telling onderbreken. Ook deze zienswijze wordt nu herzien. Het nieuwe standpunt stelt dat de telling wel doorloopt tijdens zulke collectieve sluitingen.
Individueel verlof onderbreekt de telling daarentegen wel, aldus de circulaire. Herinner hierbij wel dat de vereiste periode van 30 dagen tijdelijke werkloosheid geverifieerd wordt op werkgeversniveau. Het is voldoende dat op de betrokken dag minstens één werknemer tijdelijk werkloos was. Dat andere collega’s op die dag effectief werkten of een onderbreking omwille van een andere reden kenden, heeft dus geen onderbreking van de 30-dagentelling tot gevolg.

 

Vervangende wettelijke feestdagen onderbreken de telling niet

Over het lot van vervangende wettelijk feestdagen bestond nog grote onduidelijkheid. De circulaire verduidelijkt nu dat zij de telling niet onderbreken.
 

Uitzendkrachten wel of niet meenemen bij de 30-dagentelling?

Een werkgever die zelf geen uitzendbedrijf is, houdt geen rekening met de uitzendkrachten die hij inleende. Uitzendbedrijven mogen daarentegen wel rekening houden met de uitzendkrachten die zij uitleenden.
Kortom: voor de 30-dagentelling houdt men rekening met de werknemers waarvan men juridisch gezien werkgever is.
 

Ziekte = onderbreking

De 30-dagentelling loopt niet door tijdens ziekteperioden. Herinner hierbij opnieuw: deze telling vindt plaats op werkgeversniveau. Indien een collega tijdens deze periode wel tijdelijke werkloosheid genoot, dan loopt de telling bijgevolg wel door.
Maar voor kleine onderneming die slechts één werknemer tellen, zal de ziekteperiode wel consequenties hebben.

 

Elke vorm van tijdelijke werkloosheid komt in aanmerking voor de 30 dagen

De circulaire bevestigt dat men elke vorm van tijdelijke werkloosheid in aanmerking mag nemen, ook tijdelijke werkloosheid die geen enkel verband houdt met de coronacrisis.
Het is bijgevolg niet ondenkbaar dat (louter) een periode van tijdelijke werkloosheid wegens medische overmacht ertoe kan leiden dat de betrokken werkgever de lastenverlaging kan benutten.

 

Er blijven nog onduidelijkheden

Helaas beantwoordt de circulaire niet alle nog openstaande vraagstukken. Wat bijvoorbeeld met de wekelijkse sluitingsdag van een winkel buiten de zaterdag of de zondag? Wat indien één enkele medewerker uitzonderlijk werkt tijdens het weekend, terwijl dat voor de onderneming normaliter niet het geval is en de andere collega’s dus niet arbeiden. Wat met perioden van gedeeltelijke werkhervattingen met toestemming van de mutualiteit? Wat met de kleine onderneming die slechts één deeltijdse werknemer kent die op de koop toe niet werkt op alle dagen van de werkweek?

 

2. Kunnen tantièmes tussen 12 maart en 31 december 2020?

De wet bepaalt dat de lastenverlaging niet van toepassing is op vennootschappen die tijdens de periode van 12 maart 2020 tot 31 december 2020 een vermindering of verdeling van het eigen vermogen hebben verricht.

N.a.v. een parlementaire vraag verduidelijkte de vorige Minister van Financiën ‘De toekenning of uitkering van een tantième … maakt eveneens een vermindering of verdeling van het eigen vermogen uit’ voor de toepassing van de lastenverlaging (link).

De circulaire nuanceert deze stelling: ‘de beoordeling of de toekenning van tantièmes moet worden geherkwalificeerd als een uitkering van dividenden moet geval per geval gebeuren op grond van de feitelijke omstandigheden (inzonderheid het geval waarbij de bedrijfsleider-begunstigde ook aandeelhouder of vennoot is van de vennootschap).’ Kortom: of een tantième een vermindering of verdeling van het eigen vermogen inhoudt, moet casus bij casus beoordeeld worden. Desondanks moeten ondernemingen behoedzaam zijn om tijdens voormelde periode van 12 maart – 31 december 2020 tantièmes toe te kennen, in het bijzonder indien de genieter aandeelhouder/vennoot is in de onderneming.
 

 

3. Raadpleging tekst circulaire

U kan de circulaire hier raadplegen. De circulaire bevat meerdere voorbeelden ter verduidelijking van de 30-dagentelling.

 

Bron: Circulaire 2020/C/135 over de tijdelijke vrijstelling van doorstorting van de BV omwille van COVID-19 pandemie – invoering van een specifieke maatregel voor werkgevers die gebruik hebben gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid – FAQ (link).