Betaald educatief verlof: verhoging van de loongrens


92368

Het bedrag van het begrensd loon waarop de werknemer recht heeft tijdens zijn betaald educatief verlof, zal vermoedelijk op 2.928 EUR gebracht worden voor schooljaar 2018 - 2019.

De werknemer die betaald educatief verlof geniet, heeft recht op de betaling van zijn normaal loon dat op het gewone tijdstip wordt uitbetaald.

Het loon dat in aanmerking wordt genomen is echter begrensd tot een zeker bedrag. 

Deze loonbegrenzing brengt niet met zich mee dat de werknemers met een loon dat de grens overschrijdt, uitgesloten zijn van educatief verlof.  Deze houdt enkel in dat werknemers een zeker loonverlies zullen moeten aanvaarden tijden hun educatief verlof.

Het plafondbedrag voor 2018-2019 is nog niet gekend. In afwachting van de (retroactieve) vastlegging van het dit bedrag per koninklijk besluit, hanteren we het voorlopige plafondbedrag zoals vooropgesteld in het voorliggende ontwerp van koninklijk besluit, zijnde 2.928 EUR.

Wij zullen niet nalaten om u te op de hoogte te brengen van het officiële plafondbedrag van zodra dit bekend is gemaakt door publicatie van het betrokken KB in het Belgisch staatsblad. 

In afwachting van deze publicatie zullen onze dossierbeheerders bij de huidige salarisberekeningen alvast rekening houden met het voorlopige bedrag van 2.928 EUR, en desgevallend ook de vergoedingen voor de maanden september en oktober 2018 aanpassen.

Meer info zie PDF...