Coronavirus: toelichting bij de maatregelen die van 13 januari tot 1 maart 2021 van toepassing zijn

Van 

Het Overlegcomité heeft een tussentijdse evaluatie gedaan en de bestaande regels bevestigd.


In ons vorige artikel bespraken we de maatregelen die door de regering werden genomen om het hoofd te bieden aan een tweede besmettingsgolf.  

Het Overlegcomité heeft een nieuwe evaluatie van deze maatregelen gedaan rekening houdend met de evolutie van de epidemiologische situatie in België. Het merendeel van deze maatregelen werd bevestigd.

Hierna belichten we enkele nieuwigheden ter zake die tot 1 maart 2021 van toepassing zijn.

1. Handelsondernemingen

Autorijscholen mogen hun activiteiten hernemen.

De maatregelen die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden genomen, worden verlengd tot 1 maart 2021. Dit houdt in dat voedingswinkels en alle andere handelszaken om 20 uur sluiten.

2. Tewerkstelling van buitenlandse werknemers  

Elke werkgever of gebruiker die tijdelijk een beroep doet op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige moet sinds 24 augustus 2020 bepaalde bijkomende   verplichtingen vervullen. Oorspronkelijk hadden deze verplichtingen enkel betrekking op de  bouwsector, de schoonmaaksector, de land- en tuinbouwsector en de vleesnijverheid. Momenteel zijn ze uitgebreid tot alle sectoren.

1) Verplichting om een register voor buitenlandse werknemers bij te houden

Dit register bevat de volgende gegevens:

 1. de identificatiegegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige (naam en voornamen, geboortedatum, identificatienummer bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid);
 2. de verblijfplaats van de werknemer of zelfstandige gedurende zijn werkzaamheden in België;
 3. het telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd;
 4. in voorkomend geval, de aanduiding van de personen waarmee de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werkzaamheden in België samenwerkt.

Deze registratieplicht is niet van toepassing voor grensarbeiders of buitenlandse werknemers van wie het verblijf minder dan 48 uur duurt.

Een model van register is beschikbaar op Onlinedocumenten > Coronavirus > Register voor buitenlandse werknemers.

2) Verplichting om het Passenger Locator Form te controleren

Als de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer het Passenger Locator Form moet invullen, moet de werkgever of de gebruiker controleren of deze formaliteit wel degelijk werd vervuld alvorens prestaties in België worden uitgevoerd.

Het is aanbevolen om een kopie van het formulier of minstens van de ontvangen QR-code te hebben als bevestiging dat het formulier correct werd geregistreerd.

3) Zich ervan vergewissen dat het resultaat van de COVID-19-test negatief is

Werknemers of zelfstandigen die in het buitenland wonen of verblijven en naar België reizen om hier te komen werken en meer dan 48 uur op het Belgisch grondgebied verblijven, moeten zich vanaf 25 december 2020 ten vroegste 72 uur vóór hun vertrek laten testen op COVID-19 en bij hun aankomst in België een negatief testresultaat kunnen voorleggen. In dat geval moeten ze niet in quarantaine en kunnen ze meteen aan de slag.

Het Crisiscentrum coronavirus geeft op zijn website  enkele verduidelijkingen omtrent dit attest:

 • Het moet gaan om een volwaardige PCR-test voor SARS-Cov 2 en niet om een snelle serologische test (speeksel- of bloedtest) of een zelftest die in verschillende Europese landen in apotheken verkrijgbaar is.
 • De analyse moet uitgevoerd zijn in een officieel laboratorium in het land waar de reiziger vandaan komt en gecertificeerd zijn door een arts of apotheker-bioloog (volgens de RIZIV-normen).
 • De datum van de monsterafname (via neuskeelwisser) moet duidelijk worden vermeld (maximum 72 uur geleden).
 • Het attest van de COVID-test moet opgesteld (of vertaald) zijn in het Engels of een van de officiële Belgische landstalen: Nederlands, Frans of Duits. Bij controle mag het attest zowel op papier als elektronisch worden voorgelegd.   

 

De volgende categorieën van reizigers moeten niet beschikken over een negatief testresultaat:

 • voor zover zij in het kader van hun functie naar België reizen:
  • de transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
  • de zeevarenden;
  • de "Border Force Officers" van het Verenigd Koninkrijk;
  • de grensarbeiders;
 • de grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
 • de personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.

 

De volgende personen mogen de coronatests opvragen en controleren:

 • de preventieadviseurs-arbeidsartsen enerzijds, en
 • alle diensten en instellingen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de verplichtingen die opgelegd worden in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Zoals: de politie, de sociale inspectie, de economische inspectie of de gezondheidsinspectie.

3. Nieuwe algemene verplichting

Het ministerieel besluit legt aan alle personen die zich op arbeidsplaats bevinden uitdrukkelijk de verplichting op om de regels na te leven die door de bevoegde overheden werden vastgesteld om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Dit betreft uiteraard de verplichtingen inzake quarantaine, testing en PLF.  

Op de arbeidsplaatsen kunnen de preventieadviseurs-arbeidsartsen, evenals alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, aan de betrokken personen vragen het bewijs te leveren dat ze hun verplichtingen naleven.

Deze bepaling is belangrijk omdat ze een duidelijke rechtsgrondslag biedt om de andere partij bij de arbeidsovereenkomst te verplichten tot naleving van de regels om de verspreiding van het coronavirus te beperken.  

4. Personenverkeer

1) Avondklok

De ingestelde avondklok blijft van kracht.  Het is verboden zich op de openbare weg te bevinden tussen 24.00 uur en 05.00 uur, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen zoals verplaatsingen om dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werkverkeer.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest is de avondklok ingesteld van 22.00 uur tot 6.00 uur. In het Brussels Gewest wordt deze maatregel verlengd tot 1 maart 2021 en in het Waalse Gewest tot 15 februari 2021.

2) Reizen van en naar het Verenigd Koninkrijk

De beperkingen voor reizen van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn opgeheven. 

3) Reizen

Niet-essentiële reizen blijven ten zeerste afgeraden. Er komen meer controles op de naleving van testing en verplichte quarantaine na een niet-essentiële reis. Ook de controles van terugkerend reisverkeer over de weg worden opgedreven.  

De huidige regels voor reizen blijven zeker tot na de krokusvakantie gelden.

4) Professionele reizen

De situatie van buitenlanders die vanuit een rode zone om professionele redenen naar België komen, wordt eveneens verduidelijkt.

Voor zover ze in het kader van hun functie reizen, moeten de volgende reizigers niet over een negatief testresultaat beschikken:

 • transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
 • zeevarenden;
 • 'Border Force Officers' van het Verenigd Koninkrijk;
 • grensarbeiders.

Binnenkort zullen we een samenvattend artikel over dit onderwerp publiceren.

5. Gegevensinzameling door de RSZ

In het kader van de strijd tegen het coronavirus COVID-19 kan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in de hoedanigheid van verwerker ten behoeve van alle diensten en instellingen belast met de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, alsook van alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gezondheidsgegevens inzake het coronavirus COVID-19, contact-, identificatie-, tewerkstellings- en verblijfsgegevens met betrekking tot werknemers en zelfstandigen, verzamelen, samenvoegen en verwerken, met inbegrip van datamining en datamatching, met het oog op het ondersteunen van het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten.

 

Bronnen

Ministerieel besluit van 12 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS, 12 januari 2021.  

Besluit van 15 januari 2021 van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende verlenging van het besluit van 26 oktober 2020 tot bepaling van bijkomende maatregelen naast degene die bepaald zijn door de minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS, 15 januari 2021.  

Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het politiebesluit van 26 oktober tot grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS, 15 januari 2021.